Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody chromatograficzne i elektroforetyczne w analizie chemicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1MCEA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody chromatograficzne i elektroforetyczne w analizie chemicznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
I rok II stopień Chemia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Studenci uzyskują wiedzę w zakresie pojęć, mechanizmów i rozwiązań technicznych stosowanych w chromatografii cienkowarstwowej, gazowej, cieczowej i nadkrytycznej oraz technikach sprzężonych. Zapoznają się z metodami i procedurami chromatograficznymi stosowanymi współcześnie w analizie chemicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki. Studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek Chemia. Rodzaj przedmiotu - kierunkowy, obowiązkowy.

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki chemiczne.

Wykład: metoda podająco-aktywizująca, laboratorium: metoda aktywizująca;

Punkty ECTS - 2.

Bilans nakładu pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w zajęciach: 40 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 5 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, 5 godzin.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Stepnowski, E. Synak, B. Szafranek, Z. Kaczyński, Techniki separacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, Gdańsk

2. Witkiewicz Z., Kałużna-Czaplińska J. 2012. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych. WNT. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KP7_WG5, nowoczesne techniki pomiarowe stosowane w analizie chemicznej, objaśnia teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej

stosowanej w badaniach chemicznych.

KP7_WG7, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy potrzebne przy organizacji samodzielnego stanowiska badawczego.

Umiejętności, absolwent potrafi:

KP7_UW6, opracowywać wyniki badań, stosuje metody statystyczne i techniki informatyczne do analizy danych eksperymentalnych oraz dokonuje krytycznej analizy i wskazuje błędy pomiarowe, uzasadnia cel przeprowadzonych badań i ich znaczenie na tle podobnych badań.

KP7_UU2, zrozumieć ograniczenia własnej wiedzy oraz potrzebę uczenia się przez całe życie i samokształcenia.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KP7_KO2, pracy w zespole przyjmując w nim różne role, weryfikuje i respektuje zdanie innych członków zespołu, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia: student uzyskuje zaliczenie gdy uzyska 51% punktów z kolokwium z wykładu oraz zaliczenia laboratorium.

Formy zaliczenia wykładu: kolokwium pisemne.

Forma zaliczania laboratorium: odpowiedź ustna lub pisemna z zakresu podanego w wymaganiach do ćwiczeń laboratoryjnych oraz ocena sprawozdania pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Kiszkiel-Taudul, Urszula Kotowska
Prowadzący grup: Anna Basa, Marta Hryniewicka, Ilona Kiszkiel-Taudul, Urszula Kotowska, Julita Malejko, Piotr Wałejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci uzyskują wiedzę w zakresie pojęć, mechanizmów i rozwiązań technicznych stosowanych w chromatografii cienkowarstwowej,

gazowej, cieczowej i nadkrytycznej oraz technikach sprzężonych. Zapoznają się z metodami i procedurami chromatograficznymi stosowanymi współcześnie w analizie chemicznej.

Pełny opis:

1. Podstawy fizykochemiczne procesu chromatograficznego

2. podział technik chromatograficznych ze względu na charakter oddziaływań, rodzaj fazy ruchomej, geometrie układu

3. Podstawy chromatografii cienkowarstwowej, odmiany techniki, adsorbent

4. Podstawy chromatografii cieczowej

5. Podstawy chromatografii gazowej

6. Detekcja w technikach chromatograficznych

7. Spektrometria mas

8. Analiza jakościowa i ilościowa; sposoby identyfikacji w technikach chromatograficznych

9. Elektroforeza żelowa i kapilarna; podstawy fizykochemiczne rozdziału w technikach elektromigracyjnych

Literatura:

1. P. Stepnowski, E. Synak, B. Szafranek, Z. Kaczyński, Techniki separacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, Gdańsk

2. Witkiewicz Z., Kałużna-Czaplińska J. 2012. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych. WNT. Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Kiszkiel-Taudul, Urszula Kotowska, Aneta Sokół
Prowadzący grup: Anna Basa, Marta Hryniewicka, Justyna Kapelewska, Urszula Kotowska, Julita Malejko, Aneta Sokół, Piotr Wałejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Studenci uzyskują wiedzę w zakresie pojęć, mechanizmów i rozwiązań technicznych stosowanych w chromatografii cienkowarstwowej, gazowej, cieczowej i nadkrytycznej oraz technikach sprzężonych. Zapoznają się z metodami i procedurami chromatograficznymi stosowanymi współcześnie w analizie chemicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki. Studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek Chemia. Rodzaj przedmiotu - kierunkowy, obowiązkowy.

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki chemiczne.

Wykład: metoda podająco-aktywizująca, laboratorium: metoda aktywizująca;

Punkty ECTS - 2.

Bilans nakładu pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w zajęciach: 40 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 5 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, 5 godzin.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Stepnowski, E. Synak, B. Szafranek, Z. Kaczyński, Techniki separacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, Gdańsk

2. Witkiewicz Z., Kałużna-Czaplińska J. 2012. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych. WNT. Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kotowska, Aneta Sokół
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Studenci uzyskują wiedzę w zakresie pojęć, mechanizmów i rozwiązań technicznych stosowanych w chromatografii cienkowarstwowej, gazowej, cieczowej i nadkrytycznej oraz technikach sprzężonych. Zapoznają się z metodami i procedurami chromatograficznymi stosowanymi współcześnie w analizie chemicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki. Studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek Chemia. Rodzaj przedmiotu - kierunkowy, obowiązkowy.

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki chemiczne.

Wykład: metoda podająco-aktywizująca, laboratorium: metoda aktywizująca;

Punkty ECTS - 2.

Bilans nakładu pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w zajęciach: 40 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 5 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, 5 godzin.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Stepnowski, E. Synak, B. Szafranek, Z. Kaczyński, Techniki separacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, Gdańsk

2. Witkiewicz Z., Kałużna-Czaplińska J. 2012. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych. WNT. Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)