Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe trendy w chemii bio- i makromolekularnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1PDWII-32
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe trendy w chemii bio- i makromolekularnej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.specjalizacyjne
I rok II stopień Chemia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne

Skrócony opis:

W wyniku realizacji zajęć studenci zdobędą wiedzę dotyczącą chemii bio- i makromolekularnej.

Pełny opis:

Profil studiów: chemia

Forma studiów: stacjonarne

Dziedzina dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, nauki chemiczne

Rok studiów/semestr: I rok semestr 2, 2 stopień

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godzin oraz laboratorium 15 godzin

Metody dydaktyczne: Wykład z elementami aktywizującymi studentów (w sali wykładowej), laboratoria (w sali ćwiczeniowej). Praca w grupach problemowych, prezentacje multimedialne, prezentacje video, wciąganie w dyskusję (zgodnie z zasadą Zapewniania różnorodnych sposobów przekazu informacji w czasie zajęć dydaktycznych projektowania uniwersalnego w edukacji).

Bilans nakładu pracy studenta: Godziny

ogólny nakład pracy studenta 50

udział w wykładach 15

udział w zajęciach poza wykładowych 15

przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów 18

udział w zaliczeniach/egzaminach/konsultacjach 2

Wskaźniki ilościowe: Godziny

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami 50

1) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32

2) o charakterze praktycznym 30

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bogusz W., Krok F. Elektrolity stałe, właściwości elektryczne i sposoby ich pomiaru. WNT, Warszawa 1995.

2. Dutkiewicz E. T., Fizykochemia powierzchni, WNT, Warszawa 1998.

3. Atkins P.W. Chemia fizyczna PWN, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 absolwent zna i rozumie zagadnienia w zakresie rozszerzonym z chemii oraz pogłębia wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji

KP7_WG5 absolwent zna nowoczesne techniki pomiarowe stosowane w analizie chemicznej, objaśnia teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach chemicznych

KP7_UW4 absolwent potrafi stosować zdobytą wiedzę chemiczną do analizy problemów z chemii i dziedzin pokrewnych takich jak: biologia, ochrona środowiska, farmacja, medycyna

KP7_UW6 absolwent potrafi opracowywać wyniki badań, stosuje metody statystyczne i techniki informatyczne do analizy danych eksperymentalnych oraz dokonuje krytycznej analizy i wskazuje błędy pomiarowe, uzasadnia cel przeprowadzonych badań i ich znaczenie na tle podobnych badań

KP7_KK1 absolwent jest gotów do krytycznej oceny informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu chemii, rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą fachową.

Metody i kryteria oceniania:

Student zostaje dopuszczony do zaliczenia przedmiotu, w przypadku gdy uzyskał zaliczenie z części laboratoryjnej zajęć (warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie części doświadczalnej, złożenie opisowego sprawozdania, zdanie kolokwium do każdego ćwiczenia z części teoretycznej) oraz nie posiada nieusprawiedliwionych nieobecności na wykładach.

Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu przez studenta pozytywnego wyniku z zaliczenia w formie pisemnej.

Istnieje możliwość elastycznych form zaliczeń przedmiotu wynikających z zasad projektowania uniwersalnego z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami. Zapewniamy studentowi różnorodne formy prezentowania wiedzy i kompetencji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Petelska
Prowadzący grup: Anna Basa, Ewa Gorodkiewicz, Emilia Grądzka, Beata Kalska-Szostko, Katarzyna Karwowska, Urszula Klekotka, Joanna Kotyńska, Monika Naumowicz, Łukasz Ołdak, Aneta Petelska, Krzysztof Winkler, Marcin Zając, Zuzanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Naumowicz
Prowadzący grup: Izabela Dobrzyńska, Ewa Gorodkiewicz, Emilia Grądzka, Beata Kalska-Szostko, Katarzyna Karwowska, Urszula Klekotka, Joanna Kotyńska, Monika Naumowicz, Łukasz Ołdak, Aneta Petelska, Krzysztof Winkler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Naumowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)