Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia polimerów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1CPOL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia polimerów
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
I rok II stopień Chemia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowych informacji oraz zdobycie umiejętności związanych z metodami otrzymywania i modyfikacji polimerów, właściwościami najczęściej spotykanych tworzyw polimerowych, zależnościami wiążącymi strukturę i właściwości makrocząsteczek oraz podstawowymi metodami analizy tworzyw polimerowych. Poznanie nowoczesnych metod polimeryzacji kontrolowanej oraz nowych trendów w chemii związków wielkocząsteczkowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Florjańczyk Z., Penczek S. (red.), Chemia polimerów tom I, II i III, Oficyna Wyd. PW, 2001 i 1997

2. Szlezyngier W., Tworzywa Sztuczne, tom I, II i III, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1998

3. Stevens M. P., Wprowadzenie do chemii polimerów, PWN, Warszawa 1983

4. Nicholson J. W., Chemia polimerów, WNT, Warszawa 1996

5. Pielichowski J., Puszyński A., Technologia tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

1. Żuchowska D., Polimery konstrukcyjne, WNT, Warszawa 2000

1. Gruin I., Materiały polimerowe, PWN, Warszawa 2003

2. Przygocki W., Włochowicz A., Uporządkowanie makrocząsteczek w polimerach i włóknach, WNT Warszawa 2006

3. Czaja K. Poliolefiny, WNT, Warszawa 2005

4. Czub P., Bończa-Tomaszewski Z., Penczek P., Pielichowski J., Chemia i technologia żywic epoksydowych, WNT, Warszawa 2002

5. Mark H. Tobolsky A. V., Chemia fizyczna polimerów, PWN, Warszawa 1957

Efekty uczenia się:

KP7_WG2 - Zna i rozumie budowę, właściwości i metody otrzymywania polimerów w oparciu o rozszerzoną wiedzę z zakresu chemii polimerów.

KP7 UW6 - Potrafi opracowywać wyniki badań, stosuje metody statystyczne i techniki informatyczne do analizy danych eksperymentalnych oraz dokonuje krytycznej analizy i wskazuje błędy pomiarowe, uzasadnia cel przeprowadzonych badań i ich znaczenie na tle podobnych badań.

KP7 K02 - Jest gotów do pracy w zespole przyjmując w nim różne role, weryfikuje i respektuje zdanie innych członków zespołu, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

• egzamin pisemny,

• sprawozdania i sprawdziany pisemne z ćwiczeń laboratoryjnych,

• systematyczna ocena pracy ćwiczeniach laboratoryjnych.

Kryteria oceniania (zgodnie z regulaminem studiów)

Ocena* Suma zdobytych punktów niezbędna do uzyskania oceny w %

Bardzo dobry (5,0) 93 – 100

Dobry plus (4.5) 84 – 92

Dobry (4,0) 74 – 83

Dostateczny plus (3,5) 64 – 73

Dostateczny (3,0) 54 – 63

Niedostateczny (2,0) 53 i poniżej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wilczewska
Prowadzący grup: Karolina Markiewicz, Agnieszka Wilczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowych informacji oraz zdobycie umiejętności związanych z metodami otrzymywania i modyfikacji polimerów, właściwościami najczęściej spotykanych tworzyw polimerowych, zależnościami wiążącymi strukturę i właściwości makrocząsteczek oraz podstawowymi metodami analizy tworzyw polimerowych. Poznanie nowoczesnych metod polimeryzacji kontrolowanej oraz nowych trendów w chemii związków wielkocząsteczkowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Florjańczyk Z., Penczek S. (red.), Chemia polimerów tom I, II i III, Oficyna Wyd. PW, 2001 i 1997

2. Szlezyngier W., Tworzywa Sztuczne, tom I, II i III, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1998

3. Stevens M. P., Wprowadzenie do chemii polimerów, PWN, Warszawa 1983

4. Nicholson J. W., Chemia polimerów, WNT, Warszawa 1996

5. Pielichowski J., Puszyński A., Technologia tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

1. Żuchowska D., Polimery konstrukcyjne, WNT, Warszawa 2000

1. Gruin I., Materiały polimerowe, PWN, Warszawa 2003

2. Przygocki W., Włochowicz A., Uporządkowanie makrocząsteczek w polimerach i włóknach, WNT Warszawa 2006

3. Czaja K. Poliolefiny, WNT, Warszawa 2005

4. Czub P., Bończa-Tomaszewski Z., Penczek P., Pielichowski J., Chemia i technologia żywic epoksydowych, WNT, Warszawa 2002

5. Mark H. Tobolsky A. V., Chemia fizyczna polimerów, PWN, Warszawa 1957

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wilczewska
Prowadzący grup: Iwona Misztalewska-Turkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowych informacji oraz zdobycie umiejętności związanych z metodami otrzymywania i modyfikacji polimerów, właściwościami najczęściej spotykanych tworzyw polimerowych, zależnościami wiążącymi strukturę i właściwości makrocząsteczek oraz podstawowymi metodami analizy tworzyw polimerowych. Poznanie nowoczesnych metod polimeryzacji kontrolowanej oraz nowych trendów w chemii związków wielkocząsteczkowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Florjańczyk Z., Penczek S. (red.), Chemia polimerów tom I, II i III, Oficyna Wyd. PW, 2001 i 1997

2. Szlezyngier W., Tworzywa Sztuczne, tom I, II i III, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1998

3. Stevens M. P., Wprowadzenie do chemii polimerów, PWN, Warszawa 1983

4. Nicholson J. W., Chemia polimerów, WNT, Warszawa 1996

5. Pielichowski J., Puszyński A., Technologia tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

1. Żuchowska D., Polimery konstrukcyjne, WNT, Warszawa 2000

1. Gruin I., Materiały polimerowe, PWN, Warszawa 2003

2. Przygocki W., Włochowicz A., Uporządkowanie makrocząsteczek w polimerach i włóknach, WNT Warszawa 2006

3. Czaja K. Poliolefiny, WNT, Warszawa 2005

4. Czub P., Bończa-Tomaszewski Z., Penczek P., Pielichowski J., Chemia i technologia żywic epoksydowych, WNT, Warszawa 2002

5. Mark H. Tobolsky A. V., Chemia fizyczna polimerów, PWN, Warszawa 1957

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Markiewicz
Prowadzący grup: Karolina Markiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowych informacji oraz zdobycie umiejętności związanych z metodami otrzymywania i modyfikacji polimerów, właściwościami najczęściej spotykanych tworzyw polimerowych, zależnościami wiążącymi strukturę i właściwości makrocząsteczek oraz podstawowymi metodami analizy tworzyw polimerowych. Poznanie nowoczesnych metod polimeryzacji kontrolowanej oraz nowych trendów w chemii związków wielkocząsteczkowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Florjańczyk Z., Penczek S. (red.), Chemia polimerów tom I, II i III, Oficyna Wyd. PW, 2001 i 1997

2. Szlezyngier W., Tworzywa Sztuczne, tom I, II i III, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1998

3. Stevens M. P., Wprowadzenie do chemii polimerów, PWN, Warszawa 1983

4. Nicholson J. W., Chemia polimerów, WNT, Warszawa 1996

5. Pielichowski J., Puszyński A., Technologia tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

1. Żuchowska D., Polimery konstrukcyjne, WNT, Warszawa 2000

1. Gruin I., Materiały polimerowe, PWN, Warszawa 2003

2. Przygocki W., Włochowicz A., Uporządkowanie makrocząsteczek w polimerach i włóknach, WNT Warszawa 2006

3. Czaja K. Poliolefiny, WNT, Warszawa 2005

4. Czub P., Bończa-Tomaszewski Z., Penczek P., Pielichowski J., Chemia i technologia żywic epoksydowych, WNT, Warszawa 2002

5. Mark H. Tobolsky A. V., Chemia fizyczna polimerów, PWN, Warszawa 1957

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Markiewicz
Prowadzący grup: Karolina Markiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowych informacji oraz zdobycie umiejętności związanych z metodami otrzymywania i modyfikacji polimerów, właściwościami najczęściej spotykanych tworzyw polimerowych, zależnościami wiążącymi strukturę i właściwości makrocząsteczek oraz podstawowymi metodami analizy tworzyw polimerowych. Poznanie nowoczesnych metod polimeryzacji kontrolowanej oraz nowych trendów w chemii związków wielkocząsteczkowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Florjańczyk Z., Penczek S. (red.), Chemia polimerów tom I, II i III, Oficyna Wyd. PW, 2001 i 1997

2. Szlezyngier W., Tworzywa Sztuczne, tom I, II i III, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1998

3. Stevens M. P., Wprowadzenie do chemii polimerów, PWN, Warszawa 1983

4. Nicholson J. W., Chemia polimerów, WNT, Warszawa 1996

5. Pielichowski J., Puszyński A., Technologia tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

1. Żuchowska D., Polimery konstrukcyjne, WNT, Warszawa 2000

1. Gruin I., Materiały polimerowe, PWN, Warszawa 2003

2. Przygocki W., Włochowicz A., Uporządkowanie makrocząsteczek w polimerach i włóknach, WNT Warszawa 2006

3. Czaja K. Poliolefiny, WNT, Warszawa 2005

4. Czub P., Bończa-Tomaszewski Z., Penczek P., Pielichowski J., Chemia i technologia żywic epoksydowych, WNT, Warszawa 2002

5. Mark H. Tobolsky A. V., Chemia fizyczna polimerów, PWN, Warszawa 1957

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)