Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Metody opracowywania wynikow badań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-PS2-1PDW05 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru - Metody opracowywania wynikow badań
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologii z przygotowaniem pedagogicznym-przedm.fakultatywne
I rok II st. Biologia z PP - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Na zajęciach omawiana jest struktura i budowa pracy magisterskiej oraz artykułów naukowych. Studenci planują i przeprowadzają proste doświadczenia naukowe. Następnie muszą opracować statystycznie swoje wyniki i wyciągnąć wnioski. Na koniec prezentują swoje wyniki w formie mini pracy magisterskiej, która powinna mieć wszystkie cechy artykułu naukowego.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Biologia

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru, moduł specjalnościowy

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów: I rok / I semestr; II rok / III semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Laboratorium – 30 godz.;

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, projekt, obserwacja, pomiar, konsultacje, praca z literaturą

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 7,5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wydawnictwo Naukowe PWN

Uzupełniająca:

2. Williams R. 2011. Jak składać tekst. PC nie jest maszyną do pisania. Helion. Gliwice

3. Gastel B, Day RA. 2016. How to write and publish a scientific paper. Eighth edition. Greenwood. Santa Barbara, California.

Efekty uczenia się:

1. Student stosuje nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych (KA7_WG6)

2. Student potrafi wykorzystywać zaawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiązywania problemów badawczych (KA7_UW2)

3. Student potrafi samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową i motywować innych do podjęcia takich działań (KA7_UU8)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Hermaniuk, Łukasz Ołdakowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Hermaniuk, Łukasz Ołdakowski
Prowadzący grup: Adam Hermaniuk, Łukasz Ołdakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Na zajęciach omawiana jest struktura i budowa pracy magisterskiej oraz artykułów naukowych. Studenci planują i przeprowadzają proste doświadczenia naukowe. Następnie muszą opracować statystycznie swoje wyniki i wyciągnąć wnioski. Na koniec prezentują swoje wyniki w formie mini pracy magisterskiej, która powinna mieć wszystkie cechy artykułu naukowego.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do napisania zarówno pracy magisterskiej jak i przyrodniczej pracy eksperymentalnej w oparciu o własne badania eksperymentalne. Student po ukończeniu kursu wie jak zaplanować i przeprowadzić eksperyment badawczy, wie z jakich części składa się praca magisterska/przyrodnicza praca eksperymentalna, posiada wiedzę w jaki sposób powinny zostać przygotowane główne części pracy naukowej: streszczenie, wstęp, materiał i metody, wyniki, dyskusja, literatura. Ponadto student wie w jaki sposób zaprezentować wyniki swoich badań w formie tabel i wykresów oraz potrafi dobrać odpowiednie testy statystyczne do opracowania zebranych danych. Student potrafi prezentować własne wyniki za pomocą prezentacji multimedialnej.

Literatura:

Podstawowa:

1. Weiner J. 2009. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wydawnictwo Naukowe PWN

Uzupełniająca:

2. Williams R. 2011. Jak składać tekst. PC nie jest maszyną do pisania. Helion. Gliwice

3. Gastel B, Day RA. 2016. How to write and publish a scientific paper. Eighth edition. Greenwood. Santa Barbara, California.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.