Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza chromatograficzna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-KS2-1ACH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza chromatograficzna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemi kryminalistycznej i sądowej -przedm.obowiązkowe
I rok II stopień Chemia Kryminalistyczna i Sądowa sem zimowy
Strona przedmiotu: https://chemia.uwb.edu.pl/katedry/katedra-chemii-analitycznej-i-nieorganicznej/zaklady/pracownia-chemii-srodowiska/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Studenci uzyskują wiedzę w zakresie pojęć, mechanizmów i rozwiązań technicznych stosowanych w chromatografii cienkowarstwowej, gazowej, cieczowej i nadkrytycznej oraz technikach sprzężonych. Zapoznają się z metodami i procedurami chromatograficznymi stosowanymi współcześnie w analizie kryminalistycznej i sądowej.

Pełny opis:

Studia stacjonarne drugiego stopnia kierunek Chemia kryminalistyczna i sądowa. Przedmiot wchodzi w modułu kierunkowy specjalistyczny.

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki chemiczne.

Wykład: metoda podająco-aktywizująca, seminarium: metoda aktywizująca, samodzielne opracowanie treści przez studenta, laboratorium: metoda aktywizująca;

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w zajęciach: 45 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 24,5 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach, 5,5 godzin.

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1. P. Stepnowski, E. Synak, B. Szafranek, Z. Kaczyński, Techniki separacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, Gdańsk

2. Witkiewicz Z., Kałużna-Czaplińska J. 2012. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych. WNT. Warszawa.

Zalecana literatura dodatkowa:

1. Przegląd Kryminalistyczny, kwartalnik, wydawnictwo CLK Policji w Warszawie

2. Krawczyk W.S., Chromatografia gazowa w kryminalistyce, Wydawnictwo CLK KGP, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

KA7_WG4 techniki i metody niezbędne do rozwiązywania złożonych problemów, pomiarów oraz interpretacji wyników w zakresie studiowanego kierunku

KA7_WG5 teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej i cykl życia urządzeń, stosowanych w obrębie studiowanego kierunku oraz zasady bezpiecznej pracy i obsługi aparatury badawczej w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę

KA7_UW5 dokonać oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji uzyskanych wyników i stosowanych metod analitycznych wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki

KP7_KO2 przyjmowania odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia: student uzyskuje zaliczenie gdy uzyska 51% punktów z kolokwium z wykładu oraz zaliczenia seminarium i laboratorium

Formy zaliczenia wykładu: kolokwium pisemne

Forma zaliczania seminarium: kolokwium pisemne, ocena pracy studenta na zajęciach

Forma zaliczania laboratorium: odpowiedź ustna lub pisemna z zakresu podanego w wymaganiach do ćwiczeń laboratoryjnych oraz ocena sprawozdania pisemnego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kotowska, Aneta Sokół
Prowadzący grup: Marta Hryniewicka, Urszula Kotowska, Aneta Sokół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Kiszkiel-Taudul, Urszula Kotowska
Prowadzący grup: Justyna Kapelewska, Ilona Kiszkiel-Taudul, Urszula Kotowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ilona Kiszkiel-Taudul, Urszula Kotowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)