Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terapia w resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZKN2-2HDP Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Terapia w resocjalizacji
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. RES niestac.
Moduł specjalnościowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Terapia jest jedną z "metod" oddziaływania w procesie resocjalizacji. Zajęcia są poświęcone różnym formom terapii, w których uczestniczą osoby pozbawione wolności.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

1. Porównanie podstawowych nurtów w psychoterapii

2. Poznanie założeń wybranych systemów i modeli terapeutycznych.

3. Poznanie czynników warunkujących zmianę w resocjalizacji i terapii.

4. Analiza wybranych programów terapeutycznych realizowanych w resocjalizacji instytucjonalnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu:kierunkowy, obowiązkowy, specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauk: nauki społeczne,praca socjalna

Rok/semestr: II rok/ semestr letni

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 8 godz. - ćwiczenia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu:kierunkowy, obowiązkowy, specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauk: nauki społeczne, pedagogika

Rok/semestr: II rok II stopień/ semestr letni

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 8 godz. - ćwiczenia

Punkty ECTS: 2 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności - liczba godzin:

- udział w ćwiczeniach 8 h

- przygotowanie do ćwiczeń- 12 h

- udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10 h

- przygotowanie i realizacja prezentacji 20 h

Razem 50 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 18 h/1,0 pkt.ECTS

- o charakterze praktycznym 32 h/1,0 pkt.ECTS

Ćwiczenia koncentrują się na następujących tematach:

- wyjaśnienie takich pojęć, jak: psychoterapia, terapia, psychokorekcja, resocjalizacja.Terapia i resocjalizacja – istota i zakres pojęć

-omówienie podstawowych nurtów terapeutycznych.Analiza systemów psychoterapeutycznych

- wybrane przykłady programów terapeutycznych realizowanych w izolacji penitencjarnej.Analiza wybranych modeli terapii mających zastosowanie w obszarze resocjalizacji- podstawy teoretyczne

- prezentacja i omówienie technik terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

- analiza znaczenia dialogu motywacyjnego w terapii

- podejście poznawczo-behawioralne - metody modyfikacji zachowań

- socjoterapia i możliwości jej wykorzystania w procesie resocjalizacji

- postawa terapeutyczna w resocjalizacji

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Rejzner A. Szczepaniak P., Terapia w resocjalizacji, cz. I i II, Warszawa 2009.

Bartkowicz Z., Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych, Lublin 2001

Czabała Cz. J., Czynniki leczące w psychoterapii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Prochaska J., Norcross J., Systemy Psychoterapeutyczne, Warszawa 2006

Głowik T. (red.) Oddziaływania terapeutyczne i penitencjarne, Warszawa 2010.

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2009;

Literatura uzupełniająca:

Dąbrowska-Jabłońska I. (red), Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Kraków 2006

Geldard K., Geldard D., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, Gdańsk 2005

Ganczarska M. (red), Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego, Opole 2008

Kendall P. (red), Terapia dzieci i młodzieży, Kraków 2010 Konieczny E., Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków 2004

Berg I. K., De Jong P., Rozmowy o rozwiązaniach, Kraków 2007.

Miller W. R., Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji, Warszawa 2009.

Szczepkowski J., Terapia młodzieży z problemem narkotykowym. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, Toruń 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student umie posługiwać się wiedzą z zakresu różnych teorii resocjalizacji (zwłaszcza z zakresu psychopatologii) oraz wykorzystywać ją do projektowania oddziaływań resocjalizacyjnych

Potrafi opisać podstawowe pojęcia i wybrane nurty terapii oraz ich zastosowanie w leczeniu zaburzeń i problemów.

Student zna terapeutyczne formy wspomagania procesu resocjalizacji.

Umiejętności

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do projektowania planu oddziaływań w procesie resocjalizacji.

Potrafi wyjaśnić specyfikę oddziaływań terapeutycznych w procesie resocjalizacji .

Student potrafi uzasadnić konieczność stosowania terapii w resocjalizacji i przyporządkować formy terapii (socjoterapii i psychoedukacji) do zaburzeń zachowania i osobowości.

Kompetencje społeczne

Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności terapeutycznych, rozumie konieczność ciągłego doskonalenia swoich kompetencji w tym zakresie.

Student potrafi oszacować poziom posiadanej wiedzy i podjąć działania zmierzające do rozwoju osobistego i posiadanego warsztatu pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Praca w grupach, dyskusja, warsztaty i treningi grupowe, prezentacje, metoda sytuacyjna, quiz.

Ocenie podlega

Aktywność na zajęciach oraz ocena prezentacji – wybrane przykłady oddziaływań terapeutycznych w procesie resocjalizacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chlebowski
Prowadzący grup: Piotr Chlebowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.