Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty socjoterapeutyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZS1-2BDS Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Warsztaty socjoterapeutyczne
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. RES stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe
warsztatowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest wprowadzenie uczestników w metodykę pracy socjoterapeutycznej, wskazanie socjoterapii jako formy pomocy dzieciom i młodzieży w niwelowaniu niewłaściwych wzorców zachowań, a także zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie realizacji projektów socjoterapeutycznych.

Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć studenci będą mieli sposobność ku temu by:

• rozwijać umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej

• nabywać umiejętności analizy programów socjoterapeutycznych

• rozwijać umiejętności konstruowania programów korekcyjnych z wykorzystaniem socjoterapii

• kształtować umiejętności prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w wybranej grupie odbiorców

• rozwijać praktyczne umiejętności wpływu w procesie resocjalizacyjnym

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie procesów skutecznej pomocy socjoterapeutycznej w warunkach resocjalizacji. Zdobycie umiejętności w zakresie korekty zachowań z wykorzystaniem strategii grupy socjoterapeutycznej. Ćwiczenie umiejętności konstruowania i prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. Socjoterapia jako proces i metoda terapeutyczno-wychowawcza.Oddziaływania socjoterapeutyczne wobec dziecka z doświadczeniem urazowym. Model diagnozy socjoterapeutycznej w resocjalizacji. Budowanie sytuacji korekcyjno-rozwojowych. Źródła doświadczeń korekcyjnych. Cele edukacyjne w socjoterapii. Zasady funkcjonowania grupy socjoterapeutycznej. Dynamika procesu socjoterapeutycznego.

Pełny opis:

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauk: nauki społeczne,pedagogika

Rok/semestr: II rok/ semestr letni

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:30 godz. - ćwiczenia

Punkty ECTS: 2 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności - liczba godzin:

- udział w ćwiczeniach 30 h

- udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5 h

- przygotowanie i realizacja projektu socjoterapeutycznego 15 h

Razem 50 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 h/1,0 pkt.ECTS

- o charakterze praktycznym 20 h/1,0 pkt.ECTS

Socjoterapia jako forma pomocy dzieciom z grup ryzyka lub przejawiającym zaburzenia zachowania.

Socjoterapia- proces i metoda terapeutyczno-wychowawcza

Model urazu psychicznego i formy jego redukcji.

Terapeutyczna, edukacyjna i rozwojowa funkcja spotkań socjoterapeutycznych w procesie resocjalizacji .

Budowanie sytuacji korekcyjno-rozwojowych. Źródła doświadczeń korekcyjnych – rola socjoterapeuty.

Strategie oddziaływań w socjoterapii.

Zasady funkcjonowania grupy socjoterapeutycznej. Dynamika procesu socjoterapeutycznego.

Prezentacja technik pracy nad oporem i kryzysem w grupie oraz twórczych metod rozwiązywania problemów.

Specyfika diagnozy w socjoterapii.

Analiza technik motywacyjnych do zmian.Praca nad integracją i współpracą w grupie oraz otwartością i zaufaniem w procesie socjoterapeutycznym.

Analiza wzorcowych projektów socjoterapeutycznych realizowanych w placówkach resocjalizacyjnych .

Budowa umiejętności projektowania i prowadzenia warsztatów socjoterapeutycznych.

Konstruowanie samodzielnych projektów socjoterapeutycznych. Analiza programów w odniesieniu do procesu resocjalizacji.

Literatura:

M. Deptuła [red.] - Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, cz. 3, Bydgoszcz, 2005

A. Karasowska - Zaburzenia zachowania uczniów jako dysfunkcyjna siła działająca w systemie społecznym szkoły w: M. Deptuła [red.] Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz, 2006

B. E. Robinson - Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików, Warszawa, 1998

K. Sawicka [red]- Socjoterapia, Warszawa, 1999

K. Sawicka - Socjoterapia jako forma pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzone zachowania w: I. Dąbrowska-Jabłońska [red.] Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Kraków, 2006

K. Sawicka - Trudne zachowania uczestników socjoterapii, Remedium, marzec, 2006, s.28-29

K. Sawicka - Praca z trudnymi zachowaniami, Remedium, lipiec-sierpień,2006, s. 54-55J.

Jagieła,- Socjoterapia w szkole, Rubikon, Kraków 2009

M. Wilk,- Diagnoza w socjoterapii, GWP, Gdańsk 2014

B. Jankowiak/red/,- Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej, UAM, Poznań 2013

Efekty uczenia się:

K_W06 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą kierowania grupą socjoterapeutyczną i procesów w niej zachodzących

K_W16 Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, norm i procedur socjoterapeutycznych .

K_W08 Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń

K_U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami celów socjoterapeutycznych

K_U09 Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań socjoterapeutycznych

K_U03 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji grupowych oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do zamierzonych celów socjoterapeutycznych.

K_K02 Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, eksponujące, praktyczne; m.in. praca w grupach, praca w parach, ćwiczenia indywidualne, dyskusja, ćwiczenia dramowe, elementy wykładu, pogadanka, gra dydaktyczna. aktywizujące metody zespołowe.

Forma zaliczenia ćwiczeń: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie projektu zajęć socjoterapeutycznych,praktyczna realizacja projektu .

Zaliczenie przedmiotu na podstawie:

• obecność na zajęciach dydaktycznych;

• oceniania ciągłego- aktywność studenta na zajęciach;

• przygotowanie projektu zajęć socjoterapeutycznych;

• ocena realizacji projektu socjoterapeutycznego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chlebowski
Prowadzący grup: Piotr Chlebowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe
warsztatowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie procesów skutecznej pomocy socjoterapeutycznej w warunkach resocjalizacji. Zdobycie umiejętności w zakresie korekty zachowań z wykorzystaniem strategii grupy socjoterapeutycznej. Ćwiczenie umiejętności konstruowania i prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. Socjoterapia jako proces i metoda terapeutyczno-wychowawcza.Oddziaływania socjoterapeutyczne wobec dziecka z doświadczeniem urazowym. Model diagnozy socjoterapeutycznej w resocjalizacji. Budowanie sytuacji korekcyjno-rozwojowych. Źródła doświadczeń korekcyjnych. Cele edukacyjne w socjoterapii. Zasady funkcjonowania grupy socjoterapeutycznej. Dynamika procesu socjoterapeutycznego.

Pełny opis:

Treści zajęć:

Socjoterapia jako forma pomocy dzieciom z grup ryzyka lub przejawiającym zaburzenia zachowania.

Socjoterapia- proces i metoda terapeutyczno-wychowawcza

Model urazu psychicznego i formy jego redukcji.

Terapeutyczna, edukacyjna i rozwojowa funkcja spotkań socjoterapeutycznych w procesie resocjalizacji .

Budowanie sytuacji korekcyjno-rozwojowych. Źródła doświadczeń korekcyjnych – rola socjoterapeuty.

Strategie oddziaływań w socjoterapii.

Zasady funkcjonowania grupy socjoterapeutycznej. Dynamika procesu socjoterapeutycznego.

Prezentacja technik pracy nad oporem i kryzysem w grupie oraz twórczych metod rozwiązywania problemów.

Specyfika diagnozy w socjoterapii.

Analiza technik motywacyjnych do zmian.Praca nad integracją i współpracą w grupie oraz otwartością i zaufaniem w procesie socjoterapeutycznym.

Analiza wzorcowych projektów socjoterapeutycznych realizowanych w placówkach resocjalizacyjnych .

Budowa umiejętności projektowania i prowadzenia warsztatów socjoterapeutycznych.

Konstruowanie samodzielnych projektów socjoterapeutycznych. Analiza programów w odniesieniu do procesu resocjalizacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sawicka K. (red.), (1998) : Socjoterapia. CMPPP MEN.Warszawa

Sobolewska Z.(1993) : Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży- zasady projektowania zajęć. OPTA.Warszawa.

Jakubowska B.(1997) : Świetlica socjoterapeutyczna , prezentacje MOP. Instytut Badań Edukacyjnych.Warszawa.

Okun B.F.( 2002): Skuteczna pomoc psychologiczna. Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Warszawa.

H.S. Bernard, K.Roy MacKenzi(2000).; Podstawy terapii grupowej, GWP, Gdańsk

Deptula M. (2005): Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz

Literatura uzupełniająca:

CarsonR.C.,. Butcher J.N,.Mineka ,(2003).; Psychologia zaburzeń, GWP, Gdańsk

Jagieła J. .(2007): Socjoterapia w szkole, Rubikon, Kraków

L. Grzesiuk(red.), (1994);Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy, PWN, Warszawa.

J.Santorski (red.), (1993);ABC psychologicznej pomocy, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & CO, Warszawa.

Dabrowska M., Rozesłaniec M. (2004): Korygowanie zachowań dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych. Marszałek, Toruń,

Wopel K.( 2004): Poradnik dla prowadzących grupy. Jedność Kielce,

Hank D.( 2003): Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą. Jedność, Kielce .

Młyńczyk W. red. (2010): Socjoterapia teoria i praktyka. Część IV, WOAK. Białystok.

Młyńczyk W. red. (2009): Socjoterapia teoria i praktyka .Część III, WOAK. Białystok.

Młyńczyk W. red. (2007),Socjoterapia teoria i praktyka .Część II, WOAK. Białystok.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chlebowski
Prowadzący grup: Piotr Chlebowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe
warsztatowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie procesów skutecznej pomocy socjoterapeutycznej w warunkach resocjalizacji. Zdobycie umiejętności w zakresie korekty zachowań z wykorzystaniem strategii grupy socjoterapeutycznej. Ćwiczenie umiejętności konstruowania i prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. Socjoterapia jako proces i metoda terapeutyczno-wychowawcza.Oddziaływania socjoterapeutyczne wobec dziecka z doświadczeniem urazowym. Model diagnozy socjoterapeutycznej w resocjalizacji. Budowanie sytuacji korekcyjno-rozwojowych. Źródła doświadczeń korekcyjnych. Cele edukacyjne w socjoterapii. Zasady funkcjonowania grupy socjoterapeutycznej. Dynamika procesu socjoterapeutycznego.

Pełny opis:

Treści zajęć:

Socjoterapia jako forma pomocy dzieciom z grup ryzyka lub przejawiającym zaburzenia zachowania.

Socjoterapia- proces i metoda terapeutyczno-wychowawcza

Model urazu psychicznego i formy jego redukcji.

Terapeutyczna, edukacyjna i rozwojowa funkcja spotkań socjoterapeutycznych w procesie resocjalizacji .

Budowanie sytuacji korekcyjno-rozwojowych. Źródła doświadczeń korekcyjnych – rola socjoterapeuty.

Strategie oddziaływań w socjoterapii.

Zasady funkcjonowania grupy socjoterapeutycznej. Dynamika procesu socjoterapeutycznego.

Prezentacja technik pracy nad oporem i kryzysem w grupie oraz twórczych metod rozwiązywania problemów.

Specyfika diagnozy w socjoterapii.

Analiza technik motywacyjnych do zmian.Praca nad integracją i współpracą w grupie oraz otwartością i zaufaniem w procesie socjoterapeutycznym.

Analiza wzorcowych projektów socjoterapeutycznych realizowanych w placówkach resocjalizacyjnych .

Budowa umiejętności projektowania i prowadzenia warsztatów socjoterapeutycznych.

Konstruowanie samodzielnych projektów socjoterapeutycznych. Analiza programów w odniesieniu do procesu resocjalizacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sawicka K. (red.), (1998) : Socjoterapia. CMPPP MEN.Warszawa

Sobolewska Z.(1993) : Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży- zasady projektowania zajęć. OPTA.Warszawa.

Jakubowska B.(1997) : Świetlica socjoterapeutyczna , prezentacje MOP. Instytut Badań Edukacyjnych.Warszawa.

Okun B.F.( 2002): Skuteczna pomoc psychologiczna. Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Warszawa.

H.S. Bernard, K.Roy MacKenzi(2000).; Podstawy terapii grupowej, GWP, Gdańsk

Deptula M. (2005): Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz

Literatura uzupełniająca:

CarsonR.C.,. Butcher J.N,.Mineka ,(2003).; Psychologia zaburzeń, GWP, Gdańsk

Jagieła J. .(2007): Socjoterapia w szkole, Rubikon, Kraków

L. Grzesiuk(red.), (1994);Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy, PWN, Warszawa.

J.Santorski (red.), (1993);ABC psychologicznej pomocy, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & CO, Warszawa.

Dabrowska M., Rozesłaniec M. (2004): Korygowanie zachowań dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych. Marszałek, Toruń,

Wopel K.( 2004): Poradnik dla prowadzących grupy. Jedność Kielce,

Hank D.( 2003): Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą. Jedność, Kielce .

Młyńczyk W. red. (2010): Socjoterapia teoria i praktyka. Część IV, WOAK. Białystok.

Młyńczyk W. red. (2009): Socjoterapia teoria i praktyka .Część III, WOAK. Białystok.

Młyńczyk W. red. (2007),Socjoterapia teoria i praktyka .Część II, WOAK. Białystok.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.