Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki (dyskalkulia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SPT-2MTM Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Metodyka terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki (dyskalkulia)
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Słuchacz powinien mieć orientację w założeniach pracy terapeutycznej z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; umieć omówić istotę i rodzaje dyskalkulii, mechanizmy jej powstawania oraz symptomy dyskalkulii; powinien znać podstawowe narzędzia diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się matematyki; mieć kompetencje w zakresie dobru i stosowania metod terapii pedagogicznej w pracy korekcyjno- wyrównawczej z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z założeniami metodyki pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki (dyskalkulią).

Pełny opis:

Studia podyplomowe Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna- przedmiot obowiązkowy (5 godzin wykład; 5 godzin- ćwiczenia).

Wykład - ma na celu zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi założeniami pracy terapeutycznej z dzieckiem przejawiającym specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. Ukazuje: metody i sposoby pracy z uczniem na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych; metody i techniki rekonstrukcji wiadomości i umiejętności matematycznych, zasady planowania pracy terapeutycznej; sposoby doboru ćwiczeń terapeutycznych oraz matematycznych dostosowanych do psychofizycznych możliwości dziecka; zasady konstruowania scenariuszy zajęć terapeutycznych.

Ćwiczenia - służą nabyciu umiejętności praktycznej realizacji metodycznych wskazań do pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.

Literatura:

E. Gruszczyk- Kolczyńska, Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa 1994.

E. Gruszczyk – Kolczyńska, Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki. Warszawa 1989.

D. Kus - Stańska, A. Kalinowska, Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Warszawa 2004.

L Kość, Psychologia i psychopatologia zdolności matematycznych.Warszawa 1982

M. Kurczab , E. Kurczab , P.r Tomaszewsk, Dyskalkulia – przyczyny, charakterystyka, sposoby pomocy , Instytut Edukacji Matematycznej Ars Mathematica, 2006.

B. Łubianka, Wokół uzdolnień matematycznych- przegląd badań. Studia z Psychologii w KUL 2007 (s. 185-208).

U. Oszwa U, Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problemy diagnozy i terapii. Kraków 2008.

U. Oszwa, Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu. Kraków 2008.

U. Oszwa, Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci. Kraków 2008.

B. Stryczniewicz, Praca z uczniem mającym trudności z matematyką. Opole 2004.

E.M. Skorek (red.), Terapia pedagogiczna. Kraków 2005.

D. Zaremba, Jak tłumaczyć dzieciom matematykę. Poradnik nie tylko dla rodziców, Helion, Gliwice 2014.

Efekty uczenia się:

W efekcie kształcenia słuchacz:

- ma opanowaną wiedzę dotyczącą specyficznych trudności w uczeniu się matematyki,

- zna metody pracy z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w uczeniu się matematyki,

dokonuje diagnozy pedagogicznej dzieci wykazujących nadmierne trudności w nauce matematyki,

- dostosowuje metody pracy do możliwości i zaburzeń dziecka, stosuje nauczanie polisensoryczne

- tworzy scenariusze zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Słuchacz podlega ocenie ciągłej na co składa się systematyczny udział w zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność. Zalicza przedmiot prezentując materiał do rozwijania logicznego myślenia, korygowania zaburzonych funkcji oraz scenariusz zajęć korekcyjno– kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Prowadzący grup: Barbara Kędzia, Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Z. Bartkowski, Uczeń dysmatematyczny. SOSW Mława

E. Gruszczyk- Kolczyńska, Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa 1994.

E. Gruszczyk – Kolczyńska, Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki. Warszawa 1989.

L Kość, Psychologia i psychopatologia zdolności matematycznych.Warszawa 1982

B. Łubianka, Wokół uzdolnień matematycznych- przegląd badań. Studia z Psychologii w KUL 2007 (s. 185-208).

U. Oszwa U, Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problemy diagnozy i terapii. Kraków 2008.

U. Oszwa, Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu. Kraków 2008.

U. Oszwa, Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci. Kraków 2008.

B. Stryczniewicz, Praca z uczniem mającym trudności z matematyką. Opole 2004.

E.M. Skorek (red.), Terapia pedagogiczna. Kraków 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.