Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy treningu interpersonalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZS1-3GOE Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy treningu interpersonalnego
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

1. Poznanie mechanizmów psychologicznych kierujących jednostką w kontaktach międzyludzkich.


2. Rozwijanie kompetencji interpersonalnych, tj. komunikatywność, umiejętność wyrażania emocji, autoprezentacja, kreatywność, umiejętność dostosowania się do zmiany i radzenia sobie w sytuacji konfliktu.


3.Nabycie umiejętności prawidłowego wyrażania swoich poglądów i opinii w sposób nienaruszający praw i godności drugiego człowiek.


4. Nabycie umiejętności własnej oceny i planowania swojego przyszłego działania resocjalizacyjnego w oparciu o zasoby indywidualne oraz potencjał klienta.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji interpersonalnej, umiejętności współpracy w grupie. Podczas zajęć nacisk kładziony jest na interakcje z innymi uczestnikami, doświadczanie "tu i teraz", eksperymentowanie z nowymi zachowaniami, ekspresję emocji i uczuć.

Praca warsztatowa ukierunkowana jest na ocenę i rozwój własnych kompetencji interpersonalnych oraz poznanie kompetencji wymaganych w realizowaniu zróżnicowanych ról zawodowych.

Pełny opis:

Trening interpersonalny jest procesem uczenia się w oparciu o doświadczenia interpersonalne uzyskiwane i analizowane w czasie spotkań grupy. Podczas zajęć studenci będą mogli uczestniczyć w rozmaitych ćwiczeniach, zadaniach, scenkach, podczas których realizowany będzie główny cel treningu, jakim jest ćwiczenie i ulepszanie umiejętności ważnych w kontaktach z drugim człowiekiem. Uczestnicy poznają przy tym strukturę treningu, formy jego prowadzenia, a poprzez własne doświadczenie obecności i aktywności w zajęciach, zdobyć umiejętność planowania sesji treningowej. Poznają także czym są informacje zwrotne, czyli wzajemne komunikowanie informacji o subiektywnych reakcjach jednej osoby na zachowanie drugiej. Poprzez uzyskiwanie takich informacji uczestnik treningu interpersonalnego dowiaduje się, jak jest odbierany przez innych ludzi w konkretnych sytuacjach interpersonalnych, jakie uczucia i myśli wywołuje u nich jego zachowanie. W ten sposób uczestnicy będą mogli porównać i sprawdzić własne wyobrażenia i sądy dotyczące tego, co jak im się wydaje, inni ludzie czują i myślą na ich temat. Często stanowi to pobudkę do wprowadzania zmian w osobistych schematach myślenia i spostrzegania samego siebie i innych ludzi.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Colman A. M., Słownik Psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Jedliński K., Trening interpersonalny, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2008 lub 2011.

Mellibruda J., Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich. Nasza Księgarnia, Warszawa 1986.

Zaborowski Z., Trening interpersonalny. Podstawy teoretyczne – procesy - techniki, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1997.

Egan, G., Twarzą w twarz: Uczestnictwo w grupowym treningu psychologicznym i rozwój interpersonalny, Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Literatura uzupełniająca:

Buscaglia L. F., Miłość. O sztuce okazywania uczuć, GWP, Gdańsk 2007.

Efekty uczenia się:

STUDENT:

1. Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń, kompetencji interpersonalnych istotnych z perspektywy przyszłej pracy związanej z planowaniem i realizowaniem oddziaływań resocjalizacyjnych (K_W08).

2. Ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju (K_W18).

3. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej w swojej działalności resocjalizacyjne (K_K04).

4. 1. Ma rozwinięte umiejętności, kompetencje interpersonalne, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów (K_U07).

5. Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności korekcyjno - naprawczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań resocjalizacyjnych (K_U12).

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na zajęciach, aktywność, projekt.

Dopuszcza się jedną możliwą nieobecność. Każdą inną należy zaliczyć ustalając formę zaliczenia indywidualnie z osobą prowadzącą.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.