Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPT-2BIE Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z cyklem rozwojowym człowieka w ciągu życia, zwłaszcza w okresie szkolnym; sposobami oddziaływań wychowawczych w poszczególnych aspektach rozwoju dziecka (zwłaszcza w aspekcie emocjonalno-społecznym) oraz najczęstszymi zaburzeniami rozwojowymi okresu dzieciństwa i dorastania.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z cyklem rozwojowym człowieka w ciągu życia, zwłaszcza w okresie szkolnym; sposobami oddziaływań wychowawczych w poszczególnych aspektach rozwoju dziecka (zwłaszcza w aspekcie emocjonalno-społecznym) oraz najczęstszymi zaburzeniami rozwojowymi okresu dzieciństwa i dorastania.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

- Psychologia uczenia się w aspekcie motywacyjnym, behawioralnym i poznawczym

- Rozwój poznawczy dziecka i adolescenta w ujęciu Piageta

Sposoby myślenia dziecka w poszczególnych stadiach rozwoju (sensoryczno- motoryczne, przedoperacyjne, operacji konkretnych i formalnych).

- Rozwój społeczny w teorii Eriksona i rozwiązywanie kryzysów rozwojowych.

Zabawa dziecka w kontekście interakcji społecznych.

Społeczna rola rodziny, rówieśników i grupy przynależności.

Wpływ rodziny i szkoły na rozwój społeczny dziecka.

- Rozwój dziecka w wieku szkolnym: rozwój poznawczy i społeczny.

- Negatywne skutki procesu etykietowania

Poczucie kompetencji. Przyczyny i skutki niepowodzeń szkolnych.

- Rozwój w okresie adolescencji: rozwój fizyczny, poznawczy i emocjonalny

Zaburzenia procesu formowania się tożsamości

- Zaburzenia okresu dziecięcego i sposoby protodiagnozy

Tematyka ćwiczeń:

- Rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży. Empatia.

- Agresja u dzieci i młodzieży. Kształtowanie postawy asertywnej w relacjach interpersonalnych. Zachowania asertywne, agresywne i uległe.

- Stres i radzenie sobie z nim.

- Skuteczne budowanie relacji sprzyjających wychowywaniu.

- Charakterystyka głównych stylów wychowawczych.

- Psychologiczne koncepcje człowieka a interpretacja zachowań ucznia i sytuacji w szkole.

- Sylwetka rozwojowa ucznia w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości. Rozwój fizyczny, motoryczny i psychoseksualny, rozwój procesów poznawczych.

- Zmiany fizyczne i psychiczne w okresie dojrzewania. Dojrzałość fizyczna a dojrzałość społeczna i emocjonalna.

- Zagrożenia okresu adolescencji. Depresja i samobójstwa młodzieży. Czynniki ryzyka związane z funkcjonowaniem w internecie.

Literatura:

Brzezińska, A. (2006). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP.

Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2001). Psychologia rozwoju człowieka t. 2 - Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: PWN

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Zysk i S-ka.

Carson, R.C., Butcher, J.N., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP.

Wood, D. (2006). Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Fontana D., Psychologia dla nauczycieli, Zysk i S-ka, Poznań 1998

Seligman, M.E.P., Walker E.F., Rosenhan, D.L., (2003) Psychopatologia, , Zysk i S-ka, Poznań

Hall C., Lindzey G., Campbell J.B., Teorie osobowości, PWN, Warszawa 2004

Turner J.S., Helms D.B., Rozwój człowieka, WSIP, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

SP6_WG04 Ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

SP6_WG05 Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat psychologicznych i społecznych podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności,, harmonii i dysharmonii, normy i patologii

SP6_WG06 Ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii uczenia się

SP6_UW02 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, pomocowych i terapeutycznych.

Metody i kryteria oceniania:

dyskusja, mini wykład, warsztaty grupowe, studium przypadku, ćwiczenia w podgrupach

Podstawą do uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest ocena pracy studenta w trakcie zajęć oraz test zaliczeniowy (w celu uzyskania zaliczenia należy zdobyć powyżej 50% punktów).

Podstawą zaliczenia wykładu jest obecność słuchacza na wykładach, aktywny w nim udział oraz zaliczenie egzaminu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nowakowska-Kaliszuk
Prowadzący grup: Marcin Kolemba, Agnieszka Nowakowska-Kaliszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.