Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kierunki transformacji społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS2-1GSS Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kierunki transformacji społecznej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 1rok 2st. PS stac. sem zimowy
Moduł podstawowy - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

• Celem zajęć jest wyjaśnienie zagadnień dotyczących mechanizmów transformacji społecznej, jej przyczyn, przebiegu oraz skutków.

Skrócony opis:

• Zajęcia mają pomóc studentom w lepszej obserwacji przebiegu procesów społecznych oraz uświadomić, że kierunek zmian społecznych nie pozostaje bez wpływu na życie członków społeczeństwa, w tym – na życie potencjalnych klientów pracowników socjalnych. Wiedza dotycząca tych zagadnień, powinna pomóc w pracy zawodowej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - przedmiot obowiązkowy (moduł podstawowy)

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne

Rok studiów/semestr - I rok studiów semestr I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) - wiedza z zakresu socjologii, filozofii społecznej, polityki społecznej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 20 godzin wykład

Metody dydaktyczne - wykład z prezentacją multimedialną

Punkty ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta - obecność na wykładach + konsultacje 25h – 1 pkt. ECTS; przygotowanie pracy zaliczeniowej – 25 h – 1 pkt. ECTS

Wskaźniki ilościowe - Nakład pracy studenta związany z zajęciami

a) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (w tym prowadzone zajęcia oraz konsultacje, w czasie których student może przedyskutować nurtujące go kwestie, np. w ramach przygotowywania pracy zaliczeniowej) - 25 h, 1 pkt ECTS

b) o charakterze praktycznym - 25 h, 1 pkt ECTS

Literatura:

1. Bucholc M., Mandes S., Szawiel T., Wawrzyniak J. (red.), Polska po 20 latach wolności, Warszawa 2011.

2. Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa 2013.

3. Krzysztofek K., Szczepański M., Zrozumieć rozwój, od społeczeństwa tradycyjnego do informacyjnego, Katowice 2002

4. Marody M. (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2007.

5. Marody M., Giza–Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych, Warszawa 2004

6. Radkiewicz P., Siemieńska R. (red.), Społeczeństwo w czasach zmiany. Badania PGSS 1992-2009, Warszawa 2009

7. Szczepański M. S., Śliz A. (red.), Czy koniec socjalizmu? Polska transformacja w teoriach socjologicznych, Warszawa 2008.

8. Sztompka P. (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, Warszawa-Kraków 1999.

9. Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005

10. Wasilewski J. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie: dynamika zmian, Warszawa 2006

11. Zagórski K. (red.), Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza: Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk społecznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (K_W02)

2. Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami (K_W05)

3. Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat problemów społecznych, ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania. Posiada rozszerzoną wiedzę z obszaru nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie pracy socjalnej w Polsce (K_W06)

4. Umiejętności: Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące pracy socjalnej z uwzględnieniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pracy socjalnej, jak i innych dyscyplin (K_U09)

5. Kompetencje społeczne: Jest wrażliwy na problemy społeczne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pomocowe (K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny (minimum 3,0) z pracy zaliczeniowej (esej).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Czykier
Prowadzący grup: Krzysztof Czykier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.