Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia przemysłowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-1BIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia przemysłowa
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok II st. Mikrobiologia z Biotechnologią- sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Biochemia 320-MS1-1BIO
Wstęp do mikrobiologii 320-MS1-1WMI

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawowe wiadomości z mikrobiologii i biochemii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z cechami mikroorganizmów i sposobami ich wykorzystania przez człowieka w różnych gałęziach przemysłu.

Pełny opis:

wykład – 15 godz.

laboratorium – 15 godz.

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w zajęciach laboratoryjnych: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 41,3 godz.; udział w konsultacjach i zaliczeniach: 3,8 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Paul E. A., Clark F. E. 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb. Wydawnictwo UMCS, Lublin,

2. Singleton P. 2004. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa,

3. Malepszy S. 2009. Biotechnologia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Chlebicki A. 2010. Od pasożytnictwa do mutualizmu, konsekwencje długotrwałych interakcji. Podstawowe interakcje między grzybami pasożytniczymi i roślinami. Kosmos 2010, 53 (1): 33–38;

2. Gołębiowska J. 1986. Mikrobiologia rolnicza. PWRiL, Warszawa;

3. Kunicki-Goldfinger W. J. H. 2004. Życie bakterii. PWN, Warszawa;

4. Mroczyńska M. i in. 2011. Mikroorganizmy jelitowe człowieka i ich aktywność metaboliczna. Przegląd Gastroenterologiczny, 6: 1-7;

5. Błaszczyk M. 2008. Mikroorganizmy w ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

6. Kołwzan B. i in. 2006. Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław;

7. Wojtatowicz M., Żarowska B., Połomska X., Milewska M. 2014. Osobliwe cechy budowy i metabolizmu archebakterii. Acta Sci Pol., Biotechnologia 13 (1): 21-40

8. M. Turkiewicz 2006. Drobnoustroje psychrofilne i ich biotechnologiczny potencjał. Kosmos 55, 4: 307-320

9. A. Węgrzyn, K. Żukrowski 2014. Biotechnologiczne zastosowanie ekstremozymów pozyskiwanych z archeonów. Chemik 68, 8: 710-722.

10. Monika Trząskowska. 2013. Probiotyki w produktach pochodzenia roślinnego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 4 (89), 5 – 20

11. Katarzyna Mojka 2014. Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki – charakterystyka i funkcje. Probl Hig Epidemiol 2014, 95(3): 541-549

12. Marzena Kowalska, Barbara Sokołowska. 2016. Wykorzystanie bakteriofagów w łańcuchu żywnościowym żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2016, 4 (107), 26 – 36

13. Kamil Toczek, Paweł Glibowski. 2015, Bakterie probiotyczne w żywnościowe kierunki stosowania. Żywność i Żywienie, 69: 42-45

14. Aleksandra Kozińska1, Izabela Sitkiewicz. 2017. „Nowe” i „stare” antybiotyki – mechanizmy działania i strategie poszukiwania leków przeciwbakteryjnych, Kosmos, 66, 109-124.

15. Markowska, K., Grudniak, A.M., Wolska, K.I. 2013. Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe:podstawy technologii, jej ograniczenia i potencjalne zastosowania. Post. Mikrobiol., 52, 1, 29–40

16. Ladakowicz S., Krzystek L. 2005. Wykorzystanie fermentacji metanowej w utylizacji odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Biotechnologia. 3 (70): 165-183.

17. Roszkowski, A. 2012. Biodiesel w UE i Polsce – obecne uwarunkowania i perspektywy. Problemy Inzynierii Rolniczej 3 (77), 65–78

18. Wojciech Dąbrowski, Włodzimierz Bednarski ,2013, Ekologiczne aspekty produkcji oraz stosowania biodiesla. Nauki Inżynierskie i Technologie (Engineering Sciences And Technologies) 3(10), 18-34,

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie złożone procesy komórkowe na poziomie molekularnym i strukturalnym (KA7_WG2);

2. Student zna i rozumie uwarunkowania społeczno-gospodarcze, etyczne i prawne prowadzenia edukacji i badań biologicznych (KA7_WK8);

3. Student zna i rozumie reguły rządzące wolnym rynkiem, przepisy prawne związane z biologicznym materiałem dowodowym stosowane w sądownictwie oraz prawo autorskie (KA7_WK9)

4. Student potrafi wykorzystywać zaawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiązywania problemów badawczych (KA7_UW2)

5. Student potrafi odnaleźć się w pracach zespołowych i podejmować obowiązki kierowania zespołem (KA7_UO7)

6. Student jest gotów do kontaktu z ekspertami w przypadku niemożności samodzielnego podjęcia decyzji dotyczących rozwiązania napotkanych problemów (KA7_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, eksperyment, analiza wyników, konsultacje, modelowanie

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin

Warunki zaliczenia laboratorium:

1. Obecność na zajęciach.

2. Zaliczenie wejściówek.

3. Pozytywna ocena pracy studenta podczas laboratoriów.

4. Pozytywne zaliczenie sprawdzianu.

Warunki zaliczenia egzaminu:

zaliczenie laboratorium

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Oleńska
Prowadzący grup: Ewa Oleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Macioszek
Prowadzący grup: Violetta Macioszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowe procesy biologiczne zachodzące w mikroorganizmach są wykorzystywane w procesach przemysłowych do produkcji żywności, farmaceutyków jak również w oczyszczaniu środowiska.

Pełny opis:

Wykład 15 godz

Ćwiczenia 15 godz.

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w zajęciach laboratoryjnych: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 41,3 godz.; udział w konsultacjach i zaliczeniach: 3,8 godz.

Literatura:

Podstawowa literatura wprowadzająca:

W. Bednarski, J. Fedur, 2017. Podstawy biotechnologii przemysłowej. Wydawnictwo WNT

C. Ratledge, B. Kristiansen, 2013. Podstawy biotechnologii. Wydawnictwo Naukowe PWN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.