Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne podstawy resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZN1-3BAA Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Prawne podstawy resocjalizacji
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

PRAWNE PODSTAWY RESOCJALIZACJI

SYLABUS

A. Informacje ogólne

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Nazwa kierunku studiów

Pedagogika

Poziom kształcenia

Studia I stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne

Kod przedmiotu

0800-ZS1-3BAA

Język przedmiotu

Język polski

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowy

Rok studiów /semestr

III rok, semestr zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

· Ogólna wiedza z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej

· Umiejętność analitycznego studiowania tekstów oraz formułowania samodzielnych wypowiedzi

· Zaangażowanie i odpowiedzialność za własny proces uczenia się

Założenia i cele przedmiotu

· Zapoznanie studentów z miejscem i znaczeniem prawa jako zespołu norm i procedur stosowanych w działalności pedagogicznej, podstawowych instytucji i zasad prawa polskiego [forma zajęć: wykład z wykorzystaniem multimediów]

· Zapoznanie studentów z prawnymi podstawami resocjalizacji [forma zajęć: wykład problemowy]

· Zapoznanie studentów z specyfiką funkcjonowania instytucji o charakterze totalnym, zasadami prawa karnego wykonawczego i rozwiązaniami ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich [forma zajęć: ćwiczenia audytoryjne, zajęcia online]

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

· wykład problemowy,

· wykład z wykorzystaniem multimediów

· ćwiczenia audytoryjne:

a) analiza tekstów prawnych z dyskusją

b) prezentacja,

c) praca w grupach

d) rozwiązywanie kazusów

· zajęcia online:

a) prezentacja

b) rozwiązanie kazusu i testu

Formy zaliczenia przedmiotu:

· wykład – egzamin,

· ćwiczenia – zaliczenie na ocenę.

Efekty kształcenia[i]

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Wiedza:

K_W14 ma podstawową wiedzę o prawnych podstawach, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji zajmujących się resocjalizacją i readaptacją społeczną

S1A_W09

K_W16 ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej

H1A_W04

Umiejętności:

K_U06 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na mowie i piśmie, na tematy dotyczące prawnych podstaw pedagogiki resocjalizacyjnej; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych korzystając z dorobku prawa

H1A_U01

H1A_U06

H1A_U11

H1A_U02

Kompetencje:

K_K07 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne o charakterze resocjalizacyjnym i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w dziedzinie prawa i resocjalizacji

S1A_K02

H1A_K02

Punkty ECTS

4.00

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami[iii]:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

o charakterze praktycznym

Data opracowania:

30.09.2014

Koordynator przedmiotu:

Mgr Tomasz Prymak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Stasiorowski
Prowadzący grup: Sławomir Stasiorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką prawnych podstaw resocjalizacji oraz aktów normatywnych regulujących proces resocjalizacji w warunkach wolnościowych i instytucjach o charakterze totalnym.

Pełny opis:

Podczas wykładu omówione zostaną zagadnienia, m.in. z zakresu:

współczesnych celów i zadań placówek resocjalizacyjnych;

teorii kary i sposobów jej wykonywania;

a także poddane analizie akty prawne oraz omówione organy postępowania wykonawczego.

Literatura:

Kuć M., Prawne podstawy resocjalizacji, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2011.

Czarnomorski M., Kaliszczak M., Kusztal J., Marzec D., Elementy prawa dla pedagogów, Kraków-Częstochowa 2003.

Pawela S., Prawo karne wykonawcze, Wolters, Warszawa 2007.

Jamroz A. (red.), Wstęp do prawoznawstwa, Białystok 2007.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wyd. APS, Warszawa 2005.

Urban B., Stanik J.M. (red.), Resocjalizacja, PWN, Warszawa 2007

Bałandynowicz A., Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2006.

Jaworska A. (red.), Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Wyd. Impuls, Kraków 2009.

Jasiński Z., Widelak D., Polska resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty – praktyki – studia, Opole 2009.

Gajdus D., Gronowska B., Europejskie Standardy Traktowania Więźniów - rekonstrukcja standardów oraz ich znaczenie dla prawa i praktyki penitencjarnej, Toruń 1998.

Ciosek M., Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Gdańsk 1996.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy,

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 r.

Uwagi:

Metoda nauczania: wykład i prezentacja multimedialna

Forma zaliczenia: egzamin pisemny

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 16h

Przygotowanie do wykładów – 34h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 16

o charakterze praktycznym - 34 (2 punkty ECTS)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.