Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy w edukacji wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPP-7GGZ Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy w edukacji wczesnoszkolnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest opanowanie przez Słuchaczy treści dotyczących teoretycznych i praktycznych problemów związanych z edukacją i wychowaniem dziecka na pierwszym szczeblu kształcenia ogólnego. Celem jest omówienie metodycznych założeń kształcenia zintegrowanego w świetle najnowszych koncepcji i dyskursów pedagogiki wczesnoszkolnej; możliwość nabycia umiejętności planowania i organizowania pracy uczniów na zajęciach zintegrowanych w klasach 1-3

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznanie Słuchaczy studiów podyplomowych z następującymi problemami: Podstawowe założenia koncepcji kształcenia zintegrowanego dzieci w młodszym wieku szkolnym- podstawy psychologiczno- pedagogiczne. Historyczne tradycje integrowania edukacji wczesnoszkolnej, postępowe koncepcje pedagogiczne i ich wpływ na rozwój teorii i metodyki kształcenia zintegrowanego. Definiowanie podstawowych pojęć (integracja, korelacja, nauczanie zintegrowane itp.) i ich interpretacja w praktyce szkolnej. Cele i zadania kształcenia zintegrowanego w świetle modelu kształcenia ogólnego. Płaszczyzny integracji, ich teoretyczne i praktyczne podstawy. Integracja wokół metod, celów, treści, rodzajów aktywności uczniów, pojęć. Obniżenie progu szkolnego- implikacje praktyczne. Kompetencje kluczowe w programach i wskazania ich praktycznej realizacji. Integrowanie działań edukacyjnych nauczyciela i uczniów w procesie kształtowania podstawowych umiejętności kluczowych. Koncepcja programowa kształcenia zintegrowanego. Wymagania dotyczące programów nauczania zintegrowanego. Odzwierciedlenie założeń integracji w Podstawie Programowej dla I etapu nauczania. Teoretyczne i praktyczne problemy oceniania opisowego osiągnięć edukacyjnych uczniów w klasach 1-3.

Literatura:

Adamek I., Bałachowicz J., Kompetencje kreatywne nauczycieli nauczyciela wczesnej edukacji, Wyd. Impuls, Kraków 2013 (wybrane zagadnienia).

Bałachowicz J., Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2009.Cichocki A. (red.), Edukacja elementarna szansą nowej jakości wychowania, Trans Humana, Białystok 2005.

Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, ZW SFS, Kielce 2000.

Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej, IMPULS, Kraków 1998.

Klus– Stańska D., Szczepska- Pustkowska M.; Pedagogika wczesnoszkolna- dyskursy, problemy, rozwiązania,. WAiP. Warszawa 2009.

Klus – Stańska D., Nowicka M.: Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. WSiP, Warszawa 2005.

Klus-Stańska D., Konstruowanie wiedzy w szkole. Wyd. UW-M, Olsztyn 2000 (wybrane zagadnienia).

Klus –Stańska D., Szatan E., Bronk D. Wczesna edukacja. Między schematyzmem a poszukiwaniem nowoczesnych ujęć teoretyczno – badawczych. Wyd.UG. Gdańsk, 2007.

Klus- Stańska D., Szamański M. J., Szamański M. S., Renesans (?) nauczania całościowego. Współczesna dydaktyka wobec nauczania zintegrowanego, blokowego i przedmiotowego, Warszawa 2003, Wyd. „Żak”.

Kosińska E.; Ocenianie w szkole, Wyd. Rubikon, Kraków 2000.

Łuczak B.; Nauczanie integralne w klasach I- III z wykorzystaniem technik Freineta, Oficyna Wydawnicza G& P., Poznań 2000.

Sowińska H., Michalak R., Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka, Impuls, Kraków 2004.

Sowińska H., Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011 (wybrane zagadnienia).

Siwek H., Bereźnicka M. (red.), System integralny w edukacji dziecka. Konteksty i konsekwencje zmian. Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2011 (wybrane zagadnienia)

Skrzetuska E. (red.), Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja, socjalizacja, integracja. Wyd. UMCS, Lublin 2011.

Żytko M. (red), Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki, Wyd. „Żak”, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

W efekcie kształcenia Słuchacz:

- zna podstawowe teorie psychologiczne i pedagogiczne leżące u podstaw koncepcji zintegrowanego kształcenia na l etapie edukacyjnym - zna teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania;

- rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów w odniesieniu do dzieci w młodszym wieku szkolnym;

- zna najważniejsze tradycje integrowania edukacji wczesnoszkolnej, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania;

- ma pogłębioną wiedzę o procedurach stosowanych w obszarze kształcenia zintegrowanego

- zna zasady organizacji aktywności uczniów w młodszym wieku szkolnym w procesie realizacji wyznaczonych programem rodzajów edukacji;

- potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania interpretowania optymalnych sposobów tworzenia sytuacji dydaktyczno- wychowawczych sprzyjających procesowi konstruowania przez uczniów klas 1-3 systemu pojęć, wiedzy i umiejętności;

- analizuje płaszczyzny integracji i ich praktyczne odniesienia, dobiera metody i formy pracy z uczniem adekwatnie do projektowanych sytuacji dydaktycznych oraz indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.;

- potrafi planować działalność edukacyjną na l szczeblu kształcenia oraz konstruować scenariusze zajęć zintegrowanych uwzględniające zróżnicowane sposoby stymulowania aktywności poznawczej uczniów, wspierania ich indywidualnego rozwoju, a także samodzielności w zdobywaniu wiedzy

- potrafi ocenić efektywność zaplanowanych działań edukacyjnych i wychowawczych;

- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne;

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin (min.51% zdobytych punktów).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 19 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Prowadzący grup: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.