Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopedagogiczne aspekty trudności w uczeniu się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WN2-2AJP Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychopedagogiczne aspekty trudności w uczeniu się
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. PW niestac.
Moduł specjalnościowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obejmuje analizę psychologicznych i pedagogicznych problemów związanych z trudnościami w uczeniu się uczniów; diagnozę pedagogiczną dziecka; modele pracy terapeutycznej i pedagogicznej; zasady planowania pracy terapeutycznej z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z rozszerzoną wiedzą na temat organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część praktyczna koncentruje się na opanowaniu umiejętności: planowania pracy terapeutycznej - dostosowanej do indywidualnego przypadku ucznia z trudnościami w uczeniu się; konstruowania indywidualnych programów oraz projektowania zajęć terapeutycznych wg najnowszych rozporządzeń. Studenci nabędą umiejętność zastosowania metod terapii pedagogicznej, konstruowania IPET-u dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Literatura:

Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna. Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2009.

Błeszyński J., Alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2000.

Borkowska M., Dziecko z niepełnosprawnością ruchową: jak wspomagać rozwój psychoruchowy. PZWL, Warszawa cop. 2012.

Charbicka M., Dziecko z zespołem Aspergera, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Wyd. Impuls, Kraków 2015

Dykcik W., Szychowiak B., Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce pedagogiki specjalnej. Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2001.

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukacje uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik. Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2010.

Głodkowska J. (red.). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej Warszawa 2012.

Gruszczyk- Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. WSiP, Warszawa 1994.

Górniewicz E., Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń 1994.

Guza A., Krzyżyk D. (red.), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012.

Jas M., Jarosińska M.,współpr. E. Wojdyła, Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży: prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Kaja B. Zarys terapii dziecka, WSP, Bydgoszcz 2001.

Kielin J., Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. GWP, Gdańsk 2002.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli, [aut. Emilia Wojdyła et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. Cz I, [aut. Emilia Wojdyła et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2. [aut. Barbara Trochimiak et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej], Warszawa 2010.

Sakowicz-Boboryko A., Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową: w kręgu odpowiedzialności. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2016.

Szymanowska J., Dzieciństwo w niepełnosprawności: wymiar pedagogiczny. Wyd, Heliodor, warszawa 2010.

Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej. Tom 3, GWP, Gdańsk 2006.

Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo. Wyd. IX, Wyd. Impuls, Kraków 2011.

Wiśniewska M., Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną: poradnik dla rodziców i terapeutów. Wyd. Impuls, Kraków 2008.

Efekty uczenia się:

1. Student ma pogłębioną wiedzę na temat prawidłowości poznawczego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego rozwoju dziecka istotnych z punktu widzenia efektywności procesu nauczania i wychowania.

2. Student ma pogłębioną wiedzę na temat psychopedagogicznych aspektów trudności i niepowodzeń uczniów w procesie uczenia się oraz jego biopsychicznych i środowiskowych uwarunkowań.

3. Student ma pogłębioną wiedzę o rodzajach zaburzeń rozwojowych stanowiących przyczyny trudności i niepowodzeń w uczeniu się. 4. Rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii w odniesieniu do dziecka w wieku szkolnym. Zna zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Student posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia oraz specyficznych i niespecyficznych trudności w uczeniu się. Potrafi interpretować je z punktu widzenia istotności problemów edukacyjnych oraz podejmowanych działań naprawczych.

6. Student ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania oraz racjonalnego oceniania sytuacji edukacyjnych, analizowania

zachowań uczniów przejawiających trudności i niepowodzenia szkolne.

7. Student potrafi wybrać i zastosować właściwą dla pomocy psychologiczno-pedagogicznej strategię postępowania z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

8. Potrafi planować pracę nauczyciela i uczniów na zajęciach specjalistycznych z uwzględnieniem adekwatnych do specyfiki funkcjonowania dziecka metod pracy terapeutycznej.

9. Student utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych mających na celu pomoc dziecku z trudnościami w uczeniu się.

Metody i kryteria oceniania:

warsztaty grupowe, projekty, konsultacje, analiza dokumentów

Zaliczenie ćwiczeń: praca pisemna (prezentacja), aktywność na zajęciach, udział w dyskusji, obecność (min. 90 % obecności), plan IPET-u

Egzamin pisemny (pozytywna ocena po uzyskaniu 51% ogólnej liczby punktów).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Prowadzący grup: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Literatura:

Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna. Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2009.

Błeszyński J., Alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2000.

Borkowska M., Dziecko z niepełnosprawnością ruchową: jak wspomagać rozwój psychoruchowy. PZWL, Warszawa cop. 2012.

Charbicka M., Dziecko z zespołem Aspergera, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Wyd. Impuls, Kraków 2015

Dykcik W., Szychowiak B., Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce pedagogiki specjalnej. Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2001.

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukacje uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik. Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2010.

Głodkowska J. (red.). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej Warszawa 2012.

Gruszczyk- Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. WSiP, Warszawa 1994.

Górniewicz E., Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń 1994.

Guza A., Krzyżyk D. (red.), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012.

Jas M., Jarosińska M.,współpr. E. Wojdyła, Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży: prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Kaja B. Zarys terapii dziecka, WSP, Bydgoszcz 2001.

Kielin J., Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. GWP, Gdańsk 2002.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli, [aut. Emilia Wojdyła et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. Cz I, [aut. Emilia Wojdyła et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2. [aut. Barbara Trochimiak et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej], Warszawa 2010.

Sakowicz-Boboryko A., Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową: w kręgu odpowiedzialności. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2016.

Szymanowska J., Dzieciństwo w niepełnosprawności: wymiar pedagogiczny. Wyd, Heliodor, warszawa 2010.

Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej. Tom 3, GWP, Gdańsk 2006.

Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo. Wyd. IX, Wyd. Impuls, Kraków 2011.

Wiśniewska M., Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną: poradnik dla rodziców i terapeutów. Wyd. Impuls, Kraków 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Prowadzący grup: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje analizę psychopedagogicznych podstaw trudności w uczeniu się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje analizę psychologicznych i pedagogicznych aspektów związanych z trudnościami w uczeniu się uczniów; diagnozę pedagogiczną i funkcjonalną uczniów z różnych grup SPE; modele pracy terapeutycznej i pedagogicznej; zasady planowania pracy terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Studenci zapoznają się z rozszerzoną wiedzą na temat organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część praktyczna koncentruje się na planowaniu pracy terapeutycznej - dostosowanej do indywidualnego przypadku ucznia z trudnościami w uczeniu się; konstruowaniu indywidualnych programów terapeutycznych (IPET) oraz projektowaniu zajęć terapeutycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z zastosowaniem metod pracy terapeutycznej.

Literatura:

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukacje uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik. Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2010.

Głodkowska J. (red.). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej Warszawa 2012.

Gruszczyk- Kolczyńska E.; Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. WSiP, Warszawa 1994.

Górniewicz E.; Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń 1994.

Guza A., Krzyżyk D. (red.), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012.

Jas M., Jarosińska M.,współpr. E. Wojdyła, Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży: prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Kaja B. Zarys terapii dziecka, WSP, Bydgoszcz 2001.

Paszkiewicz A., Łobacz Małgorzata, Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli, [aut. Emilia Wojdyła et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. Cz I, [aut. Emilia Wojdyła et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2. [aut. Barbara Trochimiak et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej], Warszawa 2010.

Radwańska A.(2018), Terapia pedagogiczna Scenariusze zajęć Poradnik dla terapeuty i nauczyciela. Wyd. Difin, Warszawa.

Skorek E.M. (red.), (2016), Terapia pedagogiczna, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls", Kraków.

Thompson Jenny, Specjalne potrzeby edukacyjne. Wskazówki dla nauczycieli, (tłum. Jolanta Bartosik), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Wyczesany J., Gajdzica Z., Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.