Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogiczne podstawy funkcjonowania rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-2HAD Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogiczne podstawy funkcjonowania rodziny
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł kierunkowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Cele i założenia przedmiotu odnoszą się do wyposażenie Studenta w kompetencje z zakresu następujących zagadnień:

Cechy współczesnej rodziny; Przemiany współczesnej rodziny w świetle teorii drugiego przejścia demograficznego; Wybranych przykładów doświadczeń i funkcjonowania współczesnych rodzin; Cech dzieciństwa w świecie płynnej nowoczesności; Przemian podstawowych funkcji rodziny; Nowych modele życia rodzinnego; Kultury pedagogicznej jako źródła prawidłowych zachowań rodzicielskich;


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Treści merytoryczne przedmiotu

1. Podstawowe kategorie pojęć: rodzina, wychowanie, dom rodzinny, dzieciństwo, matka, macierzyństwo, ojciec, ojcostwo.

2. Przemiany i obraz współczesnych rodzin

3. Modele macierzyństwa i ojcostwa we współczesnej rodzinie.

4. Dzieciństwo zagrożone

5. Choroba w rodzinie.

6. Kierunki i formy pomocy dziecku i rodzinie dysfunkcyjnej w środowisku lokalnym

Pełny opis:

Przedmiot realizowany w formie wykładów, konsultacji, ćwiczeń

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin

Literatura:

• Krasiejko I., Rodzina z dziećmi, rodzina dysfunkcyjna: pedagogika, praca socjalna, terapia, Warszawa 2019.

• Sikorska M., Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce: rekonstrukcja codzienności, Warszawa 2019.

• Sosnowski T., Ojcostwo w perspektywie pokoleniowej: Tomasz Sosnowski. Warszawa 2018.

• Bajkowski, T., U źródeł tożsamości rodzinnej, Warszawa 2018.

• Mizielińska J., i in., Różnym głosem: rodziny z wyboru w Polsce, Warszawa 2017

• Żadkowska M., Para w praniu: codzienność, partnerstwo, obowiązki domowe, Gdańsk 2016

• Kwak A., Małżeństwo i rodzina w czasach zmiany społecznej w: Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo. Przemiany we współczesnej Polsce, 2016, s. 13-28

• Kwak A., Rodzina: źródło kapitału życiowego, 2015.

• Ostrouch-Kamińska J., Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów, Kraków 2015.

• Kawula S., J. Brągiel, A. W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2007.

• Danilewicz W., Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok 2010.

• Danilewicz W., Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych, 2006.

• Dylematy życia rodzinnego. Diagnoza i wsparcie, red. M. Szyszka, Lublin 2016.

• Kwak A., Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT, 2014.

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami K_W08

Student jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z obszaru prawa, ekonomii, nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie pracy socjalnej w Polsce K_W12

Student posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów, pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych K_U13

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń wymaga obecności na ćwiczeniach, aktywnego uczestnictwa we wszystkich zadaniach realizowanych na ćwiczeniach, pracach zespołowych, projektach, ocenianych w sposób ciągły. Dozwolona jest jedna nieobecność na ćwiczeniach, która nie podlega zaliczeniu, o ile nie miała ona miejsca w czasie obowiązkowego zaliczenia zadania dydaktycznego. Każdą kolejną nieobecność student musi zaliczyć na konsultacjach u osoby prowadzącej ćwiczenia w danej grupie. Do zaliczenia nie może być dopuszczony student, który ma 50% nieobecności. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie oceny ciągłej i oceny z pracy zaliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Perkowska
Prowadzący grup: Marta Kuczyńska, Marta Perkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Perkowska
Prowadzący grup: Marta Perkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.