Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 280-FS3-4SEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie IV
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Ocena postępu pracy badawczej stanowiącej podstawę pracy doktorskiej.

Rozwijanie szczegółowej wiedzy w obszarze badań stanowiących podstawę pracy doktorskiej.

Rozwijanie ogólnej wiedzy doktorantów w dyscyplinie nauk chemicznych.

Praktyka dydaktyczna - prezentacja ustna, ocena prezentacji innych doktorantów, udział w dyskusji jako prelegent i słuchacz.

Pełny opis:

W ramach seminarium przedstawiony zostanie przegląd literatury związanej z tematyką prac doktorskich z zakresu biologii/chemii/fizyki, przygotowywanych przez doktorantów. Doktoranci prezentują podstawy teoretyczne i założenia swoich rozpraw doktorskich, określają zakres i sposób realizacji badań oraz przedstawiają wyniki badań własnych wraz z ich interpretacją i omówieniem znaczenia uzyskanych wyników dla nauki i ich aplikacyjności.

W seminarium uczestniczą wszyscy doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodnicznych (SDNSiP). Doktoranci SDNSiP I i II roku przedstawiają podstawy teoretyczne i założenia pracy doktorskiej, jak również mogą przedstawić opracowane metody badawcze i opracowania statystyczne uzyskanych wyników. Doktoranci III roku przedstawiają wyniki badań i opracowania statystyczne uzyskanych wyników. Doktoranci IV roku prezentują ostateczne wyniki badań własnych oraz wnioski sformułowane na podstawie otrzymanych wyników. Doktoranci wszystkich roczników (I- IV roku) zadają pytania i aktywnie uczestniczą w dyskusji merytorycznej dotyczącej prezentacji przedstawionych przez doktorantów I, II, III, IV roku.

Celem seminarium jest nauka prezentowania przez doktoranta wiedzy na określony temat i wyników badań własnych oraz zdobywanie umiejętności zadawania pytań i udziału w dyskusji merytorycznej w zakresie biologii/chemii/fizyki.

Literatura:

Literatura dotycząca tematu pracy doktorskiej, podstawowa i uzupełniająca, dobierana przez samego doktoranta i według wskazówek promotora (artykuły naukowe przeglądowe, prace oryginalne i podręczniki w języku polskim i angielskim) - odrębna dla każdego doktoranta.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć absolwent:

w zakresie wiedzy zna i rozumie:

- aktualne osiągnięcia naukowe w zakresie swojej specjalizacji w oparciu o literaturę fachową (SD_WG02);

- zasady metodologii nauk chemicznych oraz metody i techniki badawcze stosowane w chemii (SD_WG04);

- mechanizm upowszechniania wyników badań naukowych, także w trybie otwartego dostępu (SD_WG05);

w zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- znając aktualny stan wiedzy w zakresie chemii, zdefiniować cel i przedmiot badań, postawić hipotezę badawczą oraz dobrać adekwatne metody i modele do jej testowania (SD_UW01);

- w miarę potrzeb, projektować własne techniki i narzędzia badawcze lub twórczo adaptować istniejącą metodykę aby osiągać postawione cele (SD_UW02);

- wyciągać wnioski na podstawie konfrontacji znanej literatury i własnych wyników badań (SD_UW03);

-dokonać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej oraz ich wkładu w rozwój nauk biologicznych/chemicznych/ fizycznych (SD_UW04);

-wskazywać wartości aplikacyjne wyników badań i poszukiwać możliwości ich transferu do sfery gospodarczej lub społecznej (SD_UW05);

- upowszechniać wyniki badań naukowych w postaci publikacji naukowych, popularno-naukowych i wystąpień publicznych (SD_UK02);

- uczestniczyć w dyskursie naukowym i inicjować dyskusję w czasie seminariów i konferencji naukowych (SD_UK04);

-samodzielnie zaprojektować badania i przygotować wniosek o ich

finansowanie (SD_UO01);

-zrealizować projekt badawczy indywidualnie lub zespołowo, także

we współpracy międzynarodowej (SD_UO02);

- samodzielnie planować proces samokształcenia (SD_UU01);

w zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

- krytycznej analizy źródeł informacji naukowej i wyników badań w dyscyplinie nauk chemicznych (SD_KK01);

- samokrytycyzmu w pracy naukowej i dydaktycznej (SD_KK02);

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (SD_KO03);

- formułowania oryginalnych problemów badawczych i ich realizacji w oparciu o samodzielnie zorganizowany warsztat metodyczny (SD_KR01);

- ogłaszania wyników badań z poszanowaniem zasad ochrony własności intelektualnej (SD_KR02);

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Naumowicz
Prowadzący grup: Katarzyna Rećko, Andrei Stupakevich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Naumowicz
Prowadzący grup: Katarzyna Rećko, Andrei Stupakevich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)