Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach członkowskich UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-US1-3PDC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach członkowskich UE
Jednostka: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty fakultatywne - WILNO
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Kompleksowe przedstawienie zasad podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w państwach członkowskich Unii Europejskiej przez pryzmat założeń i celów UE oraz reguł przyjętych w prawie polskim (stanowiących punkt odniesienia).

Celem przedmiotu jest ukazanie i wyjaśnienie:

- potrzeby, roli i funkcji istnienia tzw. prawa przedsiębiorców

- stosowanej terminologii

- podstawowych instytucji właściwych dla tego typu regulacji wraz z uzasadnieniem ich roli i funkcji

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie Studentom wiedzy dotyczącej podstawowych instytucji, roli i funkcji regulacji oraz zasad podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w państwach członkowskich Unii Europejskiej przez pryzmat założeń i celów UE oraz reguł przyjętych w prawie polskim (stanowiących punkt odniesienia).

Powyższe koncentruje się na ukazaniu i wyjaśnieniu (również w sposób ogólny i generalny właściwy dla ogółu państw członkowskich UE):

- potrzeby, roli i funkcji istnienia tzw. prawa przedsiębiorców,

- stosowanej terminologii,

- podstawowych instytucji właściwych dla tego typu regulacji wraz z uzasadnieniem ich roli i funkcji.

Pełny opis:

I. Cele i priorytety UE oraz państw członkowskich w zakresie kształtowania zasad podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej.

II. Wolność gospodarcza wg acquis de l'union.

III. Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w Polsce jako państwie członkowskim Unii Europejskiej - ujęcie modelowe.

IV. Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w wybranych państwach członkowskich UE – praca w grupach.

Powyższe koncentruje się na ukazaniu i wyjaśnieniu (również w sposób ogólny i generalny właściwy dla ogółu państw członkowskich UE):

- potrzeby, roli i funkcji istnienia tzw. prawa przedsiębiorców,

- stosowanej terminologii,

- podstawowych instytucji właściwych dla tego typu regulacji wraz z uzasadnieniem ich roli i funkcji.

Literatura:

Etel M., Piszcz A., Stachurski W., Sieńczyło-Chlabicz J., Żukowska A., Nowikowska M. pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II)

Etel M., Undertaking, conducting and terminating economic activity in Poland

Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013

Barcz J. (red.) Prawo gospodarcze UE, Warszawa 2011

Teksty aktów prawnych, w tym:

- Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą zawarty w Rzymie w dniu 23 marca 1957 r., który od momentu przyjęcia Traktatu z Lizbony nosi nazwę Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Efekty uczenia się:

Zgodne z planem i programem studiów.

[K1A_W05] ma podstawową wiedzę w zakresie systemu prawa międzynarodowego publicznego i prawa Unii Europejskiej, ich źródeł, podstawowych instytucji i mechanizmów w tym wiedzę dotyczącą sposobów tworzenia prawa międzynarodowego i unijnego oraz ich wpływu na sytuację państw i jednostek; ma wiedzę w zakresie relacji między prawem międzynarodowym publicznym, prawem UE i prawem krajowym; zna wiodące poglądy w tej materii

[K1A_W12] ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości zakorzenioną w znajomości odpowiednich reguł prawnych i ekonomicznych

[K1A_U01] potrafi w sposób prawidłowy zastosować zdobytą wiedzę w zakresie podstaw prawa do rozwiązywania problemów natury praktycznej, również w wymiarze działalności zawodowej

[K1A_U09] potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do skutecznego przeprowadzenia podstawowych czynności jednostki związanych z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego UE (podejmowanie zatrudnienia, prowadzenie działalności gospodarczej)

[K1A_K06] potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

[K1A_K07] potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Metody weryfiakcji:

- aktywność na zajęciach

- referaty i prezentacje

- praca zespołowa

- egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik z egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wynik pozytywy z zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu.

Ocena z ćwiczeń uwzględnia:

- aktywność na zajęciach

- referaty i prezentacje

- praca zespołowa

Ocena z egzaminu uwzględnia:

- aktywność na zajęciach

- egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Etel
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.