Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza chromatograficzna materiałów dowodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-2PDWVII-3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza chromatograficzna materiałów dowodowych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne
II rok Chemia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studenta z metodami i procedurami chromatograficznymi i elektroforetycznymi stosowanymi współcześnie w analizie materiałów dowodowych

Skrócony opis:

Studenci uzyskują podstawową wiedzę w zakresie podstawowych pojęć stosowanych w chromatografii cienkowarstwowej, gazowej, cieczowej oraz w elektroforezie kapilarnej.

Pełny opis:

Studia 1-ego stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, 15W, 15L, 2 ECTS,

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w zajęciach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 16.3 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach, 3,8 godzin.

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1. P. Stepnowski, E. Synak, B. Szafranek, Z. Kaczyński, Techniki separacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, Gdańsk

2. Z. Witkiewicz, Podstawy Chromatografii, WNT, 2000

3. D.A.Skoog, D.M.West, F.J.Holler, S.R.Crouch – Podstawy chemii analitycznej, tom 2, PWN, 2007

Zalecana literatura dodatkowa:

1. Przegląd Kryminalistyczny, kwartalnik, wydawnictwo CLK Policji w Warszawie

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

-zagadnienia z matematyki, fizyki i chemii pozwalającą na wyjaśnianie podstawowych pojęć, praw chemicznych oraz opisu zjawisk chemicznych KA6_WG1,

-podstawy budowy i działania aparatury pomiarowej i sprzętu chemicznego KA6_WG12,

Umiejętności, absolwent potrafi:

-identyfikować i rozwiązywać problemy chemiczne w oparciu o zdobytą wiedzę, planuje i wykona proste badania doświadczalne KA6_UW1,

-stosować podstawowe metody statystyczne i techniki informatyczne do interpretacji procesów chemicznych i analizy danych eksperymentalnych KA6_UW6,

-uczyć się samodzielnie wybranych zagadnień KA6_UU1,

-samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe

życie w celu podnoszenia własnych kompetencji KA6_UU2,

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

-krytycznej oceny informacji rozpowszechnianych w mediach,

szczególnie z zakresu chemii KA6_KK1,

-przedstawiania popularno-naukowego wybranych zagadnień

chemicznych i propagowania najnowszych osiągnieć chemii KA6_KK2,

-interesowania się podstawowymi procesami chemicznymi

zachodzącymi w środowisku KA6_KO1,

-zrozumienia potrzeby podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, samodzielne wyszukuje informacje w literaturze w języku polskim i obcym KA6_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: metoda podająco-aktywizująca, laboratorium: metoda aktywizująca;

zasady zaliczenia: student uzyskuje zaliczenie gdy uzyska 51% punktów z testu i laboratorium

Formy zaliczenia wykładu: test jednokrotnego wyboru

Forma zaliczania laboratorium: odpowiedź ustna z zakresu podanego w wymaganiach do ćwiczeń laboratoryjnych oraz ocena sprawozdania pisemnego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Basa, Alina Dubis, Urszula Kotowska
Prowadzący grup: Anna Basa, Alina Dubis, Justyna Kapelewska, Urszula Kotowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.