Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia analityczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-2CHA2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia analityczna II
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
II rok I stopień Chemia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot Chemia analityczna II zapoznaje studentów z podstawami klasycznych metod analizy ilościowej oraz pozwala na praktyczne wykonanie wybranych oznaczeń. Student zdobywa umiejętności pracy laboratoryjnej oraz obliczeń niezbędnych w chemii analitycznej.

Pełny opis:

Wykład (15h) ma na celu zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi klasycznych metod ilościowej analizy chemicznej. Omawiane są klasyczne metody oznaczania (wagowe i objętościowe) oraz rozdzielania analizowanych składników. Wskazuje się na ograniczenia zastosowań tych metod, rodzaje błędów i ich wpływ na wyniki oznaczeń oraz rolę oceny statystycznej otrzymywanych wyników.

Zajęcia laboratoryjne (75h) poświęcone są praktycznemu zapoznaniu studentów z wybranymi metodami klasycznej analizy ilościowej oraz niektórymi metodami analizy instrumentalnej (potencjometria, spektrofotometria). Zwraca się uwagę na kształtowanie umiejętności pracy laboratoryjnej, dokładność wykonywanych analiz oraz sposób przedstawiania otrzymywanych wyników.

Konwersatorium (15 h) poświęconej jest sposobom przedstawiania wyników pomiaru i obliczeniom chemicznym dotyczącym metod miareczkowych: przygotowania i nastawianie roztworów mianowanych, obliczania poszczególnych punktów krzywej miareczkowania i wyników analiz.

Bilans nakładu pracy studenta:

- Ogólny nakład pracy studenta: 175 godz.;

w tym: udział w laboratoriach: 75 godz.; udział w wykładach: 15 godz.; udział w konwersatoriach: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń i egzaminu: 57 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach i egzaminie: 13 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami (Liczba godzin / Punkty ECTS)

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (118 / 5,3)

- o charakterze praktycznym (160 / 7)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna t. 2 – Chemiczne metody analizy ilościowej, PWN, Warszawa 2004.

2. Z. S. Szmal, T. Lipiec, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, Warszawa 1996.

3. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. R. Kocjan, Chemia analityczna, podręcznik dla studentów. Analiza jakościowa, analiza ilościowa, t. 1, PZWL

2. A. Cygański, Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT, Warszawa 2012.

3. W. Szczepaniak; Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

1. Charakteryzuje klasyczne oraz wybrane instrumentalne metody analizy ilościowej oraz posiada umiejętność przeprowadzenia oznaczeń analitycznych za ich pomocą (KP6_WG1, KP6_WG2; KP6_WG6)

2. Dokonuje obliczeń na podstawie wyników miareczkowań, prawidłowo je zapisuje oraz wyznacza punkty na krzywych miareczkowań alkacymetrycznych, wytrąceniowych, redoksymetrycznych i kompleksometrycznych (KP6_UW1).

3. Posługuje się szkłem miarowym, wagą analityczną oraz spektrofotometrem podczas wykonywania analiz (KP6_UW3).

4. Przedstawia w formie pisemnej sprawozdania z przeprowadzonych oznaczeń (KP6_UW4).

5. Pracuje zgodnie z zasadami BHP obowiązującymi w laboratorium (KP6_UO1).

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: kolokwia, ocena wykonanych ćwiczeń i sprawozdań, egzamin.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz wykonanie i zaliczenie wszystkich przewidzianych w programie analiz.

Kryteria oceniania zgodne z zasadami zapisanymi w Regulaminie Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Możliwe jest wprowadzenie elastycznych form zaliczenia w porozumieniu wykładowca-student zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Leśniewska
Prowadzący grup: Żaneta Arciszewska, Barbara Leśniewska, Julita Malejko, Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk, Elżbieta Wołyniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Leśniewska
Prowadzący grup: Żaneta Arciszewska, Barbara Leśniewska, Julita Malejko, Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk, Elżbieta Wołyniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Leśniewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)