Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie zintegrowane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPP-2BHN Kod Erasmus / ISCED: 05.003 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Kształcenie zintegrowane
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie Słuchaczy Studiów Podyplomowych z teoretycznymi i praktycznymi problemami kształcenia uczniów na I etapie edukacyjnym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchaczy z głównymi problemami kształcenia zintegrowanego na I etapie edukacyjnym. Słuchacz zdobywa wiedzę na temat praktycznej realizacji założeń całościowego nauczania, zapoznaje się z koncepcją programową w klasach 1-3, identyfikuje i omawia działania nauczyciela oraz ucznia w procesie zintegrowanego nauczania. Określa związek strategii uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym ze sposobem organizacji zajęć zintegrowanych. Nabywa kompetencje w zakresie planowania działań

nauczyciela i ucznia, z uwzględnieniem adekwatnych do potrzeb i możliwości dzieci metod i form. Nabywa umiejętność stosowania narzędzi pomiaru osiągnięć edukacyjnych uczniów w młodszym wieku szkolnym oraz stosowania merytorycznych, metodycznych i organizacyjnych kryteriów oceny konstruowanych scenariuszy zajęć zintegrowanych.

Pełny opis:

Forma studiów: podyplomowe

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne; pedagogika

Liczba godzin: 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:wykład, warsztaty grupowe, metoda ćwiczeniowa, problemowa, metoda projektu, dyskusja, analiza tekstów

Literatura:

Klus-Stańska D. (red.) (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków, 2014.

Adamek I. (red.) Projektowanie i modelowanie edukacji zintegrowanej, Kraków 2002.

Adamek I. (red.), Nauczyciel i uczeń w edukacji zintegrowanej w klasach I-III, Kraków 2002.

Adamek I., Bałachowicz J. Pomiędzy dwiema edukacjami. Dziecko/uczeń wobec czasu zmiany, Łódź 2016.

Sawiński J. Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku, Warszawa 2014

Włoch S. (red.), Wczesna edukacja dziecka-perspektywy i zagrożenia, Opole 2009.

Grochowalska M., Żmijewska E. (red.), Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej, Kraków 2010.

Kopaczyńska I., Nowak-Łojewska A., Wymiary edukacji zintegrowanej, Kraków 2007.

Duraj – Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki. Kraków 1998.

Lewowicki T., Puślecki W., Włoch S. (red.), Transformacja w polskiej edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2004.

Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów. Poznań 2000.

Sowińska H., Misiorna E., Michalak R., Konteksty edukacji zintegrowanej. Poznań 2002.

Szlufik W., Banaszkiewicz T., Pękala A. (red.), Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej. Częstochowa 2004.

Węglińska M., Jak przygotować się do zajęć zintegrowanych? Kraków 2002.

Żytko M. (red.), Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki. Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

SP6_WG02 - Posiada wiedzę z zakresu wspierania rozwoju dziecka oraz indywidualizowania procesu nauczania

SP6_WG03 - Posiada wiedzę z zakresu zaspokajania szczególnych potrzeb edukacyjnych dzieci

SP6_UW01 - Posiada umiejętności i kompetencje potrzebne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania lub dostosowania programu edukacji do potrzeb i możliwości dzieci.

SP6_UW02- Potrafi projektować i organizować działania skoncentrowane na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się.

SP6_UW03- Potrafi indywidualizować proces nauczania, zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne dzieci.

SP6_UO01- Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych oraz wykorzystaniem wiedzy o kulturze, historii i literaturze dziecięcej w planowaniu procesu kształcenia.

SP6_KR02- Jest świadom potrzeby realizacji zadań zgodnie z zasadami etyki zawodowej wynikające z roli nauczyciela przedszkola i klas młodszych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na ocenę. Warunkiem zaliczenia jest

obecność na zajęciach oraz aktywny w nich udział;

wykonywanie prac wynikających z omawianej problematyki

- analiza podstawy programowej, programów nauczania- wypowiedź ustna

- zestaw kryteriów oceny scenariuszy zajęć zintegrowanych- praca w grupie

- ocena scenariusza zajęć zintegrowanych- praca w grupie

- scenariusz zajęć zintegrowanych- pozytywnie oceniona praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Prowadzący grup: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Adamek I. (red.), Projektowanie i modelowanie edukacji zintegrowanej. Kraków 2002.

2. Adamek I., Kształcenie zintegrowane. Projektowanie działań edukacyjnych, Kraków, 2003.

3. Adamek I. (red.), Nauczyciel i uczeń w edukacji zintegrowanej w klasach I-III. Kraków 2002.

4. Adamek I., Bałachowicz J., Pomiędzy dwiema edukacjami. Dziecko/uczeń wobec czasu zmiany, Łódź 2016.

5. Bałachowicz J., Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych : między uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Warszawa 2009.

6. Duraj – Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki. Kraków 1998.

7. Grochowalska M., Żmijewska E. (red.), Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej, Kraków 2010. Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? (2010), Warszawa: MEN, [www.operon.pl z dnia 5.06.2012]

8. Klus – Stańska D., W nauczaniu początkowym inaczej. Poznań, 1999.

9. Klus-Stańska D., Szymański M. (red.), Renesans nauczania całościowego. Współczesna dydaktyka wobec nauczania zintegrowanego, blokowego i przedmiotowego. Warszawa 2003.

10. Klus-Stańska D., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa, 2005.

11. Klus-Stańska D. (red.), (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków, 2014.

12. Kopaczyńska I., Nowak-Łojewska A., Wymiary edukacji zintegrowanej, Kraków 2007.

13. Lewowicki T., Puślecki W., Włoch S. (red.), Transformacja w polskiej edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2004.

14. Misiorna E., Ziętek E., Zintegrowana edukacja w klasach I – III , Poznań 1999.

15. Moss C.M, Susan M. Brookhart S.M., Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję, Warszawa, 2014.

16. Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów. Poznań 2000.

17. Sawiński J. Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku, Warszawa 2014

18. Sowińska H., Misiorna E., Michalak R., Konteksty edukacji zintegrowanej. Poznań 2002.

19. Sowińska H., Michalak R., (red.) Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka, Kraków,2004.

20. Szlufik W., Banaszkiewicz T., Pękala A. (red.), Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej. Częstochowa 2004.

21. Węglińska M., Jak przygotować się do zajęć zintegrowanych? Kraków, 2002.

22. Włoch S. (red.), Wczesna edukacja dziecka-perspektywy i zagrożenia, Opole 2009.

23. Żytko M. (red.), Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki. Warszawa, 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.