Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia nauk prawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 270-NPS3-1METNP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodologia nauk prawnych
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy: SZKOŁA DOKTORSKA SEMESTR LETNI
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W wyniku realizacji zajęć Doktorant ma opracować (z uwzględnieniem ustaleń merytorycznych poczynionych z opiekunem naukowym) roboczą wersję koncepcji przyszłej rozprawy doktorskiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Doktorant ma posiadać wiedzę na temat metod badawczych stosowanych w naukach prawnych. Powinien znać metodologiczne uwarunkowania prac doktorskich z zakresu nauk prawnych, w kontekście rozwoju wiedzy ludzkiej (nauki), poznania naukowego, badań naukowych (w tym w szczególności metod, technik i narzędzi badawczych) oraz pisarstwa naukowego opartego o dobre obyczaje naukowe.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok I/sem. II.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, dyskusja moderowana, konsultacje.

Bilans nakładu pracy doktoranta – udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 100 godz., egzamin 2 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 15 godz. Razem: 132 godz.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy doktoranta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32 godz. oraz nakład pracy doktoranta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. T. Pietrzykowski, Naturalizm i granice nauk prawnych. Esej o metodologii prawoznawstwa, Warszawa 2017

2. J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze, Kraków 2006

3. A. Zienkiewicz, Holizm prawniczy z perspektywy Comprehensive Law Movement, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa, wyd. 2007 albo późniejsze

2. A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006

3. Z. Ziembiński, Podstawowe problemy prawoznawstwa, Warszawa 1980

4. Z. Ziembiński, Wykłady socjologii dla prawników i administratywistów, Warszawa 1990

5. J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej: prace doktorskie, prace habilitacyjne, Warszawa 2005

6. J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent ma:

- pogłębioną wiedzę na temat głównych metod badawczych stosowanych w naukach społecznych, w tym szczególnie w dyscyplinie prawo. Zna metody ilościowe i jakościowe służące do analizy współczesnych zjawisk i procesów społeczno-prawnych - SDNS_WG04.

Umiejętności, absolwent potrafi:

- wykorzystując wiedzę z dziedziny nauk społecznych oraz adekwatną metodologię nauk identyfikować problemy badawcze, zadawać pytania badawcze dotyczące funkcjonowania społeczeństwa oraz przedstawić potencjalne sposoby ich rozwiązania - SDNS_UW01.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- egzamin pisemny lub ustny w formie prezentacji koncepcji hipotetycznej rozprawy doktorskiej na wybrany samodzielnie temat.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Salachna
Prowadzący grup: Joanna Salachna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piszcz, Joanna Salachna
Prowadzący grup: Anna Piszcz, Joanna Salachna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)