Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mediacje w pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS2-2XGRB Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Mediacje w pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2rok 2st. PS stac. sem zimowy
Moduł do wyboru - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie z mediacją jako sposobem rozwiązywania konfliktów w pracy socjalnej. Celem jest nabycie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktem oraz prowadzenia działań mediacyjnych i negocjacyjnych w sytuacjach konfliktowych.

Skrócony opis:

W toku zajęć planowane jest opanowanie umiejętności: rozpoznawania przyczyn sporów w sytuacjach praktyki pracy socjalnej; analizy sytuacji konfliktowych oraz określania możliwości ich bezstronnego rozstrzygania;organizacji procedury mediacji i negocjacji jako alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów oraz planowania i realizacji działań mediacyjnych i negocjacyjnych adekwatnie do sytuacji i indywidualnych możliwości stron konfliktu.

Pełny opis:

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 0800-SS2-2XGRB

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy - specjalnościowy

Rok studiów /semestr drugi rok drugiego stopnia/trzeci semestr

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 30 godzin, przygotowanie się do zajęć - 20 godzin, przygotowanie do zaliczenia 20, przygotowanie projektu mediacyjnego - 10 godzin, udział w konsultacjach – 20 godzin

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 (2 ECTS)

o charakterze praktycznym - 50 (2 ECTS)

Literatura:

Gmurzyńska E., Morek R.(red.), Mediacje–Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, wyd. II, Warszawa 2014.

Haeske U., Konflikty w życiu zawodowym: mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów. Wyd. Jedność, Kielce, 2005.

Kamiński J., Negocjowanie, techniki rozwiązywania konfliktów. Poltext, Warszawa 2003.

Moore Christopher W., Mediacje –praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Morton Deutsch, Peter T. Coleman (red.), Rozwiązywanie konfliktów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Rządca R. A., Wujec P., Negocjacje. PWE, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

KA7_WG6 - Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat problemów

społecznych, ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii

ich rozwiązywania. Zna mechanizmy zachowań ludzkich w sytuacjach konfliktowych oraz alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów i sporów.

KA7_WG7 - Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat metod i modeli

pracy socjalnej z jednostką, grupą i społecznością; Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania i interpretowania sytuacji konfliktowych oraz w celu projektowania adekwatnej do sytuacji konfliktowej strategii działań.

KA7_UW2 - potrafi wykorzystywać i integrować interdyscyplinarną wiedzę

teoretyczną w celu analizy złożonych problemów,a także projektowania działań praktycznych w zakresie rozwiązywania konfliktów.

KA7_UK3 - Jest przygotowany do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w dziedzinie alternatywnych form rozwiązywania konfliktów.

KA7_UO1 - Potrafi sprawnie realizować standardy działalności zawodowej we

współdziałaniu z jednostką, rodziną, grupą i społecznością lokalną. Potrafi pracować w zespole pełniąc rolę mediatora. Umie przyjmować i wyznaczać zadania związane z prowadzeniem mediacji i negocjacji; ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację procedury mediacji i negocjacji zgodnie z etapami tego procesu,

KA7_UO4 - Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności

społecznej sposób postępowania. Potrafi sprawnie zarządzać konfliktem, projektować i podejmować działania mediacyjne i negocjacyjne zgodnie z możliwościami stron konfliktu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega aktywność w trakcie zajęć, aktywne uczestnictwo w symulacji sytuacji mediacji/negocjacji oraz kolokwium zaliczeniowe i realizacja projektu mediacyjnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kolemba
Prowadzący grup: Marcin Kolemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.