Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ES1-3SED Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe cz.2
Jednostka: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Grupy: 3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Wymagania (lista przedmiotów):

Historia gospodarcza 1000-ES1-1HIG
Makroekonomia I 1000-ES1-2ME1
Mikroekonomia 1000-ES1-1MIK
Polityka gospodarcza 1000-ES1-2POG

Założenia (lista przedmiotów):

Analiza ekonomiczna 1000-ES1-3AEK
Gospodarka przestrzenna 1000-ES1-1GOP
Rynek pracy 1000-ES1-1RPR

Założenia (opisowo):

Podczas drugiego semestru seminarium dyplomowego Student powinien zenrać materiał i napisać drugi rozdział pracy dyplomowej. Zawiera on zebrane dane statystyczne na temat pracy licencjackiej, dokonać analizy tych danych statystycznych oraz wyciągnąć wnioski. W rozdziale tym Student posługuje się tablicami z danymi statystycznymi, wykresami i rysunkami. Rozdział ten opiera się również na materiał teoretyczny zebrany w pierwszym rozdziale pracy dyplomowej omawiający teoretyczne podstawy badanego tematu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podczas drugiego semestru seminarium dyplomowego Student powinien zebrać materiał i napisać drugi rozdział pracy dyplomowej. Zawiera on zebrane dane statystyczne na temat pracy licencjackiej, dokonać analizy tych danych statystycznych oraz wyciągnąć wnioski. W rozdziale tym Student posługuje się tablicami z danymi statystycznymi, wykresami i rysunkami. Rozdział ten opiera się również na materiał teoretyczny zebrany w pierwszym rozdziale pracy dyplomowej omawiający teoretyczne podstawy badanego tematu.

Podczas trzeciego semestru (6 semestr akademicki) seminarium dyplomowego Student powinien zebrać materiał i napisać rozdział rozdział pracy dyplomowej. Zawiera on zebrane dane statystyczne na temat pracy licencjackiej mając na uwadze porównanie wskaźników ze średnią uniją lub z innymi krajami sąsiadującymi (kraje bałtyckie, Polska itp.), dokonać analizy tych danych statystycznych oraz wyciągnąć wnioski. Student powinien napisać Zakończenie oraz Spis Tablic itp.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia

Rok studiów - trzeci, semestr - piąty i szósty Liczba godzin dydaktycznych: 60 Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): zaliczone proseminarium Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 60 godz.

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami.

Bilans nakładu pracy studenta

Zajęcia dydaktyczne - 60 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.- 180 godz.

Liczba punktów ECTS 8 ECTS

Nakład pracy związany z zajęciami: wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 60

Celem dyplomoego seminarium jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy dyplomowej;

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, konstruowania struktury pracy licencjackiej, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków;

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej;

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy licencjackiej.

- zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

2. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

3. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z Internetu : jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

- ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne oraz metody i narzędzia badań ekonomicznych wraz z podstawową literaturą E1A_W01;

- posługuje się kategoriami mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi, potrafi je definiować oraz zna zależności występujące między nimi E1A_W02;

- ma wiedzę na temat modeli ustrojowych i systemów gospodarczych współczesnego świata oraz rozumie relacje pomiędzy państwem a rynkiem E1A_W03;

zna podstawowe zasady działania gospodarki w sferze realnej i w sferze regulacji E1A_W04;

- posiada elementarną wiedzę o celach i instrumentach polityki gospodarczej, w tym zwłaszcza polityki makroekonomicznej, fiskalnej, pieniężnej, kursu walutowego, polityki na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia E1A_W05;

- posiada wiedzę o podstawowych rodzajach i formach prowadzenia działalności gospodarczej i ich mechanizmach E1A_W06;

- ma wiedzę na temat instytucji i organizacji funkcjonujących w skali krajowej i międzynarodowej E1A_W07;

- potrafi interpretować zależności między podstawowymi kategoriami ekonomicznymi E1A_U01;

- dostrzega, dokonuje obserwacji i posiada umiejętność logicznego rozumowania oraz interpretacji zjawisk gospodarczych E1A_U02;

- gromadzi i przetwarza informacje gospodarcze oraz wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk, przyczyn i skutków działalności gospodarczej E1A_U03;

- potrafi prognozować konkretne procesy i zjawiska gospodarcze E1A_U04;

- wykorzystuje posiadaną wiedzę do opisu zależności społeczno-ekonomicznych E1A_U05;

- posiada umiejętność analizowania i przewidywania zachowań podmiotów gospodarczych oraz ich społeczno-ekonomicznych konsekwencji E1A_U08;

- dostrzega i potrafi sformułować problemy gospodarcze w całej złożoności, z uwzględnieniem wielu uwarunkowań społeczno-gospodarczych E1A_U10;

- podejmuje próby rozwiązywania problemów za pomocą odpowiednich metod i narzędzi z zakresu teorii ekonomii E1A_U13;

- samodzielnie pozyskuje, przetwarza, analizuje, interpretuje dane statystyczne i informacje rynkowe E1A_U14;

- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z wykorzystaniem kategorii ekonomicznych oraz literatury przedmiotu E1A_U20;

- jest przygotowany do prowadzenia badań z zakresu problemów ekonomiczno – społecznych i samodzielnego poszukiwania rozwiązań tych problemów E1A_K09.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia seminarium:

Opracowanie koncepcji pracy (temat pracy, uzasadnienie wyboru tematu, problem badawczy, cel pracy, plan pracy, literatura) oraz złożenie i zaakceptowanie przez promotora pierwszego i drugiego rozdziału pracy licencjackiej.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dębowski, Barbara Roszkowska-Mądra, Elżbieta Zalesko
Prowadzący grup: Tomasz Dębowski, Barbara Roszkowska-Mądra, Elżbieta Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Wymagania (lista przedmiotów):

Historia gospodarcza 1000-ES1-1HIG
Makroekonomia I 1000-ES1-2ME1
Mikroekonomia 1000-ES1-1MIK
Polityka gospodarcza 1000-ES1-2POG

Założenia (lista przedmiotów):

Analiza ekonomiczna 1000-ES1-3AEK
Gospodarka przestrzenna 1000-ES1-1GOP
Rynek pracy 1000-ES1-1RPR

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podczas drugiego semestru seminarium dyplomowego Student powinien zebrać materiał i napisać drugi rozdział pracy dyplomowej. Zawiera on zebrane dane statystyczne na temat pracy licencjackiej, dokonać analizy tych danych statystycznych oraz wyciągnąć wnioski. W rozdziale tym Student posługuje się tablicami z danymi statystycznymi, wykresami i rysunkami. Rozdział ten opiera się również na materiał teoretyczny zebrany w pierwszym rozdziale pracy dyplomowej omawiający teoretyczne podstawy badanego tematu.

Podczas trzeciego semestru (6 semestr akademicki) seminarium dyplomowego Student powinien zebrać materiał i napisać rozdział rozdział pracy dyplomowej. Zawiera on zebrane dane statystyczne na temat pracy licencjackiej mając na uwadze porównanie wskaźników ze średnią uniją lub z innymi krajami sąsiadującymi (kraje bałtyckie, Polska itp.), dokonać analizy tych danych statystycznych oraz wyciągnąć

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia

Rok studiów - trzeci, semestr - piąty i szósty Liczba godzin dydaktycznych: 60 Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): zaliczone proseminarium Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 60 godz.

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami.

Bilans nakładu pracy studenta

Zajęcia dydaktyczne - 60 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.- 180 godz.

Liczba punktów ECTS 8 ECTS

Nakład pracy związany z zajęciami: wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 60

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy dyplomowej;

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, konstruowania struktury pracy licencjackiej, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków;

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej;

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy licencjackiej.

- zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

2. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

3. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z Internetu : jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu, Warszawa 2013.

Uwagi:

Ogólna forma zaliczenia seminarium:

Opracowanie koncepcji pracy (temat pracy, uzasadnienie wyboru tematu, problem badawczy, cel pracy, plan pracy, literatura) oraz złożenie i zaakceptowanie przez promotora drugiego i trzeciego rozdziału pracy licencjackiej.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.