Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy pracy z trudnym klientem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-3XHAB Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Elementy pracy z trudnym klientem
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 3rok 1st. PS stac. sem letni
Moduł do wyboru - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Studenci:

- posiadają umiejętności stosowania strategii, technik i procedur pracy wobec postawy agresywnej, opozycyjno buntowniczej, aspołecznej oraz postawy wycofującej się.

- znają procedury antropotechniczne, psychotechniczne, socjotechniczne i kulturotechniczne w sterowaniu resocjalizującym.

- znają mechanizmy i metody eliminowania przyczyn impulsywności, nieadekwatności, dysocjalności i antysocjalności.

- rozumieją patomechanizmy destrukcji i nabyli umiejętności ich korekty.

- rozpoznają skuteczne modele pomagania w interakcjach indywidualnych i grupowych w zakresie wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych technik.

- Posiadają umiejętności praktyczne korekty zachowań destrukcyjnych. Nabyli umiejętności sterowania resocjalizującego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Nabycie praktycznych umiejętności w korekcie zachowań destrukcyjnych.

Analiza skutków deformacji więzi i metody pracy z dzieckiem znienawidzonym( doświadczenie schizoidalne), z „czarną owcą” w rodzinie ( doświadczenie utrwalania krzywdy),z dzieckiem porzucanym ( utrwalone wycofanie społeczne), dzieckiem wykorzystanym (doświadczenie narcystyczne), dzieckiem zawłaszczonym (charakter symbiotyczny) oraz z dzieckiem pokonanym

( społeczny masochizm i wzorce samozniszczenia).

Kształtowanie dyspozycji do uczenia się podstawowych umiejętności pomagania. Charakterystyka modeli pomagania. Umiejętność budowy motywacji do zmiany.

Pełny opis:

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:fakultatywny, specjalistyczny

Dziedzina i dyscyplina nauk: nauki społeczne,praca socjalna

Rok/semestr: III rok / letni

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. - wykłady, 15 godz. - ćwiczenia

Punkty ECTS: 3 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności - liczba godzin:

- udział w wykładach 15 h

- udział w ćwiczeniach 15 h

- przygotowanie do ćwiczeń- 20 h

- udział w konsultacjach związanych z zajęciami10 h

- przygotowanie i realizacja prezentacji 10 h

- przygotowanie i udział w egzaminie 15 h

Razem 85 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40 h/1,5 pkt.ECTS

- o charakterze praktycznym 45 h/1,5 pkt.ECTS

Tematyka treści zajęć:

1.. Typologia zasad, reguł i celów oddziaływań korekcyjnych. Charakterystyka trudnego wychowanka.

2. Zasady pierwszego kontaktu oraz dyrektywy i zalecenia metodyczne w pracy nad oporem.

3. Analiza patomechanizmów wybranych przypadków.

4. Charakterologiczne zagadnienia rozwoju w odniesieniu do wychowanka z problemem symbiotycznym, narcystycznym i masochistycznym.

5. Analiza skutków deformacji więzi i metody pracy z dzieckiem znienawidzonym( doświadczenie schizoidalne), z „czarną owcą” w rodzinie ( doświadczenie utrwalania krzywdy),z dzieckiem porzucanym ( utrwalone wycofanie społeczne), dzieckiem wykorzystanym (doświadczenie narcystyczne), dzieckiem zawłaszczonym (charakter symbiotyczny) oraz z dzieckiem pokonanym ( społeczny masochizm i wzorce samozniszczenia).

6. Kształtowanie dyspozycji do uczenia się podstawowych umiejętności pomagania. Charakterystyka modeli pomagania. Umiejętność budowy motywacji do zmiany.

7. Praca nad złością i gniewem oraz poczuciem wartości jako determinantami zachowań agresywnych. Sposoby pracy z dzieckiem nadpobudliwym .

8. Analiza interakcji indywidualnych i grupowych w zakresie procedur antropotechnicznych, socjotechnicznych i psychotechnicznych .

9. Metody wpływu bezpośredniego i pośredniego w sterowaniu reedukacyjnym. Analiza metod stymulowania i wzmacniania oraz ukierunkowania i pobudzania korekcyjnego.

10. Metody pracy nad utrwalonym poczuciem krzywdy. Oblicza cierpienia i sposoby jego redukcji. Strategie polegające na zmianie funkcji, składników i determinantów w układzie postaw.

11. Diagnoza resocjalizacyjna. Analiza genogramów, konfliktów osiowych, mechanizmów i uwarunkowań istotnych w konstruowaniu Indywidualnych Programów Korekcyjnych (IPK).

12. Strategie Treningu Zastępowania Agresji ART w pracy z trudnym wychowankiem. Analiza strategii porozumienia bez przemocy. Formy pokonywania i radzenia sobie w konflikcie. Kierunki pracy z dzieckiem agresywnym.

Literatura:

• Larsen E.: Od gniewu do przebaczenia, GWP Gdańsk 2000

• Mellibruda J.: Pułapka nie wybaczonej krzywdy. Instytut Psychologii Zdrowia W-wa 1999

• K. Geldard, D. Geldard .: Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

• J. Elliott, M. Place.: Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów, WSiP Warszawa 2000

• J. Czechowski.: Trudności emocjonalne uczniów. Życie Szkoły 7/2001.

• M. Babich.: Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów. Warszawa 2002.

• A.Brzezińska, E.Hornowska (red.).: Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar,(2004)

• M. Rosenberg .: Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Wyd. Jacek Santorski & Co, Warszawa 2003

• M. Dziewięcki.: Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002

• S.Kawula, H Machela.: Młodzież, a współczesne dewiacje i patologie społeczne. Wydawnictwo A. Marszałek ,Toruń 1999r.

• L .Pytka.: Pedagogika resocjalizacyjna. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej , Warszawa 2000r.

• J. Kołodziejczyk .: Agresja i przemoc w szkole – Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, wyd., SOPHIA, Kraków 2004

• Kim Zarzour .: Gnębiciel ze szkolnego boiska, wyd. Rebis, Poznań,2005

• Millicent H. Kellner .:Pod Kontrolą – Program uczenia nastolatków metod radzenia sobie ze złością, wyd., SOPHIA, Kraków 2004

• J. Steward.: Jak sobie radzić ze złością, treningi dla nastolatków, wyd. Fraszka Edukacyjna Warszawa 2007

• S. Palomares, D. Schelling,.: Jak sobie radzić z dręczycielem. Scenariusze zajęć wychowawczych, wyd. Fraszka Edukacyjna Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową i uporządkowaną wiedzę o różnych

środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich

zachodzących K_W10

Student ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej K_W05

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi

w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii

działań pedagogicznych. K_U09

Student potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań. K_U11

Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i

wykonuje działania pedagogiczne. K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie: wiedzy z zakresu metodyki pracy z trudnym wychowankiem, obecności i uczestnictwa w zajęciach.

51% punktów uzyskanych przez studenta z egzaminu i ćwiczeń jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu Student ma prawo do 2 nieobecności, zaś każdą kolejną nieobecność zobowiązany jest zaliczyć na konsultacjach .

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chlebowski
Prowadzący grup: Piotr Chlebowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Studenci:

- posiadają umiejętności stosowania strategii, technik i procedur pracy wobec postawy agresywnej, opozycyjno- buntowniczej, aspołecznej oraz postawy wycofującej się.

- znają procedury antropotechniczne, psychotechniczne, socjotechniczne i kulturotechniczne w sterowaniu resocjalizującym.

- znają mechanizmy i metody eliminowania przyczyn impulsywności, nieadekwatności, dysocjalności i zachowań aspołecznych.

- rozumieją patomechanizmy destrukcji i nabyli umiejętności ich korekty.

- rozpoznają skuteczne modele pomagania w interakcjach indywidualnych i grupowych w zakresie wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych technik.

- Posiadają umiejętności praktyczne korekty zachowań destrukcyjnych. Nabyli umiejętności sterowania korekcyjnego i resocjalizującego.

Pełny opis:

• Typologia zasad, reguł i celów oddziaływań korekcyjnych. Charakterystyka trudnego wychowanka.

• Zasady pierwszego kontaktu oraz dyrektywy i zalecenia metodyczne w pracy nad oporem.

• Analiza patomechanizmów wybranych przypadków.

• Charakterologiczne zagadnienia rozwoju w odniesieniu do wychowanka z problemem symbiotycznym, narcystycznym i masochistycznym.

• Umiejętność budowy motywacji do zmiany.

• Praca nad złością i gniewem oraz poczuciem wartości jako determinantami zachowań agresywnych. Sposoby pracy z dzieckiem nadpobudliwym .

• Metody wpływu bezpośredniego i pośredniego w sterowaniu reedukacyjnym. Analiza metod stymulowania i wzmacniania oraz ukierunkowania i pobudzania korekcyjnego.

• Metody pracy nad utrwalonym poczuciem krzywdy. Oblicza cierpienia i sposoby jego redukcji. Strategie polegające na zmianie funkcji, składników i determinantów w układzie postaw.

• Strategie Treningu Zastępowania Agresji ART w pracy z trudnym wychowankiem. Analiza strategii porozumienia bez przemocy. Formy pokonywania i radzenia sobie w konflikcie. Kierunki pracy z dzieckiem agresywnym.

• Elementy treningu skoncentrowanego na rozwiązaniu w oparciu o techniki terapii krótkoterminowej.

• Praca nad rozwijaniem potencjałów osobistych jednostki.

• Konstruowanie programów profilaktycznych i korekcyjnych.

• Prezentacja dobrych praktyk wychowawczych na przykładzie wybranych dysfunkcji zachowań jednostki.

Literatura:

Larsen E.: Od gniewu do przebaczenia, GWP Gdańsk 2000

• Mellibruda J.: Pułapka nie wybaczonej krzywdy. Instytut Psychologii Zdrowia W-wa 1999

• K. Geldard, D. Geldard .: Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

• J. Elliott, M. Place.: Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów, WSiP Warszawa 2000

• J. Czechowski.: Trudności emocjonalne uczniów. Życie Szkoły 7/2001.

• M. Babich.: Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów. Warszawa 2002.

• A.Brzezińska, E.Hornowska (red.).: Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar,(2004)

• G Fluderska., M Sajkowska.: Problem krzywdzenia dzieci w Polsce. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków, Warszawa: Fundacja "Dzieci Niczyje". (2001)

• K. Ostrowska, J.Surzykiewicz .: Zachowania agresywne w szkole. Badania porównawcze 1997 i 2003, Warszawa: CMPPP, (2005)

• M. Rosenberg .: Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Wyd. Jacek Santorski & Co, Warszawa 2003

• M. Dziewięcki.: Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002

• S.Kawula, H Machela.: Młodzież, a współczesne dewiacje i patologie społeczne. Wydawnictwo A. Marszałek ,Toruń 1999r.

• L .Pytka.: Pedagogika resocjalizacyjna. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej , Warszawa 2000r.

• J. Kołodziejczyk .: Agresja i przemoc w szkole – Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, wyd., SOPHIA, Kraków 2004

• Kim Zarzour .: Gnębiciel ze szkolnego boiska, wyd. Rebis, Poznań,2005

• Millicent H. Kellner .:Pod Kontrolą – Program uczenia nastolatków metod radzenia sobie ze złością, wyd., SOPHIA, Kraków 2004

• J. Steward.: Jak sobie radzić ze złością, treningi dla nastolatków, wyd. Fraszka Edukacyjna Warszawa 2007

• S. Palomares, D. Schelling,.: Jak sobie radzić z dręczycielem. Scenariusze zajęć wychowawczych, wyd. Fraszka Edukacyjna Warszawa 2007

• J.Polanowski.: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Prawo i praktyka, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.