Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPP-8BHL Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Edukacja matematyczna
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

wymagania wstępne: do realizacji treści przedmiotu wymagana jest sprawność w posługiwaniu się wiedzą i umiejętnościami z matematyki na poziomie szkoły średniej, podstawy wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, pedagogiki

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem realizacji przedmiotu jest zdobycie przez Słuchacza podstawowej wiedzy o psychopedagogicznych podstawach edukacji matematycznej na poziomie klas młodszych, umiejętności projektowania procesu nabywania pojęć i umiejętności matematycznych przez uczniów klas I-III, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych sposobów stymulowania aktywności poznawczej uczniów i wspierania indywidualnego rozwoju, oraz kompetencji społecznych związanych z pełnieniem roli organizatora procesu uczenia się dziecka w młodszym wieku szkolnym.

Pełny opis:

Zakres treści programowych przeznaczonych do realizacji w klasach 1-3, struktura zajęć matematycznych. Rozwijanie umiejętności dzieci niezbędnych do uczenia się matematyki. Działania na zbiorach. Monografia liczby. Wprowadzenie działań matematycznych. Rozszerzenie zakresu liczbowego. Przekroczenie progu dziesiątkowego. Rozwijanie umiejętności rachunkowych uczniów.

Przygotowanie uczniów do rozwiązywania równań. Rozwiązywanie równań. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych. Kształcenie geometryczne w klasach młodszych – projektowanie zajęć. Wiadomości i umiejętności praktyczne w klasach młodszych – rozwiązania metodyczne. Kreowanie twórczej postawy uczniów w uczeniu się matematyki.

Organizacja pracy dzieci o zróżnicowanych możliwościach i potrzebach – projektowanie zajęć. Rozwijanie zainteresowań matecznych uczniów klas I-III – projektowanie zajęć. Trudności w uczeniu się matematyki. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć matematycznych uczniów.

Na realizację wskazanych treści przewiduje się 15 godzin na zajęciach zorganizowanych oraz 35 godzin pracy własnej słuchacza (2 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa

Cackowska M., Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach 1-3. Poradnik metodyczny, Warszawa 1993.

Dąbrowski M., Pozwólmy dzieciom myśleć! O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, Warszawa 2009.

Dąbrowski M. (Za) trudne, bo trzeba myśleć, Warszawa 2013.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa 1994.

Hanisz J., Matematyka w kształceniu zintegrowanym, Warszawa 2002.

Klus-Stańska D., Kalinowska A., Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Warszawa 2004.

Kalinowska A. Pozwólmy dzieciom działać. Warszawa 2010.

Kalinowska A. (red.) Wczesnoszkolna edukacja matematyczna – ograniczenia i ich przełamywanie, Olsztyn 2013.

Meson J., Burton L., Stacey K., Myślenie matematyczne, Warszawa 2005.

Nowak-Łojewska A., Wybrane obszary edukacji matematycznej dzieci. Poradnik dla nauczyciela klas I-III. Warszawa 2015.

Nowik J., Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolne, Opole 2011.

Sawicki T. (red.), Matematyka, Opole 1997.

Semadeni Z., Gruszczyk-Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska-Jaszczołt B., Czajkowska M., Matematyczna edukacja wczesnoszkolna . Teoria i praktyka, Kielce 2015.

Siwek H., Nauczanie czynnościowe matematyki, Warszawa 1998.

Skura M., Dziecięce strategie rozwiązywania zadań matematycznych w przedszkolu i w pierwszych latach nauczania szkolnego, Warszawa 2008.

Skura M., Lisicki M., Matematyka od przedszkola. Metody i zasady wprowadzania pojęć matematycznych. Przygotowanie do rozumienia liczb i posługiwania się nimi. Warszawa 2015.

Skura M., Lisicki M., Gen liczby, Jak dzieci uczą się matematyki, Warszawa 2018.

Treliński G., Kształcenie matematyczne w systemie zintegrowanym w klasach I-III, Kielce 2004.

Wojnowska M., Miedzy przekazem a odkryciem. Twórcze sposoby na rozwiązywanie zadań matematycznych przez dzieci. Kraków 2007.

Czasopisma metodyczne

Literatura uzupełniająca:

Kalinowska A., Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych – między wiedzą osobistą a jej formalizacją, Kraków 2010.

Oszwa U., Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problemy diagnozy i terapii, Kraków 2008.

Siwek H., Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej, Kraków 2004.

Stucki E., Metodyka nauczania matematyki w klasach niższych, Bydgoszcz 1994.

Szpiter M., Edukacja matematyczna w klasach początkowych, Słupsk 1997.

Rocławski B., O związkach nauczania matematyki z nauczaniem języka w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Gdańsk 2010.

Efekty uczenia się:

- słuchacz zna i rozumie psychopedagogiczne podstawy edukacji matematycznej na poziomie klas młodszych, SP_W01

- uwzględnia w projektowanych zajęciach indywidualne potrzeby dzieci, SP_W04

- poprawnie dobiera metody, formy organizacji pracy oraz środki dydaktyczne do realizacji treści matematycznych ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych sposobów stymulowania aktywności poznawczej uczniów i wspierania indywidualnego rozwoju oraz prawidłowo projektuje przebieg zajęć matematycznych, SP_U02

- kompetentnie planuje działalność matematyczną uczniów wykorzystując najbliższe jego środowisko edukacyjne, SP_K01

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia, warsztaty, aktywność na zajęciach, praca pisemna (konspekt),

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dudel
Prowadzący grup: Barbara Dudel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.