Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody instrumentalne w analizie chemicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-2MIA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody instrumentalne w analizie chemicznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
II rok I stopień Chemia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Głównym celem przedmiotu jest poznanie szerokiej gamy instrumentalnych metod jakościowej i ilościowej analizy chemicznej – teoretycznych podstaw stosowanych metod i ich praktycznego zastosowania.

Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Dodatkowo treści programowe realizowane są w ramach konsultacji zarówno z wykładowcą, jak i prowadzącymi zajęcia laboratoryjne. W ramach wykładu studenci otrzymują przykładowe problemy analityczne do rozwiązania, które następnie są omawiane na wykładzie i podczas konsultacji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki chemiczne, chemia

Rok studiów/semestr: II rok I stopnia, semestr letni

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy zajęć:

wykład - 30 godzin, laboratorium - 45 godzin

Metody dydaktyczne: Przedmiot realizowany jest w formie wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta: 100 godz., w tym:

udział w wykładach i laboratoriach: 75 godz.;

przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 16 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 9 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 84 godz., 3,4 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 70 godz., 2,8 pkt. ECTS

Literatura:

1. D.A.Skoog, D.M.West, F.J.Holler, S.R.Crouch – Podstawy chemii analitycznej, tom 2

2. W. Szczepaniak – Metody instrumentalne w analizie chemicznej

3. A. Cygański – Metody spektroskopowe w chemii analitycznej

4. A. Cygański – Podstawy metod elektroanalitycznych

5. D.C. Harris – Quantitative Chemical Analysis

6. D.A. Skoog, J.J. Leary – Principles of instrumental analysis

7. G.W.Ewing – Metody instrumentalne w analizie chemicznej

8. J. Kryściak – Chemiczna analiza instrumentalna (PZWL)

9. R. Kocjan (red.) - Chemia analityczna – Analiza instrumentalna - 2 (PZWL)

10. Poradnik fizykochemiczny

Efekty uczenia się:

1. Posługuje się terminologią oraz zna podstawowe pojęcia z analizy instrumentalnej. KP6_WG1

2. Charakteryzuje równowagi w roztworach, opisuje właściwości chemiczne wybranych kationów, anionów i wybranych innych substancji oraz metody instrumentalnej analizy jakościowej i ilościowej. KP6_WG6

3. Identyfikuje i rozwiązuje problemy analizy chemicznej w oparciu o zdobyta wiedzę KP6_UW1

4. Wyjaśnia podstawowe aspekty budowy i działania aparatury pomiarowej i sprzętu chemicznego. Posługuje się aparaturą naukową i sprzętem laboratoryjnym podczas wykonywania eksperymentów chemicznych KP6_UW3

5. Interpretuje wyniki przeprowadzonych oznaczeń analitycznych, sporządza sprawozdania KP6_UW4

6. Uczy się samodzielnie wybranych zagadnień KP6_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu po uzyskaniu zaliczenia laboratorium. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i składa się z 2 części: testu sprawdzającego wiedzę (około 50 pytań jednokrotnego wyboru) i zadań dotyczących rozwiązania konkretnych problemów analitycznych (8-10 zadań). Łącznie za egzamin można uzyskać 150 punktów. Zdanie egzaminu wymaga uzyskania co najmniej 80 punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Winkler
Prowadzący grup: Diana Bobrowska, Joanna Breczko, Krzysztof Winkler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Winkler
Prowadzący grup: Joanna Breczko, Krzysztof Winkler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)