Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca kuratora sądowego z osobami niepełnosprawnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZKS2-2HDN Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Praca kuratora sądowego z osobami niepełnosprawnymi
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. RES stac. sem zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem realizacji przedmiotu jest:

1. Zapoznanie z współczesnymi kierunkami zmian w podejściu do niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych oraz ich funkcjonowania w wymiarze jednostkowym i społecznym;

2. Wyposażenie studentów w elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat współczesnego podejścia do problemów z zakresu psychospołecznego funkcjonowania osób z określonym rodzajem niepełnosprawności; istotną z punku widzenia pracy kuratora

3. Kształtowanie umiejętności dokonywania merytorycznej analizy zjawisk społecznych i strategii działań praktycznych podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok/ semestr: 2 rok/ 1 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. - ćwiczenia

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności - Liczba godzin:

- Udział w ćwiczeniach 15h

- Przygotowanie do ćwiczeń : 16 h

- Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 3 h

- Przygotowanie d do zaliczenia 16 h

Razem: 30 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15 h/ 0.6 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym 35 h/ 1,64 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

Belzyt J, Połom M. Osoba niepełnosprawna intelektualnie uwikłana w proces resocjalizacji. Niepełnosprawność.. Dyskursy pedagogiki specjalnej Nr 28/2017.

Kijak R. J. Niepełnosprawność intelektualna. Między diagnozą a działaniem,. Warszawa 2013. ISBN 978-83-61638-92-6

Podgórska-Jachnik D. Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami , Wyd. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.

Uośledzenie umysłowe w perspektywie prawa karnego. Olsztyn 2018.

Literatura uzupełniająca:

•Kowalik S., Psychologia rehabilitacji, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

•Smith D. Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. Warszawa 2009.

•Szepietowska B, Ostrowska A: Problemy niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego . Cz. II Osoby z różnymi niepełnosprawnościami- specyficzne potrzeby , zagadnienia poradnictwa zawodowego. Warszawa 1998. ISBN 83-86313-62-5.

Efekty uczenia się:

K_W15 -ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach

K_U02 -potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a taksę diagnozowania i projektowania działań praktycznych

K_U04 -potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem równych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych

K_K05 -jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Otapowicz
Prowadzący grup: Dorota Otapowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Otapowicz
Prowadzący grup: Dorota Otapowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.