Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szczątki roślinne w badaniach kryminalistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3SRK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szczątki roślinne w badaniach kryminalistycznych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: III r. I st. Biologia sądowa - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Biologia rozwoju 0200-BS1-2BRO
Rośliny nasienne 0200-BS1-1RNS
Rośliny zarodnikowe 0200-BS1-1RZA

Założenia (lista przedmiotów):

Biologia rozwoju 0200-BS1-2BRO

Założenia (opisowo):

Wymagana jest ogólna znajomość budowy i funkcjonowania roślin zarodnikowych i nasiennych, a także procesów rozwojowych zachodzące w cyklu życiowym rośliny kwiatowej, prowadzących do powstania ziaren pyłku.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie zajęć przedstawione zostaną zagadnienia związane z możliwościami wykorzystania szczątków roślinnych w badaniach kryminalistycznych. Podczas jego realizacji student poznaje tkanki roślinne, różnorodność owoców, nasion, ziaren pyłku i okrzemek. Wszystkie ww znaleziska omawiane są w kontekście przydatności w badaniach z zakresu biologii sądowej, tzn. pod kątem możliwości ich zebrania na miejscu przestępstwa, identyfikacji i znaczenia dowodowego w trakcie prowadzonego dochodzenia.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł specjalnościowy (Biologia sądowa)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: III rok pierwszego stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 45 godz.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

100 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

zajęciach laboratoryjnych: 45 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 32,5 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 7,5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 67,5 godz. 2,7 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 85,0 godz. 3,4 pkt. ECTS

Wykład ma za zadanie przybliżyć możliwości wykorzystania różnorodnych szczątków roślinnych jako materiału dowodowego w badaniach kryminalistycznych.Prezentowane glony, głównie okrzemki, w tym cechy ich budowy oraz metodyka poboru i obróbki prób. Student jest zapoznawany z różnorodnymi szczątkami wegetatywnymi (tkanki, w tym drewno i węgle drzewne, fragmenty organów wegetatywnych) i generatywnymi (owoce, nasiona). Poznaje sposoby określania przybliżonego czasu (pora roku) i miejsca (rejon geograficzny) zdarzenia, ustalania miejsca pochodzenia narkotyków i innych towarów – na podstawie składu taksonomicznego pyłku roślinnego.

Przedstawiane są zarówno eksperymenty demonstrujące zastosowanie szczątków roślinnych w dochodzeniach, jak i konkretne przypadki ich wykorzystania znane z literatury. W trakcie wykładu poruszana jest także problematyka ustalania minimalnego PMI (Post Mortem Interval) przy zastosowaniu szczątków roślinnych.

Laboratoria poświęcone są zagadnieniom pobierania szczątków roślinnych z różnorodnych podłoży i ich identyfikacji W ich trakcie student poznaje okrzemki, ziarna pyłku, organy i tkanki roślinne, w tym drewna i węgle drzewne, owoce oraz nasiona. Nabywa praktycznych umiejętności postępowania z roślinnym materiałem dowodowym.

Literatura:

1. Bąk M., Witkowski A., Żelazna-Wieczorek J., Wojtal A.Z., Szczepocka E., Szulc K., Szulc B. 2012. Klucz do oznaczania okrzemek w fitobentosie na potrzeby oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce. Biblioteka Monitoringu środowiska, Warszawa, 3-452.

2. Dyakowska J., Podręcznik Palynologii, Warszawa 1959

3. Dybova-Jachowicz., Sadowska A. (red.), 2003. Palinologia. Wyd. Instytutu Botaniki PAN.

4. Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. PWN, Warszawa.

5. Hürlimann i in. 2000. Diatoms and drowning. Int. J. Legal Med. 114: 6-14.

6. Gunn A. 2014. Essential forensic biology. Willey-Blackwall, Chichester.

7. Kawecka B., Eloranta P. 1994. Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych. PWN,Warszawa.

8. Mildenhall D.C., Wiltshire P.E.J., Bryant V.N. 2006. Palinologia kryminalistyczna – dlaczego ją stosować i jak? Forensic Science International 16: 163–172.

9. Miller Coyle H. red. 2005. Forensic botany: pronciples and applications to criminal casework. CRC Press, Boca Raton.

10. Miller Coyle H., Lee C-L., Lin W-Y., Lee H. C., Palmbach T. M. 2005. Forensic botany: using plant evidence to aid forensic death investigation. Croat. Med. J. 46(4): 606-612.

11. Moore P.D., Webb J.A., Collinson M.E., 1991. Pollen analysis. Second Edition. Blackwell Scientific Publications. Oxford.

12. Weryszko-Chmielewska E.(red.), 2006. Pyłek roślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski. Lublin 2006.

13. Zachuta A. 2005. Palinologia – w poszukiwaniu sprawców. Edukacja Prawnicza 1(67).

14. Zachuta A. 2004. Palinologia kryminalistyczna. Prokuratura i Prawo 1: 120–145.

Efekty uczenia się:

1. Student rozpoznaje i charakteryzuje tkanki roślinne oraz identyfikuje różnorodne owoce i nasiona, ziarna pyłku, a także okrzemki: K_W05, K_U04, K_U05, K_K02

2. Student potrafi pobrać materiał roślinny różnego rodzajów i wykonać z niego preparaty do obserwacji mikro- i makroskopowych: K_U01, K_U012, K_K02, K_K05, K_K06

3. Student rozumie znaczenie i wagę różnorodnych szczątków roślinnych jako ewentualnego materiału dowodowego: K_K03, K_U07

4. Student posługuje się terminologią fachową przy opisywaniu badanego materiału roślinnego: K_W03, K_U06, K_U07, K_U08, K_K01

5. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych osób: K_U16, K_K05, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie kolokwiów praktycznych i pisemnych (w trakcie laboratorium) oraz pisemnego końcowego testu zaliczeniowego obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Drzymulska, Magdalena Grabowska, Mirosława Kupryjanowicz
Prowadzący grup: Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Magdalena Grabowska, Mirosława Kupryjanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Drzymulska, Magdalena Grabowska, Mirosława Kupryjanowicz
Prowadzący grup: Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Magdalena Grabowska, Mirosława Kupryjanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.