Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja środowiskowa z elementami edukacji zdrowotnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPP-8BHM Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Edukacja środowiskowa z elementami edukacji zdrowotnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wskazana wiedza z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz biologii, geografii i historii (na poziomie szkoły średniej)

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest wyposażenie Słuchacza w wiedzę merytoryczną niezbędną do realizacji treści z zakresu edukacji przyrodniczej i zdrowotnej w klasach I-III oraz w wiedzę metodyczną, warsztatową konieczną do projektowania i organizacji zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej oraz i ich praktycznej realizacji. Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchacza ze specyfiką kształcenia społeczno-przyrodniczego i edukacji zdrowotnej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: podyplomowe, niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu; obowiązkowy

Dziedzina: nauk społeczne, pedagogika

rok studiów: I sem. 1,2.

Wymagania wstępne: Wskazana wiedza z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki

15 godzin ćwiczeń

metody dydaktyczne: wykład, warsztaty grupowe, dyskusja, ćwiczenia

punkty ECTS - 2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Udział w ćwiczeniach -15 godzin

Przygotowanie do zajęć 20 godzin

Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 13 godzin

udział w konsultacjach- 1

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Budniak A. : Edukacja społeczno-przyrodnicza dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, Wydawnictwo Impuls, Kraków,2014

2. Budniak A., Doświadczenia przyrodnicze w poznawaniu środowiska przez uczniów klas początkowych, Katowice, 2009

3. Sobierańska D., Świat przyrody zintegrowany, ale czy w szkole [w] D. Klus-Stańska (red.) (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków 2014.

4. Sobierańska D., Świat przyrody zintegrowany, ale czy w szkole [w] D. Klus-Stańska (red.) (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków 2014.

Literatura uzupełniająca

1. Majcher I.: Zasób osobistej wiedzy przyrodniczej dzieci 9-letnich, Wyd. UG- Gdańsk, 2005

2. Dziecko w świecie przyrody i nauki (red.) J. Solomon, St. Dylak, Wyd. Edytor, Toruń 2005

3. Zioło I.: Edukacja środowiskowa w nauczaniu początkowym 2002

4. Jaczewski, A., Komosińska, K. (red.) (2004). Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej.

5. Sobierańska D., Świat przyrody zintegrowany, ale czy w szkole [w] D. Klus-Stańska (red.) (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków 2014.

Efekty uczenia się:

-słuchacz zna i rozumie psychopedagogiczne podstawy edukacji środowiskowej i zdrowotnej na poziomie klas młodszych ( SP_W01)

- uwzględnia w projektowanych zajęciach indywidualne potrzeby dzieci(SP_W04)

- poprawnie dobiera metody, formy organizacji pracy oraz środki dydaktyczne do realizacji treści z zakresu edukacji środowiskowej i zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych sposobów stymulowania aktywności poznawczej uczniów i wspierania indywidualnego rozwoju oraz prawidłowo projektuje przebieg zajęć zintegrowanych(SP_U02)

- kompetentnie planuje działalność z zakresu edukacji środowiskowej i zdrowotnej uczniów wykorzystując najbliższe środowisko edukacyjne (SP_K01

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia, warsztaty, dyskusja.

Aktywność na zajęciach.

Forma zaliczenia przedmiotu: praca zaliczeniowa. Pozytywna ocena z z pracy po uzyskaniu 51% możliwych do zdobycia punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Jakubowska, Sandra Kadłubowska
Prowadzący grup: Emilia Jakubowska, Sandra Kadłubowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.