Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizykochemiczne metody analizy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1PDWII-31 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizykochemiczne metody analizy
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.specjalizacyjne
I rok II stopień Chemia sem. letni
Strona przedmiotu: https://chemia.uwb.edu.pl/pracownicy/anna-basa-62/
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Na wykładzie prezentowany jest rozszerzony zakres fizykochemicznych metod analizy. Celem wykładu jest nie tylko poznanie tych metod, ale ich dogłębne zrozumienie, czemu służy znaczna liczba samodzielnie opracowanych zagadnień. W ramach wykładu studenci przygotowują ustną, multimedialną prezentację wybranej przez siebie metody fizykochemicznej uzupełnione o wyniki zamieszczone w oryginalnej publikacji anglojęzycznej.

Zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie się i nabycie umiejętności posługiwania się aparaturą, samodzielne wykonanie analiz oraz samodzielną interpretację i opracowanie wyników.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla specjalizacji " Chemia bio- i makromolekularna ". Moduł do wyboru

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki chemiczne, chemia

Rok studiów/semestr: I rok II stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy zajęć:

wykład - 30 godzin, laboratorium - 45 godzin

Metody dydaktyczne: Przedmiot realizowany jest w formie wykładu połączonego z seminarium oraz ćwiczeń laboratoryjnych. W ramach wykładu studenci otrzymują przykładowe problemy fizykochemiczne do rozwiązania, które następnie są omawiane na wykładzie i podczas konsultacji.

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta: 200 godz., w tym:

udział w wykładach i laboratoriach: 75 godz.;

przygotowanie prezentacji na seminarium 36 godzin,

przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych, zaliczeń i egzaminu: 74 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 15 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 90 godz., 3,6 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 185 godz., 7,4 pkt. ECTS

Literatura:

1. Cygański – Podstawy metod elektroanalitycznych, WNT, Warszawa

2. Z. Galus – Elektrochemiczne metody wyznaczania stałych fizykochemicznych, PWN, Warszawa

3. J. Garaj – Fizyczne i fizykochemiczne metody analizy, WNT, Warszawa

4. W. Szczepaniak – Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa

5. Z. Galus – Teoretyczne podstawy elektroanalizy chemicznej, PWN, Warszawa

6. A. Kisza – Elektrochemia – cz. I i II, WNT, Warszawa

7. L. Sobczyk, A. Kisza, K. Gatner, A. Koll – Eksperymentalna chemia fizyczna, PWN, Warszawa

8.P.W. Atkins, Chemia Fizyczna, PWN, Warszawa 2001

9. J. Wang, “ Analytical Electrochemistry” New York 1994

10. A.J. Bard and L.R. Faulkner, “Electrochemical Methods Fundamentals and applications” Wiley, New York 1980

11 F. Scholz, "Electroanalytical Methods", Springer, Berlin Heidelberg 2010

12. Oryginalne publikacje (Student samodzielnie wyszukuje i opracowuje temat prezentacji na podstawie dostępnych w bibliotece ICh książek w języku angielskim oraz artykułów w anglojęzycznych czasopismach naukowych w dostępnych na serwerze biblioteki głównej UwB oraz w internecie).

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KP7_WG1 zagadnienia w zakresie rozszerzonym z chemii oraz pogłębia wiedze z zakresu wybranej specjalizacji

KP7_WG5 nowoczesne techniki pomiarowe stosowane w analizie chemicznej, objaśnia teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach chemicznych

KP7_WG7 podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy potrzebne przy organizacji samodzielnego stanowiska badawczego

Umiejętności, absolwent potrafi:

KP7_UW3 korzystać z literatury fachowej, baz danych i innych źródeł w celu pozyskiwania niezbędnych informacji oraz zna podstawowe krajowe i międzynarodowe czasopisma naukowe z dziedziny chemii

KP7_UW4 stosować zdobytą wiedzę chemiczną do analizy problemów z chemii i dziedzin pokrewnych takich jak biologia, ochrona środowiska, farmacja, medycyna

KP7_UW6 opracowywać wyniki badań, stosuje metody statystyczne i techniki informatyczne do analizy danych eksperymentalnych oraz dokonuje krytycznej analizy i wskazuje błędy pomiarowe, uzasadnia cel przeprowadzonych badań i ich znaczenie na tle podobnych badań

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KP7_KK1 krytycznej oceny informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu chemii, rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literatura fachową

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę, egzamin

Formy zaliczenia przedmiotu oraz podstawowe kryteria oceny:

-Zaliczenie zajęć laboratoryjnych na ocenę, warunkujące przystąpienie do egzaminu. Ocena zaliczeniowa ustalana jest na podstawie punktów otrzymywanych w trakcie trwania semestru: (40%) - kolokwium z zadań obliczeniowych. (60%)-efektywność pracy w laboratorium (Opracowanie wyników uzyskanych w części eksperymentalnej w formie sprawozdania. Stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium elektroanalitycznym.)

-Zaliczenie przygotowanej prezentacji na ocenę. Ocena przygotowanej prezentacji wliczana jest (z wagą 20%) do oceny za egzamin

-Egzamin przeprowadzany w formie pisemnej obejmującej zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne (zadania i opracowanie wyników analiz). Kryterium zaliczenia jest uzyskanie 51% punktów z egzaminu pisemnego składającego się z 5-15 pytań otwartych i 10-40 pytań testowych, obejmujących zagadnienia wymienione w treściach programowych wykładu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Basa
Prowadzący grup: Anna Basa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Basa
Prowadzący grup: Anna Basa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.