Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne koncepcje w pedagogice wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WS2-2GMK Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje w pedagogice wczesnoszkolnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Nazwa kierunku studiów

Pedagogika

Poziom kształcenia

Studia II stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne

Kod przedmiotu

0800-WS2-2GMK

Język przedmiotu

Język polski

Rodzaj przedmiotu

M_4 obowiązkowy

Rok studiów /semestr

II rok/ I semestr

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

15 h wykładów + 15 h ćwiczeń

Założenia i cele przedmiotu

Założeniem przedmiotu jest opanowanie i wzbogacenie przez Studenta wiedzy na temat współczesnych tendencji w edukacji małego dziecka, umiejętności interpretacji najnowszych rozwiązań programowych, organizacyjnych
i metodycznych dotyczących pracy w klasach I-III oraz rozwijanie postawy otwartości i innowacyjności wobec zadań nauczyciela klas młodszych.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Metody nauczania: wykład, warsztaty grupowe, dyskusje, ćwiczenia, metody aktywizujące, pokaz

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę, egzamin

Efekty kształcenia

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

  1. Student posiada pogłębioną wiedzę na temat najnowszych tendencji

w pedagogice wczesnoszkolnej, ich źródłach i miejscu w pedagogice oraz uczestnikach działalności edukacyjnej.

K_W02

K_W05

K_W15

  1. Student potrafi interpretować najnowsze podejścia edukacyjne

o charakterze programowym, Organizacyjnym i metodycznych dotyczące edukacji dziecka na I szczeblu kształcenia oraz prezentować własne pomysły z uwzględnieniem wybranych koncepcji teoretycznych.

K_U05

  1. Student wykazuje się gotowością do podjęcia roli zawodowej, angażuje się w działania zespołowe i współpracę.

K_K02

Punkty ECTS

5 pkt

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach -15h

Udział w ćwiczeniach -15h

Udział w konsultacjach - 10h

Przygotowanie do ćwiczeń (czytanie wskazanej literatury) - 30h

Przygotowanie prezentacji – 17h

Przygotowanie pracy pisemnej – 16h

Przygotowanie do kolokwium i egzaminu pisemnego - 20h

Udział w zaliczeniu i egzaminie – 2h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

Punkty ECTS

Wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela

42

1,5

o charakterze praktycznym

83

3,5

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.