Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspomaganie człowieka w potrzebie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-3GPU Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspomaganie człowieka w potrzebie
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 3rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zadaniem wykładów z przedmiotu „Wspomaganie człowieka w potrzebie” jest analiza zagadnień z zakresu teorii wspomagania, pomocy i wsparcia społecznego a także założeń strategii wspomagania osób znajdujących się w sytuacji kryzysu.

Celem ćwiczeń z przedmiotu „Wspomaganie człowieka w potrzebie” jest refleksja nad możliwościami i kryteriami wspomagania oraz projektowanie strategii wspomagania osób dorosłych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: pedagogika, nauki społeczne

Rok studiów/semestr: III rok/ V semestr

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 30 godzin; ćwiczenia - 15 godzin

Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją, praca w grupach, praca w parach, projekt, warsztaty

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach – 22,5 h

- udział w ćwiczeniach – 12 h

- przygotowanie do zajęć – 35 h

- udział w konsultacjach – 6 h

- realizacja zadania grupowego – 20 h

- przygotowanie do egzaminu – 30 h

125,5 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

Appelt K., Wojciechowska J. (red.), Zadania i role społeczne w okresie dorosłości, Poznań 2002.

Brzezińska A., Appelt K., Wojciechowska J. (red.), Szanse i zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości, Poznań 2002.

Kaja B., Psychologia wspomagania rozwoju: zrozumieć świat życia człowieka, Sopot 2010.

Stochmiałek J., Przezwyciężanie kryzysów życiowych przez osoby dorosłe, Warszawa 2009.

Surzykiewicz J., Kulesza M. (red.), Coaching społeczny. W poszukiwaniu efektywnych form wsparcia osób w trudnych sytuacjach życiowych, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

Bibik R., Urbanek A. (red.), Człowiek w sytuacji (bez)nadziei – konteksty teoretyczne i praktyczne, Legnica 2011.

Frączek Z., Szluz B. (red.), Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce, Rzeszów 2006.

Hollander J., Wijnberg J. Coaching prowokatywny, Wrocław 2010.

Horbowski A., Potoczny J. (red.), Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych. Diagnoza-potrzeby-prognozy, Rzeszów 2007.

Kita S., Praca socjalna w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2014.

Krzesińska-Żach B., Człowiek w sytuacji zagrożenia jako podmiot oddziaływań pracownika socjalnego, Białystok 2006.

Ramirez-Cyzio K. (red.), Life Coaching. Relacje w równowadze, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna podstawowe metody i modele pracy socjalnej z jednostką, grupą i społecznością. Posiada wiedzę dotyczącą struktury prowadzenia diagnozy jednostek i grup.

Umiejętności:

2. Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania.

3. Student potrafi wspomagać rozwój człowieka przez wyzwalanie jego sił rozwojowych oraz możliwości. Potrafi rozwijać w bezpośrednim środowisku warunki wielostronnej, korzystnej aktywności społecznej.

Kompetencje:

4. Student posiada przekonanie o sensie wartości i potrzebie podejmowania działań socjalnych w środowisku społecznym. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, zadań zespołowych w zakresie pracy socjalnej, zwłaszcza z człowiekiem dorosłym znajdującym się w potrzebie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów: egzamin pisemny (zalicza 60% poprawnych odpowiedzi)

Zaliczenie ćwiczeń: praca w zespole na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Danilewicz
Prowadzący grup: Wioleta Danilewicz, Marta Kuczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Filipek
Prowadzący grup: Agnieszka Filipek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: praca socjalna

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-3GPU

Język przedmiotu: język polski

Rok studiów/semestr: I st. III rok, semestr V

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny (MK_4)

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): student powinien posiadać podstawowe informacje omawiane podczas zajęć z takich przedmiotów jak: Pedagogika społeczna, Psychologia ogólna, Psychologia społeczna

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin – wykład; 15 godzin – ćwiczenia.

Punkty ECTS: 4,0

Bilans nakładu pracy:

udział studenta w wykładach – 30 godzin

udział studenta w ćwiczeniach – 15 godzin

przygotowanie do zajęć – 15 godzin

realizacja zadania indywidualnego/grupowego: 10 godzin

przygotowanie do egzaminu – 25 godzin

udział w konsultacjach – 15 godzin

w sumie 110 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (w tym prowadzone zajęcia oraz konsultacje, w czasie których student może przedyskutować nurtujące go kwestie, np. w ramach przygotowywania do zaliczenia) - 60 godzin (wykłady 30 godzin + ćwiczenia 15 godzin + 15 godzin konsultacji) 2 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym 50 godzin 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Appelt K., Wojciechowska J. (red.), Zadania i role społeczne w okresie dorosłości, Poznań 2002.

Brzezińska A., Appelt K., Wojciechowska J. (red.), Szanse i zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości, Poznań 2002.

Kaja B., Psychologia wspomagania rozwoju: zrozumieć świat życia człowieka, Sopot 2010.

Stochmiałek J., Przezwyciężanie kryzysów życiowych przez osoby dorosłe, Warszawa 2009.

Surzykiewicz J., Kulesza M. (red.), Coaching społeczny. W poszukiwaniu efektywnych form wsparcia osób w trudnych sytuacjach życiowych, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

Bibik R., Urbanek A. (red.), Człowiek w sytuacji (bez)nadziei – konteksty teoretyczne i praktyczne, Legnica 2011.

Frączek Z., Szluz B. (red.), Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce, Rzeszów 2006.

Hollander J., Wijnberg J. Coaching prowokatywny, Wrocław 2010.

Horbowski A., Potoczny J. (red.), Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych. Diagnoza-potrzeby-prognozy, Rzeszów 2007.

Kita S., Praca socjalna w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2014.

Krzesińska-Żach B., Człowiek w sytuacji zagrożenia jako podmiot oddziaływań pracownika socjalnego, Białystok 2006.

Ramirez-Cyzio K. (red.), Life Coaching. Relacje w równowadze, Warszawa 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.