Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Próby biologiczne w badaniach molekularnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-PS2-1PDW2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru - Próby biologiczne w badaniach molekularnych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologii z przygotowaniem pedagogicznym-przedm.fakultatywne
I rok II st. Biologia z PP - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot Próby Biologiczne w badaniach molekularnych łączy ze sobą dwa obszary badań praktycznych: zajęcia terenowe i laboratoryjne. Maja one za zadanie nabycie umiejętności samodzielnego planowania pracy naukowej, która polegałaby na analizowaniu pobieranych nieinwazyjnie w terenie materiałów biologicznych, za pomocą technik stosowanych w biologii molekularnej.

Skrócony opis:

Zajęcia terenowe i laboratoryjne mają za zadanie zapoznanie studentów z praktycznymi podstawami pracy w terenie podczas nieinwazyjnego zbierania prób do analiz molekularnych oraz z wykorzystaniem technik molekularnych do analizy zebranych w terenie prób biologicznych.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru, moduł specjalnościowy (biologia sądowa, mikrobiologia z biotechnologią, biologia środowiskowa)

Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Dyscyplina: nauki biologiczne

Dyscyplina: biologia

Rok studiów/semestr: I rok / I semestr (zimowy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium - 10 godz.; zajęcia terenowe – 20 godz.

Metody dydaktyczne: burza mózgów, konsultacje, pokaz, metoda laboratoryjna, projekt, obserwacja, pomiar.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach: 7,5 godz.

Przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta): 37,5 godz.

% godzin pracy własnej studenta: 50%.

Podczas zajęć laboratoryjnych student zdobywa umiejętności praktyczne związane z podstawowymi technikami molekularnymi, takimi jak izolacja DNA ze śladów biologicznych i elektroforeza w żelu agarozowym. W trakcie zajęć w terenie student zdobywa umiejętność nieinwazyjnego pobierania prób biologicznych, wstępnego ustalania ich przynależności gatunkowej, zabezpieczania i przechowywania zebranych prób do czasu poddania ich procedurom laboratoryjnym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hartl D.L., Andrew G.C. (2007). Podstawy genetyki populacyjnej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Freeland J.R. (2008). Ekologia molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Pilot M., Rutkowski R. 2005. Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN.

4. Richarz K. 2007. Tropy i ślady zwierząt; [tł. Bartłomiej Różański ; fot. Alfred Limbrunner]. Warszawa : Wydawnictwo RM, cop.

Literatura uzupełniająca:

1. Ratkiewicz. M. 2006. Od genetyki do genomiki populacji: nowe perspektywy badań w ekologii i biologii ewolucyjnej. KOSMOS problemy nauk biologicznych. Tom 55, numer 1 (270), str. 129-136. http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2006/129.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych (KA7_WG1).

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Student potrafi dobierać adekwatną do postawionych celów metodę badawczą, interpretuje uzyskane wyniki oraz formułować wnioski na ich podstawie, jak i na podstawie danych z literatury (KA7_UW1).

2. Student potrafi posługiwać się zaawansowanymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi, w tym multimedialnymi, w celu prezentacji wyników doświadczeń, analizy danych i opisu zjawisk ( KA7_UW4).

3. Student potrafi korzystając z różnych baz danych dobierać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną właściwie do postawionych zadań, uzyskane informacje syntetyzuje i poddaje krytycznej analizie (KA7_UW5).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. Student jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu rozwiązywania problemów (KA7_KK1).

Sposoby weryfikacji:

- bieżąca ocena prawidłowo wykonanych zadań praktycznych laboratoryjnych i terenowych,

- ocena posteru naukowego.

Metody i kryteria oceniania:

1. Bieżąca kontrola stanu wiedzy studentów w trakcie trwania zajęć.

2. Kontrola obecności studenta na zajęciach.

3. Poster naukowy z przeprowadzonych zajęć laboratoryjnych i terenowych.

4. Konsultacje.

5. Metody praktyczne – metoda laboratoryjna, obserwacja.

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych i terenowych jest pozytywna ocena z posteru naukowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Świsłocka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia terenowe i laboratoryjne mają za zadanie zapoznanie studentów z praktycznymi podstawami pracy w terenie podczas nieinwazyjnego zbierania prób do analiz molekularnych oraz z wykorzystaniem technik molekularnych do analizy zebranych w terenie prób biologicznych.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru, moduł specjalnościowy (biologia sądowa, mikrobiologia z biotechnologią, biologia środowiskowa)

Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Dyscyplina: nauki biologiczne

Dyscyplina: biologia

Rok studiów/semestr: I rok / I semestr (zimowy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium - 10 godz.; zajęcia terenowe – 20 godz.

Metody dydaktyczne: burza mózgów, konsultacje, pokaz, metoda laboratoryjna, projekt, obserwacja, pomiar.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach: 7,5 godz.

Przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta): 37,5 godz.

% godzin pracy własnej studenta: 50%.

Podczas zajęć laboratoryjnych student zdobywa umiejętności praktyczne związane z podstawowymi technikami molekularnymi, takimi jak izolacja DNA ze śladów biologicznych i elektroforeza w żelu agarozowym. W trakcie zajęć w terenie student zdobywa umiejętność nieinwazyjnego pobierania prób biologicznych, wstępnego ustalania ich przynależności gatunkowej, zabezpieczania i przechowywania zebranych prób do czasu poddania ich procedurom laboratoryjnym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hartl D.L., Andrew G.C. (2007). Podstawy genetyki populacyjnej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Freeland J.R. (2008). Ekologia molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Pilot M., Rutkowski R. 2005. Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN.

4. Richarz K. 2007. Tropy i ślady zwierząt; [tł. Bartłomiej Różański ; fot. Alfred Limbrunner]. Warszawa : Wydawnictwo RM, cop.

Literatura uzupełniająca:

1. Ratkiewicz. M. 2006. Od genetyki do genomiki populacji: nowe perspektywy badań w ekologii i biologii ewolucyjnej. KOSMOS problemy nauk biologicznych. Tom 55, numer 1 (270), str. 129-136. http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2006/129.pdf

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Świsłocka
Prowadzący grup: Magdalena Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia terenowe i laboratoryjne mają za zadanie zapoznanie studentów z praktycznymi podstawami pracy w terenie podczas nieinwazyjnego zbierania prób do analiz molekularnych oraz z wykorzystaniem technik molekularnych do analizy zebranych w terenie prób biologicznych.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru, moduł specjalnościowy (biologia sądowa, mikrobiologia z biotechnologią, biologia środowiskowa)

Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Dyscyplina: nauki biologiczne

Dyscyplina: biologia

Rok studiów/semestr: I rok / I semestr (zimowy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium - 10 godz.; zajęcia terenowe – 20 godz.

Metody dydaktyczne: burza mózgów, konsultacje, pokaz, metoda laboratoryjna, projekt, obserwacja, pomiar.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37,5 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminach: 7,5 godz.

Przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta): 37,5 godz.

% godzin pracy własnej studenta: 50%.

Podczas zajęć laboratoryjnych student zdobywa umiejętności praktyczne związane z podstawowymi technikami molekularnymi, takimi jak izolacja DNA ze śladów biologicznych i elektroforeza w żelu agarozowym. W trakcie zajęć w terenie student zdobywa umiejętność nieinwazyjnego pobierania prób biologicznych, wstępnego ustalania ich przynależności gatunkowej, zabezpieczania i przechowywania zebranych prób do czasu poddania ich procedurom laboratoryjnym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hartl D.L., Andrew G.C. (2007). Podstawy genetyki populacyjnej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Freeland J.R. (2008). Ekologia molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Pilot M., Rutkowski R. 2005. Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN.

4. Richarz K. 2007. Tropy i ślady zwierząt; [tł. Bartłomiej Różański ; fot. Alfred Limbrunner]. Warszawa : Wydawnictwo RM, cop.

Literatura uzupełniająca:

1. Ratkiewicz. M. 2006. Od genetyki do genomiki populacji: nowe perspektywy badań w ekologii i biologii ewolucyjnej. KOSMOS problemy nauk biologicznych. Tom 55, numer 1 (270), str. 129-136. http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2006/129.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.