Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Formy finansowania nauk społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 270-DZS3-1FFNS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Formy finansowania nauk społecznych
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy: SZKOŁA DOKTORSKA SEMESTR LETNI
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przed przystąpieniem do zajęć doktoranci powinni posiadać przynajmniej ogólną wiedzę na temat planowania i realizacji badań naukowych oraz zasad redagowania tekstów naukowych. W ramach zajęć zdobędą wiedzę na temat źródeł finansowania badań naukowych oraz zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie różnych źródeł finansowania lub dofinansowania badań naukowych oraz przekazanie wiedzy na temat sposobów skutecznego ubiegania się o środki finansowe na te badania.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne

Rok studiów/semestr – rok I/sem. II

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – konwersatorium i konsultacje

Punkty ECTS – dla przedmiotu nie przewiduje się tej punktacji

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 15 godz. Razem: 30 godzin.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 15 godzin oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela – 15 godz.

Literatura:

Strony internetowe instytucji oferujących finansowanie i dofinansowanie badań naukowych, w tym: NCN (Narodowe Centrum Nauki), MEiN (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) NCBR (Narodowe centrum Badan i Rozwoju), FNP (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, ERC (European Research Council)

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/

https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-nprh

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do

https://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/stypendia/

https://erc.europa.eu/projects-figures/erc-funded-projects

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

SDNS_WK02 Ekonomiczne aspekty działalności naukowej

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

SDNS_UO02 Przygotować wniosek o środki finansowe przyznawane na cele badawcze, w szczególności służące rozwojowi młodych naukowców.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę: test (40% oceny) oraz sprawdzian - próbne przygotowanie fragmentów wniosku o finansowanie projektu w ramach konkursu PRELUDIUM NCN (60% oceny)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Guzowski, Monika Kondratiuk-Nierodzińska
Prowadzący grup: Piotr Guzowski, Monika Kondratiuk-Nierodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie różnych źródeł finansowania lub dofinansowania badań naukowych oraz przekazanie wiedzy na temat sposobów skutecznego ubiegania się o środki finansowe na te badania.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne

Rok studiów/semestr – rok I/sem. II

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – konwersatorium i konsultacje

Punkty ECTS – dla przedmiotu nie przewiduje się tej punktacji

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 15 godz. Razem: 30 godzin.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 15 godzin oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela – 15 godz.

Literatura:

Strony internetowe instytucji oferujących finansowanie i dofinansowanie badań naukowych, w tym: NCN (Narodowe Centrum Nauki), MNiSW (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) NCBR (Narodowe centrum Badan i Rozwoju), FNP (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, ERC (European Research Council)

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

https://www.gov.pl/web/ncbr/platforma-konkursowa

https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-nprh

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do

https://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/

https://erc.europa.eu/projects-figures/erc-funded-projects

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Guzowski, Monika Kondratiuk-Nierodzińska
Prowadzący grup: Piotr Guzowski, Monika Kondratiuk-Nierodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)