Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 270-NPS3-1ETYKPR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyka prawnicza
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy: SZKOŁA DOKTORSKA SEMESTR LETNI
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Doktorant powinien znać podstawową terminologię z zakresu siatki pojęciowej filozofii, filozofii i teorii prawa oraz etyki (w tym podstaw etyki prawniczej). Wskazana jest znajomość podstawowych problemów filozoficznych i teoretycznoprawnych oraz umiejętność krytycznej analizy fundamentalnych kwestii z nimi związanych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie doktorantów z fundamentalnymi standardami etycznymi wyznaczającymi funkcjonowanie przedstawicieli zawodów prawniczych. Płaszczyzna normatywna - określona przez normy deontologii zawodowej - odniesiona zostanie do sfery opisowej. Uwzględnione będą rzeczywiste problemy moralne przedstawicieli profesji prawniczych, zarówno w sferze stanowienia, jak i stosowania prawa. Kwestie tajemnicy zawodowej, godności zawodu, odpowiedzialności dyscyplinarnej itp. zobrazowane zostaną praktycznymi przykładami naruszeń prawa i moralności (metoda case study). Uzyskana wiedza i uwrażliwienie moralne powinny stać się pomocne przy rozstrzyganiu dylematów natury pozaprawnej, które mogą pojawiać się w pracy prawników i naukowców.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok I/sem. II.

Wymagania wstępne – doktorant powinien znać podstawową terminologię z zakresu siatki pojęciowej filozofii, filozofii i teorii prawa oraz etyki (w tym podstaw etyki prawniczej).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, dyskusja moderowana, konsultacje.

Bilans nakładu pracy doktoranta – udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 15 godz. Razem: 130 godzin.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy doktoranta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 godzin oraz nakład pracy doktoranta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. W. Galewicz (red.), Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, Kraków 2010

2. M. Król, Etyka zawodów prawniczych. Metoda case study, Warszawa 2011

3. K. Saja, Etyka normatywna. Między konsekwencjalizmem a dentologią, Kraków 2015

Literatura uzupełniająca:

1. S. Sykuna (red.), Etyka prawnicza. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2019

2. P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013

3. R. Tokarczyk, Etyka prawnicza, Warszawa 2011

4. H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Warszawa 2006

5. H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, Warszawa 2008

6. H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 2, Warszawa 2011

7. H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 3, Warszawa 2013

8. P. Steczkowski (red.), Etyka. Deontologia. Prawo, Rzeszów 2008

9. J. Stelmach, B. Brożek, M. Soniewicka, W. Załuski, Paradoksy bioetyki prawniczej, Warszawa 2010

10. D. Bunikowski, Podstawowe kontrowersje dotyczące ingerencji prawa w sferę moralności, Toruń 2010

11. W. Marchwicki, M. Niedużak, Odpowiedzialność dyscyplinarna, etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych. Orzecznictwo, Warszawa 2011

12. R. Sarkowicz, O tzw. moralnym kryzysie profesji prawniczej, [w:] Studia z filozofii prawa 2, red. J. Stelmach, Kraków 2003

13. T. Romer, M. Najda, Etyka dla sędziów. Rozważania, Warszawa 2007

14. M. Bakuła, Reguły stanu adwokackiego Wspólnoty Europejskiej, Palestra 1994, nr 5-6

15. K. Kuryłowicz, Etyczne podstawy notariatu, Rejent 2001, nr 5

16. G. Borkowski, K. Kukuryk, S. Pilipiec, Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy, objaśnienia, orzecznictwo, Warszawa 2017

17. M. Król, Etyka adwokacka i radcowska. Komentarz, orzecznictwo, kazusy i opinie, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- Etyczne uwarunkowania prowadzenia działalności badawczej - SDNS_WK04.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- działania na rzecz interesu publicznego; ma świadomość społecznej roli uczonego i nauczyciela akademickiego - SDNS_KO02,

- podjęcia badań w sposób obiektywny, zgodnie z zasadami dobrych praktyk, bez ulegania naciskom grup interesu - SDNS-KR01.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pisemne rozstrzygnięcie hipotetycznego dylematu moralno-prawnego oraz zreferowanie wyników podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)