Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryminologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZN1-2GOH Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Kryminologia
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

1) zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu kryminologii jako nauki o przestępczości oraz przestępstwie i jego sprawcy

2) zapoznanie z przejawami współczesnej przestępczości, głównie w Polsce

3) wyjaśnienie czynników determinujących zachowanie przestępne sprawców różnych przestępstw

4) poznanie problemów zapobiegania przestępczości w Polsce

5) nauczenie analizy informacji o stanie przestępczości, umiejętnego wskazywania źródeł zachowań przestępczych oraz poszukiwania możliwości efektywnego przeciwdziałania zjawisku


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem kryminologii jako nauki multidyscyplinarnej są problemy w wymiarze jednostkowym i społecznym. W zakresie mikroskali rozpatruje indywidualne zachowania przestępne natomiast w makroskali zjawiska społeczne. Szerokie podejście do skomplikowanej problematyki patologii społecznej sytuuje kryminologię jako dominującą wśród nauk w rozpoznawaniu obszarów zagrożeń.

Pełny opis:

I Przedmiot kryminologii (multidyscyplinarność nauki skoncentrowanej na człowieku i jego środowisku, znaczenie badań kryminologicznych)

II Stosunek kryminologii do innych nauk (m.in. kryminalistyka, wiktymologia, suicydologia, psychologia, socjologia)

III Podstawowe źródła informacji o przestępczości (rozmiar, struktura dynamika przestępczości, zagadnienie "ciemnej liczby")

IV Wybrane ujemne zjawiska społeczne o potencjale kryminogennym (alkoholizm, narkomania, samobójstwo)

V Geneza przestępczości w ujęciu doktryn kryminologicznych

Etiologia przestępczości według przedstawicieli kierunku biopsychologicznego.

Etiologia przestępczości według przedstawicieli kierunku socjologicznego (m.in. teoria anomii, teorie podkultur, teoria kontroli Hirschiego )

VI Rola ofiary w genezie przestępstwa.

VII Pojęcie i zakres profilaktyki

VIII Znaczenie kultury w zapobieganiu przestępczości

IX Rola higieny psychicznej w zapobieganiu przestępczości

X Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego

Literatura:

Literatura podstawowa

Hołyst B., Kryminologia, Wolters Kluwer, 2016

Pływaczewski E., i in., Kryminologia Stan i perspektywy rozwoju, praca zbiorowa, Wolters Kluwer Polska, 2019

Literatura uzupełniająca

Hołyst B., Suicydologia, LexisNexis, 2002

Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka, wydanie 4 poprawione i rozszerzone., Difin, 2018

Hołyst B., Wiktymologia, LexisNexis, 2015

Hołyst B., Socjologia kryminalistyczna, LexisNexis, 2007

Pływaczewski E., (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.

Siemaszko A., (red.), Geografia występku i strachu, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2008.

Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M., Atlas przestępczości 4, Warszawa 2009.

Rau Z., Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002.

Cierpiałkowska L. (red.), Oblicza współczesnych uzależnień, Wyd. UAM, Poznań 2006

Pospiszyl I., Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Koza S., Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Difin, Warszawa 2007

Jarosz M., Samobójstwo. Ucieczka przegranych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach w kontekście zachowań przestępczych

Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, w tym jako źródłach zachowań przestępczych

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań jako mogących służyć zapobieganiu przestępczości

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej, w tym do przeciwdziałania przestępczości

Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania

i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych, w tym zapobiegania przestępczości

Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki wykorzystywanej do diagnozy i profilaktyki kryminologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Metody: Wykład problemowy

Ćwiczenia: praca w grupach, dyskusja oraz obecność i aktywność na zajęciach

Zaliczenie wykładu: egzamin pisemny

Zaliczenie ćwiczeń: praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Stasiorowski
Prowadzący grup: Sławomir Stasiorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.