Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-3PDWXI-4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia żywności
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne
III rok I stopień Chemia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi składnikami żywności, ich właściwościami, przemianami oraz modyfikacjami chemicznymi i enzymatycznymi. Zapoznanie z interakcjami zachodzącymi pomiędzy poszczególnymi składnikami w czasie przetwarzania i przechowywani żywności. Zapoznanie z metodami oznaczania składników żywności z zastosowaniem klasycznych i instrumentalnych technik analizy chemicznej.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi składnikami żywności, ich właściwościami, przemianami oraz modyfikacjami chemicznymi i enzymatycznymi.

Pełny opis:

1. Wstęp do chemii żywności. Woda w żywności – właściwości, rodzaje, wpływ na żywność.

2. Lipidy w żywności – budowa, podział i właściwości. Chemiczne i enzymatyczne modyfikacje lipidów.

3. Aminokwasy, białka, niebiałkowe związki azotowe – budowa, klasyfikacja, właściwości, przemiany chemiczne i biochemiczne.

4. Węglowodany w żywności – struktura, podział, właściwości funkcjonalne, przemiany chemiczne i biochemiczne.

5. Reakcje enzymatycznego i nieenzymatycznego brunatnienia. Przemiany żywności zachodzące w czasie przetwarzania i przechowywania.

6. Witaminy – budowa, właściwości, znaczenie.

7. Dodatki do żywności – konserwanty, przeciwutleniacze, barwniki, substancje zapachowe, emulgujące i spulchniające, słodziki - dopuszczalne zawartości i obowiązujące normy prawne.

8. Zanieczyszczenia żywności, substancje mutagenne i rakotwórcze.

9. Klasyczne i instrumentalne metody analizy żywności.

10. Naturalne antyoksydanty w żywności.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J. Kumirska, M. Gołębiowski, M. Paszkiewicz, A. Bychowska, Analiza żywności, Skrypt z ochrony środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

2. Z.E. Sikorski (red.) Chemia żywności. WNT, Warszawa, 2014.

3. M. Klepacka (red.) Analiza żywności. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 2005.

4. M. Obiedziński (red.) Wybrane zagadnienia z analizy żywności. Wydawnictwo SGGW, 2009.

3. A. Gronowska-Senger (red.) Analiza żywności - zbiór ćwiczeń. Wydawnictwo SGGW, 2010.

5. W. Grajek (red.) Przeciwutleniacze w żywności: aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.

Literatura uzupełniająca:

Publikacje w czasopismach naukowych

Efekty uczenia się:

Zna rolę i budowę podstawowych składników żywności; zna skład chemiczny wybranych grup produktów spożywczych, tzn. zawartość podstawowych składników takich jak: woda, białka, tłuszcze, węglowodany

K_W05; K_W07

Potrafi wykonać podstawowe reakcje charakterystyczne dla głównych składników produktów żywnościowych; rozumie zmiany chemiczne i fizyczne zachodzące w żywności podczas jej przechowywania i przetwarzania oraz interakcje zachodzące pomiędzy poszczególnymi składnikami żywności K_W05; K_U01

Posiada umiejętność analizowania składu jakościowego i ilościowego oraz określania struktury podstawowych składników żywności z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych analizy chemicznej

K_U02

Potrafi opracować wyniki oznaczeń i dokonać ich interpretacji w oparciu o literaturę fachową i obowiązujące normy. Przedstawia w formie pisemnej sprawozdania z oznaczania wybranych analitów w próbkach żywności

K_U04

Umie współpracować i komunikować się z innymi osobami w grupie podczas rozwiązywania konkretnych problemów

K_K03

Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

K_K05

Metody i kryteria oceniania:

wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych, eksperyment laboratoryjny; zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Kiszkiel-Taudul
Prowadzący grup: Ilona Kiszkiel-Taudul, Julita Malejko, Katarzyna Mielech-Łukasiewicz, Elżbieta Zambrzycka-Szelewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)