Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja, monitorowanie i ewaluacja projektów społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS2-1GTD Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja, monitorowanie i ewaluacja projektów społecznych
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 1rok 2st. PS stac. sem letni
Moduł kierunkowy - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

- zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami, kryteriami, błędami, metodami i narzędziami ewaluacji i monitoringu.

- wskazanie znaczenie ewaluacji w badaniu wartości projektów socjalnych i programów społecznych.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

15 godzin (wykłady), w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu: MK_3 kierunkowy

Liczba godzin: 15 godz. wykład, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca w grupach, wykorzystanie narzędzi multimedialnych

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

Obecność na wykładach – 15 godz.

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 10 godz.

Razem: 25 h – 1 pkt. ECTS

- Samodzielna praca studenta:

przygotowanie się do zajęć, wykonanie pracy pisemnej zaliczającej przedmiot, wykonanie zadań do modułów – 25 h – 1 pkt. ECTS

Literatura:

K. Ornacka, Ewaluacja jako nowe wyzwanie dla pracy socjalnej. Nadzieje i rozczarowania, (w:) K. Marzec-Holka (red.), Pomoc społeczna. Praca socjalna. Teoria i praktyka, Bydgoszcz 2003 T.1.

K. Ornacka, Ewaluacja. Miedzy naukami społecznymi i praca socjalną, Kraków 2003.

L. Korporowicz, Ewaluacja w edukacji, Warszawa 1997.

Z. Tarkowski, Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej, Lublin 2000.

J. Szymanowska (red.), Ewaluacja w pracy socjalnej. Badania, kształcenie, praktyka, Kraków 2011.

Efekty uczenia się:

Student

Rozumie źródła pracy socjalnej. Zna terminologię używaną w pracy socjalnej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym. KW_01

Zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w pracy socjalnej. Ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej. KW_03

Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i przetwarzania danych oraz nowoczesne technologie (ICT) stosowane w pracy socjalnej do opisu i diagnozowania problemów, instytucji i struktur w obszarze pomocy społecznej. KW_12

Posiada umiejętność formułowania celów, planowania i oceny skuteczności swoich działań w pracy socjalnej. Potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji. KU_04

Posiada umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań społecznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski oraz wskazuje kierunki dalszych badań. KU_06

Jest przekonany o konieczności i doniosłości profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków. Poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki. KK_03

Metody i kryteria oceniania:

Podczas wykładów omawiane są treści przedmiotowe z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, dyskusji, prelekcji, pracy zespołowej, konsultacji.

Forma zaliczenia przedmiotu (wykłady):

• pisemna praca, prezentacje (indywidualne lub zespołowe) na temat wybranych zagadnień, wykonanie zadań do modułów oraz aktywność podczas zajęć

• uzyskanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej (od 51% pkt. możliwych do uzyskania)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

15 godzin (wykłady), w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu: MK_3 kierunkowy

Liczba godzin: 15 godz. wykład, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca w grupach, wykorzystanie narzędzi multimedialnych

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

Obecność na wykładach – 15 godz.

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 10 godz.

Razem: 25 h – 1 pkt. ECTS

- Samodzielna praca studenta:

przygotowanie się do zajęć, wykonanie pracy pisemnej zaliczającej przedmiot, wykonanie zadań do modułów – 25 h – 1 pkt. ECTS

Literatura:

E. Kantowicz (red.), Koncepcja i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, Olsztyn 2010.

L. Korporowicz, Ewaluacja w edukacji, Warszawa 1997.

A. Kurowska, Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce, Warszawa 2011.

E. Marynowicz-Hetka, L. Filion, D. Wolska-Prylińska (red.), Kultura praktyki przedstawicieli profesji społecznych - podejścia mediacyjne w działaniu społecznym, Łódź 2014.

K. Ornacka, Ewaluacja jako nowe wyzwanie dla pracy socjalnej. Nadzieje i rozczarowania, (w:) K. Marzec-Holka (red.), Pomoc społeczna. Praca socjalna. Teoria i praktyka, Bydgoszcz 2003 T.1.

K. Ornacka, Ewaluacja. Miedzy naukami społecznymi i praca socjalną, Kraków 2003.

B. Szatur-Jaworska (red.), Ewaluacja w służbach społecznych, Warszawa 2010.

M. Szpunar (red.), Badania w pracy socjalnej, Gdańsk 2014.

J. Szymanowska (red.), Ewaluacja w pracy socjalnej. Badania, kształcenie, praktyka, Kraków 2011.

Z. Tarkowski, Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej, Lublin 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.