Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot do wyboru Blok 1 - Wirusologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3PDW1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru Blok 1 - Wirusologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z budową, znaczeniem oraz unikatowym charakterem wirusów jako tworów z pogranicza materii ożywionej i nieożywionej. Studenci zdobędą wiedzę w zakresie taksonomii wirusów, mechanizmów infekcji wirusowych oraz wybranych chorób wirusowych. Prześledzą także potencjalne zastosowanie wirusów w biologii i medycynie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową oraz znaczeniem ekologicznym i zdrowotnym wirusów. Podczas realizacji zajęć student zdobywa wiedzę dotyczącą budowy, replikacji, rodzajów wirusów a także chorób wirusowych roślin i zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. Poznaje także teoretyczne podstawy najważniejszych technik badawczych wykorzystywanych w wirusologii.

Przedmiot umożliwia studentom zrozumienie mechanizmu infekcji wirusowej, przebiegu chorób wirusowych i sposobów im zapobiegania. Dzięki temu student będzie przygotowany do zdobywania wiedzy z bardziej specjalistycznych przedmiotów mikrobiologicznych (w tym mikrobiologii klinicznej bądź wirusologii molekularnej).

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Rok studiów /semestr: III rok / VI semestr

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać podstawową wiedzę z mikrobiologii w zakresie realizowanym w ramach zajęć w module kierunkowym z przedmiotu Biologia mikroorganizmów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład – 15 godz.

konwersatoria – 15 godz.

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową oraz znaczeniem ekologicznym i zdrowotnym wirusów. Podczas realizacji zajęć student zdobywa wiedzę dotyczącą budowy, replikacji, rodzajów wirusów a także chorób wirusowych roślin i zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. Poznaje także teoretyczne podstawy najważniejszych technik badawczych wykorzystywanych w wirusologii. Przedmiot umożliwia studentom zrozumienie mechanizmu infekcji wirusowej, przebiegu chorób wirusowych i sposobów im zapobiegania.

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami 75,0

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 33,0

w tym:

1) udział w wykładach 15,0

2) udział w zajęciach pozawykładowych 15,0

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach 3,0

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów) 37,5

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. L. Collier, J. Oxford. Wirusologia. PZWL, 1991

2. Z. Krzemiński. Zarys wirusologii lekarskiej. AMwŁ, 1997

Literatura uzupełniająca:

1. A.J. Cann. Molecular virology. Fourth edition. Elsevier, 2005

2. M. Kańtoch. Wirusologia lekarska. PZWL, 1998

3. A. Goździcka-Józefiak. Wirusologia molekularna. Wyd. Nauk UAM, 2004

4. S. Kryczyński. Wirusologia roślinna. PWN, 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA6_WG1 jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych grup organizmów i zgodnie z ich podziałem systematycznym

KA6_WG3 procesy biochemiczne zachodzące w organizmach żywych oraz techniki inżynierii genetycznej i biotechnologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA6_KK1 krytycznej analizy informacji z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, konwersatoria (podczas których studenci przygotowują samodzielnie prezentacje multimedialne na zadany wcześniej temat)

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę konwersatorium w oparciu o cząstkowe oceny uzyskane za prezentacje i testu końcowego; zaliczenie na ocenę wykładu na podstawie wyniku testu zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bartoszewicz
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)