Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka wypalenia zawodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS2-1GSU Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka wypalenia zawodowego
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 1rok 2st. PS stac. sem zimowy
Moduł kierunkowy - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest omówienie przyczyn, przebiegu i skutków zjawiska wypalenia zawodowego.

Podczas zajęć zostanie szczególnie zaakcentowana kwestia przeciwdziałania problemowi wypalenia zawodowego, co może dokonać się dzięki właściwej interpretacji różnych zjawisk społecznych, odpowiedniej organizacji własnej pracy zawodowej oraz respektowania zasad etyki zawodowej. Studentom zostanie też przekazana wiedza dotycząca zasad zarządzania superwizyjnego służącego przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu pracowników socjalnych.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

15 godz. wykład, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MK_3 kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne

Rok studiów /semestr: I rok IIº; semestr I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

- Teoretyczne podstawy pracy socjalnej 0800-SS1-1GPI

- Etyka w pracy pracownika socjalnego 0800-SS1-2GPP

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin (wykład), w tym: 6 godz. stacjonarnie, 9 godz. z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, wykorzystanie narzędzi multimedialnych.

Podczas wykładów omawiane są treści przedmiotowe z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

obecność na wykładach 15 h, konsultacje - 10 h – 1 pkt. ECTS

2. Samodzielna praca studenta

przygotowanie się do zajęć, wykonanie zadań do modułów, przygotowanie się do kolokwium zaliczającego przedmiot – 25 h – 1 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe:

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 25 h, 1 pkt ECTS

-o charakterze praktycznym - 25 h, 1 pkt ECTS

Literatura:

1. Fengler J., Pomaganie męczy: wypalenie w pracy zawodowej, Gdańsk 2000

2. Sęk H. (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Warszawa 2010

3. Szmagalski J., Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, Warszawa 2009

4. Maslach Ch., Leiter M.P., Pokonać wypalenie zawodowe. Sześć strategii poprawiania relacji z pracą, Warszawa 2010

5. Maslach Ch., Leiter M.P., Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji, Warszawa 2011

6. Szmagalski J., Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, Warszawa 2004

7. Rybczyńska D. A., Olszak-Krzyżanowska B., Aksjologia pracy socjalnej –wybrane zagadnienia. Pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych, Katowice 1999

8. Zbyrad T. (red.), Stres i wypalenie zawodowe pielęgniarek, pracowników socjalnych i policjantów, Stalowa Wola 2008

9. Zbyrad T., Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych, Stalowa Wola 2009

10. Sokołowska M. (red.), Dylematy etyczne pracowników socjalnych, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat procesów społecznych oraz możliwości i ograniczeń rozwojowych człowieka w świetle teorii naukowych – dyskusja, konsultacje

Posiada rozszerzoną wiedzę o prawach i obowiązkach pracownika socjalnego zatrudnionego w instytucjach rządowych i pozarządowych – dyskusja, konsultacje

Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej – dyskusja, konsultacje

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania i interpretowania zjawisk społecznych przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia mechanizmów rządzących zjawiskami społecznymi. Analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działań w pracy socjalnej – dyskusja, konsultacje

Posiada pogłębioną umiejętność formułowania celów, planowania i oceny skuteczności swoich działań w pracy socjalnej. Potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji – dyskusja, konsultacje

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy socjalnej – dyskusja, konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny (minimum 51% pkt. możliwych do uzyskania) z pisemnej pracy oraz rozwiązania zadań przygotowanych do poszczególnych modułów (forma kształcenia na odległość).

Nieobecność na więcej niż połowie zajęć nie kwalifikuje do zaliczenia przedmiotu. Nieobecności zaliczane są w formie wypowiedzi ustnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Etyka w pracy pracownika socjalnego 0800-SS1-2GPP
Teoretyczne podstawy pracy socjalnej 0800-SS1-1GPI

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie przyczyn, przebiegu i skutków zjawiska wypalenia zawodowego.

Podczas zajęć zostanie szczególnie zaakcentowana kwestia przeciwdziałania problemowi wypalenia zawodowego, co może dokonać się dzięki właściwej interpretacji różnych zjawisk społecznych, odpowiedniej organizacji własnej pracy zawodowej oraz respektowania zasad etyki zawodowej. Studentom zostanie też przekazana wiedza dotycząca zasad zarządzania superwizyjnego służącego przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu pracowników socjalnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MK_3 kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne

Rok studiów /semestr: I rok IIº; semestr I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

- Teoretyczne podstawy pracy socjalnej 0800-SS1-1GPI

- Etyka w pracy pracownika socjalnego 0800-SS1-2GPP

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin (wykład), w tym: 6 godz. stacjonarnie, 9 godz. z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, wykorzystanie narzędzi multimedialnych.

Podczas wykładów omawiane są treści przedmiotowe z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

obecność na wykładach 15 h, konsultacje - 10 h – 1 pkt. ECTS

2. Samodzielna praca studenta

przygotowanie się do zajęć, wykonanie zadań do modułów, przygotowanie się do kolokwium zaliczającego przedmiot – 25 h – 1 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe:

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 25 h, 1 pkt ECTS

-o charakterze praktycznym - 25 h, 1 pkt ECTS

Literatura:

1. Fengler J., Pomaganie męczy: wypalenie w pracy zawodowej, Gdańsk 2000

2. Sęk H. (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Warszawa 2010

3. Szmagalski J., Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, Warszawa 2009

4. Maslach Ch., Leiter M.P., Pokonać wypalenie zawodowe. Sześć strategii poprawiania relacji z pracą, Warszawa 2010

5. Maslach Ch., Leiter M.P., Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji, Warszawa 2011

6. Szmagalski J., Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, Warszawa 2004

7. Rybczyńska D. A., Olszak-Krzyżanowska B., Aksjologia pracy socjalnej –wybrane zagadnienia. Pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych, Katowice 1999

8. Zbyrad T. (red.), Stres i wypalenie zawodowe pielęgniarek, pracowników socjalnych i policjantów, Stalowa Wola 2008

9. Zbyrad T., Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych, Stalowa Wola 2009

10. Sokołowska M. (red.), Dylematy etyczne pracowników socjalnych, Warszawa 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.