Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy w edukacji wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPP-2GGZ Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy w edukacji wczesnoszkolnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza z zakresu pedagogiki, dydaktyki, psychologii rozwojowej.

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie słuchacza ze specyfiką kształcenia w edukacji elementarnej obejmującego zakres przewidziany podstawa programową kształcenia zintegrowanego. Celem -Umożliwienie zrozumienia mechanizmów psychologicznych i dydaktycznych uczenia się dzieci orz przedstawienie podstawowych treści merytorycznych i metodycznych niezbędnych do prawidłowej organizacji zajęć dydaktycznych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym w podstawowych obszarach i rodzajach edukacji.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: podyplomowe, niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu; obowiązkowy

Dziedzina: nauk społeczne, pedagogika

rok studiów: I sem. 1,2.

Wymagania wstępne: Wskazana wiedza z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki

19 godzin wykładów

punkty ECTS - 3

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Udział w wykładach - 19 godzin

Przygotowanie do zajęć 15 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 36

Egzamin 3 godziny

Konsultacje 2 godziny

Literatura:

Nowik J., Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Poradnik dla nauczyciela, (2011).

O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Gruszczyk-Kolczyńska E.(red.) ( 2012).

Czelakowska D. Metodyka edukacji polonistycznej w wieku wczesnoszkolnym (2010).

Dobrowolska D., Metodyka edukacji polonistycznej okresie wczesnoszkolnym (2015).

Filipiak E. Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym (2002)

Jaczewski, A., Komosińska, K. (red.) Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej(2004).

Budniak A., Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (2014).

Zioło I.: Edukacja środowiskowa w nauczaniu początkowym (2002)

Efekty uczenia się:

-słuchacz zna i rozumie psychopedagogiczne i dydaktyczne podstawy kształcenia zintegrowanego z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych edukacji (SP_W01)

- posiada wiedzę dotycząca indywidualnych potrzeb edukacyjnych w zakresie podstawowych rodzajów edukacji (SP_W04)

- posiada umiejętności i kompetencje potrzebne do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, w tym do samodzielnego przygotowania lub dostosowania programu edukacji do potrzeb i możliwości dzieci (SP_U01)

- jest świadomy wagi edukacji wczesnoszkolnej w dalszej karierze szkolnej ucznia i bierze odpowiedzialność za realizacje zadań w tym zakresie (SP_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Słuchacz ma obowiązek uczestnictwa w wykładach (90%) ,z nieobecności na wykładach zobowiązany jest się rozliczyć (samodzielnie opracować tematykę objętą wykładem)

Przedmiot kończy się egzaminem. Pozytywna ocena z z pracy po uzyskaniu 51% możliwych do zdobycia punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 19 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Głoskowska-Sołdatow
Prowadzący grup: Małgorzata Głoskowska-Sołdatow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.