Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne metody przygotowania próbek do analizy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1PDWII-13
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne metody przygotowania próbek do analizy
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu „Nowoczesne metody przygotowania próbek do analizy”, jest pogłębienie wiadomości dotyczących wydzielania i wzbogacania analitów ze szczególnym uwzględnieniem tzw. bezrozpuszczalnikowych metod przygotowania; zapoznanie z nowoczesnymi rodzajami ekstrahentów oraz ze zminiaturyzowanymi technikami ekstrakcji, wyrobienie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne II stopnia

Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru, blok II

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki chemiczne

Rok i kierunek studiów/semestr: Chemia, I rok, semestr letni

Wymagania wstępne: warunkiem uczestnictwa w przedmiocie jest zaliczenie przedmiotu Chemia Analityczna Zaawansowana z semestru zimowego I roku studiów II stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30

Forma prowadzenia zajęć: wykłady 15 godzin, laboratorium 15 godzin

Metody dydaktyczne: wykład, wykonywanie doświadczeń podczas zajęć laboratoryjnych, konsultacje i analiza wyników

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 50 godzin; wykłady 15 godz., laboratorium 15 godz., przygotowanie się do zajęć i zaliczeń 16,2 godz., udział w konsultacjach i zaliczeniach 3,8 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

33,8 godz (punkty ECTS: 1,4); nakład pracy studenta związany z zajęciami praktycznymi: 35 godz (punkty ECTS: 1,4)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz, M. Pilarczyk, L. Torres, Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.

2. P. Stepnowski, E. Synak, B. Szafranek, Z. Kaczyński, Techniki separacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

3. Z. Witkiewicz, J. Kałużna-Czaplińska, Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Konieczko, J. Namieśnik (red.), Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.

2. E. Sikorski (red.), Chemia Żywności, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

3. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

4. I. Kiszkiel, M. Hryniewicka, Ekstrakcja micelarna jako alternatywna technika przygotowania próbek do analizy chemicznej, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2011, 1, 104-116.

5. J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz (red.), Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.

6. B. Buszewski, T. Ligor, A. Ulanowska, Oznaczanie lotnych związków organicznych za pomocą chromatograficznych technik sprzężonych, praca zbiorowa I. Baranowska (red.), Analiza śladowa, zastosowania, Malamut, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie zagadnienia w zakresie rozszerzonym z chemii oraz pogłębia wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji (KP7_WG1).

2. Student zna i rozumie nowoczesne techniki pomiarowe stosowane w analizie chemicznej, objaśnia teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach chemicznych (KP7_WG5).

3. Student potrafi stosować zdobytą wiedzę chemiczną do analizy problemów z chemii i dziedzin pokrewnych takich jak biologia, ochrona środowiska, farmacja, medycyna (KP7_UW4).

4. Student potrafi opracowywać wyniki badań, stosuje metody statystyczne i techniki informatyczne do analizy danych eksperymentalnych oraz dokonuje krytycznej analizy i wskazuje błędy pomiarowe, uzasadnia cel przeprowadzonych badań i ich znaczenie na tle podobnych badań (KP7_UW6).

5. Student jest gotów do krytycznej oceny informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu chemii, rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą fachową (KP7_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zakończony egzaminem pisemnym z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej na platformie Blackboard

Laboratorium poprzedzone wejściówką przed wykonaniem danego ćwiczenia z ewentualnym dopuszczeniem środków komunikacji elektronicznej na platformie Blackboard

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)