Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja społeczna i obywatelska w klasach I-III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WS2-2GMO Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Edukacja społeczna i obywatelska w klasach I-III
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. PW stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Kierunki wychowania w pedagogice XX wieku 0800-S2-1YKWP
Pedagogika ogólna 0800-S2-1YPOG

Założenia (lista przedmiotów):

Edukacja międzykulturowa 0800-S2-1YEMK

Założenia (opisowo):

Wskazana wiedza z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki wczesnoszkolnej historii oraz WOS (na poziomie szkoły średniej)

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest opanowanie prze z studentów wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci w wieku i młodszym wieku szkolnym oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do planowania i prowadzenia zajęć z edukacji społecznej, obywatelskiej w klasach I-III, a dotyczących: kształtowania poczucia przynależności społecznej; budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych i obywatelskich; rozwijania nawyków kulturalnych oraz rozwijania u dziecka umiejętności funkcjonowanie w klasie w relacjach społecznych – przygotowanie do pełnienia ról społecznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalnościowy M_4

Dziedzina i dyscyplina: Nauki społeczne, pedagogika

III rok Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Wymagania wstępne: Wskazana wiedza z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki wczesnoszkolnej oraz biologii (na poziomie szkoły średniej) i edukacji zdrowotnej

Liczba godzin: ćwiczenia - 30 godzin

Metody dydaktyczne:wykład, warsztaty grupowe, projekt, dyskusja, ćwiczenia ,

Punkty ECTS - 5

Bilans nakładu pracy:

Udział w zajęciach - 30 godzin,

przygotowanie się do zajęć - 45 godzin,

opracowanie projektu – 20 godzin,

przygotowanie do kolokwium -10,

prace pisemne – 15,

udział w konsultacjach – 5 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 35 ( 3 ECTS)

o charakterze praktycznym - 90 (2 ECTS)

Literatura:

Machałek M., Korzeniowski J., Edukacja obywatelska w szkole. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2011

Korzeniowski J. (2011) Edukacja obywatelska w szkole, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Nowicka, M. (2010) Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010

Edukacja obywatelska we współczesnej szkole (red.) St. Kiliana, (2010), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

Literatura uzupełniająca

Wychowanie obywatelskie. Studium teoretyczne, porównawcze, empiryczne(1998) Z. Melosik, K. Przyszczypkowski (red.), Gdańsk

ChałasK., Kowalczyk S. (2006) Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym. Elementy teorii i praktyki, t.II, Lublin – Kielce.

Mendel M. (1999) Edukacja społeczna jako odmiana myślenia o wczesnej edukacji Wydaw. Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn.

Kołodziejczyk A. (2011) Późne dzieciństwo – młodszy wiek szkolny (w:) Janusz Trempała (red.) Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa, PWN.

Karwowska-Struczyk (2009) Dziecko i rówieśnicy w społecznym świecie wczesnej edukacji [w:] D. Klus-Stańska. M. Szczepska-Pustkowska, Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

Kowalik S. (2002) Rozwój społeczny, (w:) B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.) Psychologia rozwoju człowieka, t.3, Warszawa, PWN

Dymara B. (red.) (2001) Poszukiwanie podstaw samorządności, współdziałania, demokracji, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.

Edukacja obywatelska w Niemczech i w Polsce. (red.) K. Siellawa-Kolbowska, A. Łada, J. Ćwiek-Karpowicz. Warszawa 2008

Garbula-Orzechowska J. (2002) Eduakcja historyczna w klasach początkowych, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.

Efekty uczenia się:

1. Student wykazuje się pogłębioną wiedzą merytoryczną i metodyczną niezbędną do planowania działalności w obszarze edukacji społecznej i obywatelskiej uczniów klas I-III oraz jest przygotowany do wyjaśnienia uczniom zasad i reguł społecznego ich funkcjonowania

K_W07

K_W011

2. Student projektuje i planuje działania edukacyjne w obszarze kompetencji społecznych i obywatelskich oraz procedury ułatwiające

dzieciom analizowanie i rozumienie podstawowych zjawisk i procesów społecznych oraz umożliwiających nabycie orientacji w przestrzeni społecznej

K_U01

3. Student rozumie potrzebę dokształcania się i doskonalenia umiejętności w trakcie realizowania zadań z zakresu edukacji społecznej i obywatelskiej

K_K04

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Sztabińska
Prowadzący grup: Iwona Sztabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Jakubowska
Prowadzący grup: Emilia Jakubowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.