Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szczątki roślinne w badaniach kryminalistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3SRK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szczątki roślinne w badaniach kryminalistycznych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: III r. I st. Biologia sądowa - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Biologia rozwoju 0200-BS1-2BRO
Rośliny nasienne 0200-BS1-1RNS
Rośliny zarodnikowe 0200-BS1-1RZA

Założenia (opisowo):

Wymagana jest ogólna znajomość budowy i funkcjonowania roślin zarodnikowych i nasiennych, a także procesów rozwojowych zachodzących w cyklu życiowym rośliny kwiatowej, w tym prowadzących do powstania ziaren pyłku.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie zajęć przedstawione zostaną zagadnienia związane z możliwościami wykorzystania szczątków roślinnych w badaniach kryminalistycznych. Podczas jego realizacji student poznaje tkanki roślinne, różnorodność owoców, nasion, ziaren pyłku i okrzemek. Wszystkie ww znaleziska omawiane są w kontekście przydatności w badaniach z zakresu biologii sądowej, tzn. pod kątem możliwości ich zebrania na miejscu przestępstwa, identyfikacji i znaczenia dowodowego w trakcie prowadzonego dochodzenia.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia sądowa)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok /V semestr (zimowy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. laboratorium – 45 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, samodzielna praca z materiałem roślinnym, obserwacja mikroskopowa, konsultacje

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 100 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 63 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 45 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 3 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37 godz.

Literatura:

1. Bąk M., Witkowski A., Żelazna-Wieczorek J., Wojtal A.Z., Szczepocka E., Szulc K., Szulc B. 2012. Klucz do oznaczania okrzemek w fitobentosie na potrzeby oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce. Biblioteka Monitoringu środowiska, Warszawa.(https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Bąk+M.%2C+Witkowski+A.%2C+Żelazna-Wieczorek+J.%2C+Wojtal+A.Z.%2C+Szczepocka+E.%2C+Szulc+K.%2C+Szulc+B.+2012.+Klucz+do+oznaczania+okrzemek+w+fitobentosie+na+potrzeby+oceny+stanu+ekologicznego+wód+powierzchniowych+w+Polsce.+Biblioteka+Monitoringu+środowiska%2C+Warszawa)

2. Dyakowska J. 1959. Podręcznik palynologii, Warszawa.

3. Dybova-Jachowicz., Sadowska A. (red.) 2003. Palinologia. Wydawnictwo Instytutu Botaniki PAN, Kraków.

4. Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. PWN, Warszawa.

5. Hürlimann J., Feer P., Elber F., Niederberger K., Dirnhofer R., Wyler D. 2000. Diatoms and drowning. International Journal of Legal Medicine 114: 6-14.

6. Gunn A. 2014. Essential forensic biology. Willey-Blackwall, Chichester.

7. Kawecka B., Eloranta P. 1994. Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych. PWN, Warszawa.

8. Lisiecka M. 2019. Pyłki i zarodniki – niedoceniane narzędzia

kryminalistyczne? Możliwości palinologii kryminalistycznej. Zeszyty Prawnicze

19(4): 125-151. file:///C:/Users/M.%20Kupryjanowicz/Downloads/5481-Tekst%20artyku%C5%82u-8789-1-10-20200204.pdf

9. Mildenhall D.C., Wiltshire P.E.J., Bryant V.N. 2006. Palinologia kryminalistyczna – dlaczego ją stosować i jak? Forensic Science International 16: 163–172. http://docplayer.pl/21199784-Palinologia-kryminalistyczna-dlaczego-j1-stosowaae-i-jak.html

10. Miller Coyle H. (red.) 2005. Forensic botany: pronciples and applications to criminal casework. CRC Press, Boca Raton.

11. Miller Coyle H., Lee C-L., Lin W-Y., Lee H. C., Palmbach T. M. 2005. Forensic botany: using plant evidence to aid forensic death investigation. Croatian Medical Journal 46(4): 606-612. http://www.esalq.usp.br/lepse/imgs/conteudo_thumb/Forensic-Botany--Using-Plant-Evidence-to-Aid-in-Forensic-Death-Investigation.pdf

12. Moore P.D., Webb J.A., Collinson M.E., 1991. Pollen analysis. Second Edition. Blackwell Scientific Publications. Oxford.

13. Weryszko-Chmielewska E. (red.) 2014. Ziarna pyłku i zarodniki grzybów w powietrzu różnych regionów Polski. Polskie Towarzystwo Botaniczne

Wydawnictwo Norbertinum, Lublin–Warszawa. https://pbsociety.org.pl/default/wp-content/uploads/2015/05/ziarna-pylku-i-zarodniki-grzybow-w-powietrzu-roznych-regionow-polski.pdf

14. Zachuta A. 2004. Palinologia kryminalistyczna. Prokuratura i Prawo 1: 120–145. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fpk.gov.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F12%2F38ea2e82864d83ae21d484ac3f7f501f.doc&wdOrigin=BROWSELINK

15. Zachuta A. 2012. Wybrane zagadnienia z kryminalistyki: ślady roślinnych

pyłków i zarodników. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje 12: 28-50 https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2012-t-n12/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2012-t-n12-s28-50/Kultura_Bezpieczenstwa_Nauka_Praktyka_Refleksje-r2012-t-n12-s28-50.pdf

16. Zachuta A. 2015. From the bare footprint to pollen and spores trace: selected issues of forensics. Security Dimensions. International & National Studies 2(14): 77-97. https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Security_Dimensions_International_National_Studies/Security_Dimensions_International_National_Studies-r2015-t-n2_(14)/Security_Dimensions_International_National_Studies-r2015-t-n2_(14)-s77-97/Security_Dimensions_International_National_Studies-r2015-t-n2_(14)-s77-97.pdf

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych i biochemicznych, także na poziomie molekularnym oraz podstawowe metody, reguły i techniki prowadzenia badań terenowych (KA6_WG7)

2. Student potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania prostych badań biologicznych, z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW1)

3. Student potrafi identyfikować podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione (KA6_UW4)

4. Student potrafi stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, jak i prowadzenia dyskusji na różnych forach (KA6_UK9)

5. Student potrafi samodzielnie odnajdywać źródła wiedzy i odpowiednio je wykorzystywać w celu stałego poszerzania swoich kwalifikacji (KA6_UU12)

6. Student jest gotów do odpowiedzialnego wypełniania zadań w zależności od zajmowanego stanowiska, przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbania o tradycje wykonywanego zawodu (KA6_KR6)

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie kolokwiów praktycznych i pisemnych (w trakcie laboratorium) oraz pisemnego końcowego testu zaliczeniowego obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w

Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Drzymulska, Magdalena Grabowska, Mirosława Kupryjanowicz
Prowadzący grup: Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Magdalena Grabowska, Mirosława Kupryjanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Drzymulska, Magdalena Grabowska, Mirosława Kupryjanowicz
Prowadzący grup: Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Magdalena Grabowska, Mirosława Kupryjanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.