Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja społeczna i obywatelska w klasach I-III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WN2-2GMO Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Edukacja społeczna i obywatelska w klasach I-III
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. PW niestac.
Moduł specjalnościowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Wskazana wiedza z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki wczesnoszkolnej historii oraz WOS (na poziomie szkoły średniej).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest opanowanie prze z studentów wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci w wieku i młodszym wieku szkolnym oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do planowania i prowadzenia zajęć z edukacji społecznej, obywatelskiej w klasach I-III, a dotyczących: kształtowania poczucia przynależności społecznej; budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych i obywatelskich; rozwijania nawyków kulturalnych oraz rozwijania u dziecka umiejętności funkcjonowanie w klasie w relacjach społecznych – przygotowanie do pełnienia ról społecznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne 2 rok 2st. PW

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina: Nauki społeczne, pedagogika

Liczba godzin: ćwiczenia - 16 godzin

Punkty ECTS: 5 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 16 godzin

Pozostały czas: przygotowanie się do zajęć, przygotowanie do zaliczenia,

opracowanie prac pisemnych, na zaliczenie, udział w konsultacjach.

Metody dydaktyczne:wykład, warsztaty grupowe, projekt, dyskusja, ćwiczenia.

Wymagania wstępne: Wskazana wiedza z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki wczesnoszkolnej oraz biologii (na poziomie szkoły średniej) i edukacji zdrowotnej.

Treści merytoryczne:

1. Edukacja społeczna, obywatelska i etyka – analiza podstawy programowej i programów kształcenia

2.Istota i założenia edukacji obywatelskiej i społecznej

 Założenia edukacji społecznej i obywatelskiej

 Cele edukacji społecznej i obywatelskiej

 Specyfika metod stosowanych edukacji społecznej i obywatelskiej

 Rola nauczyciela w edukacji społecznej i obywatelskiej

3. Edukacji społeczna i obywatelska – interpretacja podstawowych pojęć w odniesieniu do edukacji elementarnej

 Środowisko społeczne,

 Obywatelskość i demokracja

 Aktywność społeczna i samorządność

 Społeczność lokalna

 Etyka i wartości (instrumentalne i autoteliczne)

 Opracowanie słowniczka terminów dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

4. Rozwój społeczny i obywatelski – charakterystyka rozwojowa

 Etapu rozwoju społecznego, emocjonalnego i moralnego

 Rejestr zachowań społecznych i obywatelskich dzieci w klasach I-III

 Tworzenie sylwetki dziecka w młodszym wieku szkolnym

5. Kompetencje społeczne i obywatelskie

 Kompetencje – wyjaśnienia terminologiczne

 Kompetencje społeczne i obywatelskie jako umiejętność kluczowa

 Sposoby rozwijania umiejętności składowych kompetencji społecznych i obywatelskich

6.Relacje społeczne dzieci w młodszym wieku szkolnym

 Grupa rówieśnicza

 Relacje z rówieśnikami i dorosłymi

 Role, w których występuje uczeń

 Budowanie relacji z „innym”

 Przestrzeganie norm i zasad współżycia – propozycje rozwiązań metodycznych

7. Edukacja społeczna i obywatelska w innych krajach

8. Edukacja historyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym jako podstawa kształtowania postaw obywatelskich

9. Mała Ojczyzna – wymiary lokalne i globalne edukacji społecznej i obywatelskiej

10. Analiza podręczników i materiałów edukacyjnych

 Przegląd podręczników

 Propozycje opracowania wybranych treści społecznych i obywatelskich

11. Budowanie programu autorskiego z zakresu edukacji społecznej i obywatelskiej –„Ja – mały obywatel”

12/13 Konstruowanie zajęć dydaktycznych

 Obchodzenie świat państwowych

 Wykorzystanie legend i podań

 Prawa i obowiązki ucznia

14. Planowanie obchodów Święta Szkoły z uwzględniłem wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji społeczno - obywatelskiej klas I - III.

15. Rekapitulacja – budowanie konkursu wiedzy obywatelskiej dla uczniów klas I-III

Literatura:

Literatura podstawowa:

Machałek M., Korzeniowski J., Edukacja obywatelska w szkole. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2011

Korzeniowski J. (2011) Edukacja obywatelska w szkole, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Nowicka, M. (2010) Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010

Edukacja obywatelska we współczesnej szkole (red.) St. Kiliana, (2010), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

Literatura uzupełniająca

Wychowanie obywatelskie. Studium teoretyczne, porównawcze, empiryczne(1998) Z. Melosik, K. Przyszczypkowski (red.), Gdańsk

ChałasK., Kowalczyk S. (2006) Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym. Elementy teorii i praktyki, t.II, Lublin – Kielce.

Mendel M. (1999) Edukacja społeczna jako odmiana myślenia o wczesnej edukacji Wydaw. Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn.

Kołodziejczyk A. (2011) Późne dzieciństwo – młodszy wiek szkolny (w:) Janusz Trempała (red.) Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa, PWN.

Karwowska-Struczyk (2009) Dziecko i rówieśnicy w społecznym świecie wczesnej edukacji [w:] D. Klus-Stańska. M. Szczepska-Pustkowska, Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

Kowalik S. (2002) Rozwój społeczny, (w:) B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.) Psychologia rozwoju człowieka, t.3, Warszawa, PWN

Dymara B. (red.) (2001) Poszukiwanie podstaw samorządności, współdziałania, demokracji, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.

Edukacja obywatelska w Niemczech i w Polsce. (red.) K. Siellawa-Kolbowska, A. Łada, J. Ćwiek-Karpowicz. Warszawa 2008

Garbula-Orzechowska J. (2002) Eduakcja historyczna w klasach początkowych, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- opanuje wiedzę na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci w młodszym wieku szkolnym - ocena wypowiedzi na zajęciach

- posiądzie umiejętności niezbędnych do planowania i prowadzenia zajęć z edukacji społecznej, obywatelskiej w klasach I-III – ocena propozycji metodycznej,

- przygotowany będzie merytorycznie i metodycznie do realizacji zagadnień: kształtowania poczucia przynależności społecznej; budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych i obywatelskich; rozwijania nawyków kulturalnych oraz rozwijania u dziecka umiejętności funkcjonowanie w klasie w relacjach społecznych – przygotowanie do pełnienia ról społecznych – ocena konspektu zajęć dotyczących w/w zgadnień.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest minimum 90% obecności na zajęciach, aktywność na zajęciach oraz oceny z prac pisemnych. Nieobecności na zajęciach należy zaliczyć nie później niż w 3 tygodnie od daty nieobecności.

Liczba punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przewidzianych w trakcie realizacji przedmiotu.

Punktacja:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Ustana forma zaliczenia ćwiczeń – student podpisuje się w protokole potwierdzając znajomość podpisanej oceny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sandra Kadłubowska
Prowadzący grup: Sandra Kadłubowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Jakubowska
Prowadzący grup: Emilia Jakubowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.