Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Identification Methods in Forensic Sciences

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-ERS-PDWXI-3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Identification Methods in Forensic Sciences
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Program ERASMUS - Chemia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie się z wybranymi metodami mikroskopowymi i spektroskopowymi w kontekście badań materiałów dowodowych różnego pochodzenia. Student poznaje zaawansowane techniki identyfikacji materiałów dowodowych. Zapoznaje się z poszczególnymi technikami spektroskopowymi i mikroskopowymi. Student nabywa wiedzę w jaki sposób korzysta się z nowoczesnych urządzeń. Zapoznaje się z różnorodnymi technikami pomiarowymi wykorzystywanymi w pracy z konkretnymi materiałami dowodowymi oraz sposobami przygotowywania próbek.

Skrócony opis:

Student poznaje zaawansowane techniki identyfikacji materiałów dowodowych. Zapoznaje się z poszczególnymi technikami

spektroskopowymi i mikroskopowymi. Student nabywa wiedzę w jaki sposób korzysta się z nowoczesnych urządzeń. Zapoznaje się z

różnorodnymi technikami pomiarowymi wykorzystywanymi w pracy z konkretnymi materiałami dowodowymi oraz sposobami przygotowywania próbek.

Pełny opis:

Student poznaje zaawansowane techniki identyfikacji materiałów dowodowych. Zapoznaje się z poszczególnymi technikami

spektroskopowymi (spektroskopią m.in.: Mossbauera, UV-Vis, IR, Ramana, atomową, ...) i mikroskopowymi (TEM, SEM, AFM, STM, MFM, LMF, ...). Student nabywa wiedzę w jaki sposób korzysta się z nowoczesnych urządzeń. Zapoznaje się z różnorodnymi technikami pomiarowymi wykorzystywanymi w pracy z konkretnymi materiałami dowodowymi oraz sposobami przygotowywania próbek (stałych, ciekłych i gazowych).

Literatura:

Literatura:

1. G. Słowik, Podstawy Mikroskopii Elektronowej i jej wybrane zastosowania w charakterystyce katalizatorów nośnikowych, w: Adsorbenty

i katalizatory : wybrane technologie a środowisko, Uniwersytet Rzeszowski 2012, Rzeszów, strony 219-244

2. R.F. Egerton, Physical Principles of Electron Microscopy, Nowy Jork 2005, Springer

3. J. Korczyński, Nowy wymiar mikroskopii – skanujący laserowy mikroskop konfokalny, Kosmos 62 (2) (2013) 149-160

4. S. Sczepańczyk, U. Komarowska, Zastosowanie mikroskopii optycznej do weryfikacji dokumentów przerobionych za pomocą drukarki

laserowej, Problemy Kryminalistyki 276 (2) (2012) 65-73

5. Zbigniew Kęcki „Podstawy spektroskopii molekularnej”

6. A. Cygański "Metody spektroskopowe w chemii analitycznej"

Literatura uzupełniająca:

1. Robert W. Kelsall, Ian W. Hamley, M. Geoghegan “Nanotechnologie” PWN, Warszawa 2008

2. M. Szczerbowska-Boruchowska, Mikroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera w diagnostyce medycznej,

3. K. Majzner, T. Wróbel, M. Barańska, Zastosowanie mikrospektroskopii absorpcyjnej w podczierwieni oraz modelu regresji liniowej do

analizy ex vivo struktur drugorzędowych białek w tkankach zwierzęcych, Studia i Materiały Informatyki Stosowanej 5 (10) (2013) 29-36

4. A. Oleś „Współczesne metody eksperymentalne fizyki fazy skondensowanej”; A. Oleś „Metody eksperymentalne fizyki ciała stałego”

Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1983

5. Z. Bojarski, E. Łągiewka, Rentgenowska analiza strukturalna, PWN, Warszawa 1988

Efekty uczenia się:

KA6_WG12 - wyjaśnia podstawy budowy i działania aparatury naukowo-badawczej

KA6_UW5 pisemnie przygotowuje dobrze udokumentowane opracowanie wybranych problemów chemicznych

KA6_KO1 - interesuje się podstawowymi procesami chemicznymi zachodzącymi w środowisku

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny/projekt/test

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kalska-Szostko
Prowadzący grup: Beata Kalska-Szostko, Anna Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student poznaje zaawansowane techniki identyfikacji materiałów dowodowych. Zapoznaje się z poszczególnymi technikami

spektroskopowymi i mikroskopowymi. Student nabywa wiedzę w jaki sposób korzysta się z nowoczesnych urządzeń. Zapoznaje się z

różnorodnymi technikami pomiarowymi wykorzystywanymi w pracy z konkretnymi materiałami dowodowymi oraz sposobami przygotowywania próbek.

Pełny opis:

Student poznaje zaawansowane techniki identyfikacji materiałów dowodowych. Zapoznaje się z poszczególnymi technikami

spektroskopowymi (spektroskopią m.in.: Mossbauera, UV-Vis, IR, Ramana, atomową, ...) i mikroskopowymi (TEM, SEM, AFM, STM, MFM, LMF, ...). Student nabywa wiedzę w jaki sposób korzysta się z nowoczesnych urządzeń. Zapoznaje się z różnorodnymi technikami pomiarowymi wykorzystywanymi w pracy z konkretnymi materiałami dowodowymi oraz sposobami przygotowywania próbek (stałych, ciekłych i gazowych).

Literatura:

1. G. Słowik, Podstawy Mikroskopii Elektronowej i jej wybrane zastosowania w charakterystyce katalizatorów nośnikowych, w: Adsorbenty

i katalizatory : wybrane technologie a środowisko, Uniwersytet Rzeszowski 2012, Rzeszów, strony 219-244

2. R.F. Egerton, Physical Principles of Electron Microscopy, Nowy Jork 2005, Springer

3. J. Korczyński, Nowy wymiar mikroskopii – skanujący laserowy mikroskop konfokalny, Kosmos 62 (2) (2013) 149-160

4. S. Sczepańczyk, U. Komarowska, Zastosowanie mikroskopii optycznej do weryfikacji dokumentów przerobionych za pomocą drukarki

laserowej, Problemy Kryminalistyki 276 (2) (2012) 65-73

5. Zbigniew Kęcki „Podstawy spektroskopii molekularnej”

6. A. Cygański "Metody spektroskopowe w chemii analitycznej"

Literatura uzupełniająca:

1. Robert W. Kelsall, Ian W. Hamley, M. Geoghegan “Nanotechnologie” PWN, Warszawa 2008

2. M. Szczerbowska-Boruchowska, Mikroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera w diagnostyce medycznej,

3. K. Majzner, T. Wróbel, M. Barańska, Zastosowanie mikrospektroskopii absorpcyjnej w podczierwieni oraz modelu regresji liniowej do

analizy ex vivo struktur drugorzędowych białek w tkankach zwierzęcych, Studia i Materiały Informatyki Stosowanej 5 (10) (2013) 29-36

4. A. Oleś „Współczesne metody eksperymentalne fizyki fazy skondensowanej”; A. Oleś „Metody eksperymentalne fizyki ciała stałego”

Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1983

5. Z. Bojarski, E. Łągiewka, Rentgenowska analiza strukturalna, PWN, Warszawa 1988

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kalska-Szostko
Prowadzący grup: Beata Kalska-Szostko, Urszula Klekotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kalska-Szostko
Prowadzący grup: Joanna Breczko, Beata Kalska-Szostko, Urszula Klekotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kalska-Szostko
Prowadzący grup: Beata Kalska-Szostko, Urszula Klekotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)