Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy superwizji w pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-3HAF Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy superwizji w pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 3rok 1st. PS stac. sem letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie podstaw teoretycznych superwizji oraz poznanie celu i korzyści wynikających z wykorzystania tej metody w praktyce pracownika socjalnego. Słuchacze konfrontują się z superwizją jako metodą wspomagającą profesjonalny rozwój pracowników oraz narzędziem przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Praca Socjalna

Poziom kształcenia: I stopień

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-3HAF

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów /semestr: 3 rok / semestr 2

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: Praca w grupie, dyskusja grupowa, analiza przypadku.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 30 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30

o charakterze praktycznym - 30

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Szmagalski J. (red), Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

- Gilbert, M., Evans, K., Superwizja w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2004.

- Łuczyńska, M., Olech, A. Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Warszawa 2013, (http://irss.pl/wp-content/uploads/2014/01/Wprowadzenie-do-superwizji-pracy-socjalnej.pdf)

- Nocuń A., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształtowanie, Warszawa 1996.

- Krzyszkowski J. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Łódź 1998.

- Krzyszkowski J. (red), Wybrane aspekty pracy socjalnej. Podręcznik dla pracowników socjalnych, Wrocław 2012.

Efekty kształcenia:

Ma wiedzę na temat celów i założeń superwizjii w pracy socjalnej.

Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej w kontakcie z osobami z różnych grup społecznych. Odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kolemba
Prowadzący grup: Marcin Kolemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.