Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka w pracy pracownika socjalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-2GPP Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka w pracy pracownika socjalnego
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł kierunkowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Podstawy filozofii i etyki 0800-SS1-1GUE

Założenia (opisowo):

Wiedza:

Student ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów społecznych, psychologicznych i pedagogicznych; zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, pedagogiczne, psychologiczne, społeczne stanowiące teoretyczne podstawy pracy socjalnej.

Umiejętności:

potrafi korzystać z wiedzy socjologicznej, pedagogicznej, filozoficznej, prawnej i ekonomicznej w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych; posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu tych dyscyplin naukowych. Potrafi korzystać z wiedzy socjologicznej, pedagogicznej, filozoficznej, prawnej i ekonomicznej w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych; posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu tych dyscyplin naukowych.

Kompetencje społeczne:

posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań socjalnych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy socjalnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cel przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawami etyki zawodowej, normami obowiązującymi w kodeksie zawodowym pracownika socjalnego. Wyposażenie studentów w wiedzę, która pozwoli im dostrzec i analizować dylematy etyczne pojawiające się podczas wykonywania obowiązków zawodowych oraz przewidzieć skutki konkretnych działań.

Zakres tematyczny: w ramach przedmiotu zostaną przedstawione treści dotyczące podstawowych zagadnień związanych z etyką zawodową, w szczególności z etyką zawodową w pracy pracownika socjalnego (np. normy, wartości, zasady obowiązujące pracowników socjalnych oraz dylematy i wyzwania w pracy socjalnej).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki; forma studiów: stacjonarne; Nauki społeczne; Rok 2 pierwszego stopnia/semestr 3; Wymagania wstępne: student powinien znać podstawowe pojęcia z podstaw filozofii, etyki ogólnej.

Udział w wykładach –15 godz.

Udział w ćwiczeniach – 15 godz.

Przygotowywanie się do ćwiczeń – 20 godz.

Konsultacje – 16 godz.

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i udział w zaliczeniu –20 + 4 = 24 godz.

Razem: 90 godz. (3 p. ECTS)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz. - 1,5 p. ECTS

o charakterze praktycznym - 40 godz. - 1,5 p. ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dominiak T., Etyka pracownika socjalnego w działaniu: Ethos i profesjonalizm, „Praca Socjalna” 1/2005.

Grzybek G., Etyczne podstawy pracy socjalnej: świadomość moralna, norma etyczna oraz wytyczne dla pracownika socjalnego i pedagoga społecznego, Bielsko-Biała 2007.

Kamiński T., Etyka pracownika socjalnego, Częstochowa 2003.

Kodeks Etyczny Pracowników Socjalnych, PTPS.

Olech A., Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy, dylematy etyczne, Katowice 2006.

Pilikowski J., Podróż w świat etyki, Kraków 2010.

Vardy P., Grosch P., Etyka. Poglądy i problemy, Poznań 1995.

Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2009.

Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, t. I, t. II, Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca:

Brzeziński J., Chyrowicz B., Toeplitz-Winiewska M., Poznaniak W., Etyka zawodu psychologa, Warszawa 2014.

Chyrowicz B., O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Kraków 2008.

Dawid J. W., O duszy nauczycielstwa, Warszawa, 1932.

Dylematy etyczno-zawodowe psychologa, red.: M. Z. Stepulak, Lublin 2002.

Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela, red.: J. M. Michalak, Łódź 2010.

Etyka nauczyciela, red.: M. Bajan, S. J. Żurek, Lublin 2011.

Galarowicz J., Powrót do wartości, Kraków 2011.

Gogacz M., Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1995.

Grzybek G., Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza, Rzeszów 2013.

Grzybek G., Podstawy pracy socjalnej. Ujęcie antropologiczno-etyczne, Bielsko-Biała 2006.

Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, Rzeszów 1996.

Ingarden R., Wykłady z etyki, Warszawa 1989.

Kapias M., Kasperek K., Polok G., Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej, Katowice 2008.

Kodeksy etyczne w Polsce, oprac.: G. Sołtysiak, Warszawa 2006.

Mariański J., Kontrowersje wokół relacji religii i moralności Tożsamość czy rozbieżność? Studium socjologiczne, Toruń 2014.

Mikołajewicz W., Praca socjalna jako działanie wychowawcze, Katowice 1999.

Młodzież wobec moralności w zawodach kreujących sferę publiczną, red.: M. Chodkowska, Lublin 2010.

Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych, red.: J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska, Warszawa 2004.

Przecławski K., Etyka i religie na przełomie tysiącleci ciągłość i zmiana, Warszawa 2001.

Styczeń T., Merecki J., ABC Etyki, Lublin 2001.

Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa 2013.

Szostek A., Wokół godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne, Lublin 1995.

Teichman J., Etyka społeczna. Podręcznik dla studentów, Warszawa 2002.

Trawkowska D., Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne, Katowice 2006.

Vossenkuhl Wilhelm, Możliwość dobra. Etyka w XXI wieku, Kraków 2012.

Zagadnienie etyki zawodowej, red.: A. Andrzejuk, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student Posiada elementarną wiedzę o prawach i obowiązkach pracownika socjalnego zatrudnionego w instytucjach rządowych i pozarządowych.

Umiejętności:

Student posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów, pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych. Potrafi posługiwać się normami etycznymi w podejmowanej aktywności pracowniczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań.

Kompetencje społeczne:

Student ma przekonanie o wadze profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków; poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów - na ocenę

Zaliczenie ćwiczeń - na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kalisz
Prowadzący grup: Łukasz Kalisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Etyka w pracy pracownika socjalnego - Etyka jako nauka filozoficzna. Analiza pojęć, przedmiot zainteresowania etyki. Podstawy etyki zawodowej oraz normy i wartości obowiązujące w kodeksie zawodowym pracownika socjalnego. Trudne wybory w wykonywaniu obowiązków zawodowych pracownika socjalnego. Kodeks Etyczny Pracownika Socjalnego. Powołanie pedagogiczne – refleksja naukowa i praktyczna. Pracownik socjalny jako mentor i asystent w służbie drugiemu człowiekowi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kalisz
Prowadzący grup: Łukasz Kalisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.