Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne koncepcje nieprzystosowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZS1-3GOB Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne koncepcje nieprzystosowania
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 3 rok 1st. RES stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Nazwa kierunku studiów

pedagogika

Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Profil studiów

Pedagogika resocjalizacyjna

Forma studiów

stacjonarne

Kod przedmiotu

0800-ZS1-3GOB

Język przedmiotu

Język polski

Rodzaj przedmiotu

Moduł specjalnościowy

Rok studiów /semestr

Rok III, semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Zaliczenie pierwszych dwóch lat studiów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

15 godz. wykłady

15 godz. ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu

Podstawowym zadaniem kształcenia w ramach przedmiotu jest ukazanie związków jednostki z zaburzonym otoczeniem społecznym i wzajemnego wpływu, jaki na siebie wywierają. Zrozumienie zasad i mechanizmów nieprawidłowego funkcjonowania człowieka jako części różnorodnych układów społecznych, stanowi podstawę rozpoznania problemów wychowawczych i terapeutycznych, a w konsekwencji budowania trafnych programów resocjalizacyjnych.

Podstawowe cele, realizowane w zakresie tego przedmiotu są następujące:

1. Przeanalizowanie różnych koncepcji nieprzystosowania

2. Zapoznanie studentów z problematyką nowych uzależnień, np. od hazardu, gier, Internetu, seksu, pracy itp.

3. Przedstawienie terapeutycznego wpływu społeczności terapeutycznych

4. Wprowadzenie elementów poradnictwa psychologicznego i terapii systemowej

5. Wprowadzenie elementów terapii krótkoterminowej A. Ellis’a

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Wykład, dyskusje podczas zajęć, prezentacje zespołowe, konsultacje indywidualne

Egzamin ustny z treści wykładów i ćwiczeń

Efekty kształcenia

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Wiedza

Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach resocjalizacyjnych i terapeutycznych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

K_W10

Umiejętności

Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii dotyczących problemów wychowawczych i resocjalizacyjnych, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i poglądów różnych autorów

K_UO8

Kompetencje społeczne

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy resocjalizacyjnej, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

K_KO8

Punkty ECTS

4,00

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach (15 godz.), udział w ćwiczeniach (15 godz.) przygotowanie do zajęć (10 godz.), przygotowanie zespołowej prezentacji (10 godz.), przygotowanie do egzaminu (15godz.), udział w teście końcowym z ćwiczeń (2godz.), udział w egzaminie (2godz.), udział w konsultacjach (6 godz.)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

40

2

o charakterze praktycznym

35

2

data opracowania:

20.06.2016

Koordynator przedmiotu:

dr Grzegorz Zalewski, psycholog kliniczny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zalewski
Prowadzący grup: Grzegorz Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Mirucka
Prowadzący grup: Beata Mirucka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.