Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-1HIG
Kod Erasmus / ISCED: 08.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 1 rok Niestacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego

Skrócony opis:

Tematyka wykładów obejmuje rozwój stosunków ekonomicznych w gospodarce światowej w okresie od średniowiecza do XX wieku. Uwagę zwraca się na ewolucję systemów ekonomicznych. Wiele miejsca poświęca się zagadnieniom dotyczącym rozwoju ziem polskich.

Program ćwiczeń nastawiony jest na analizę przemian gospodarczych w okresie od I wojny światowej do przełomu XX i XXI wieku. Wskazuje się tu na zmiany w polityce gospodarczej, cykliczność rozwoju gospodarki światowej, przeobrażenia w powojennym świecie. Analizuje się również zagadnienia dotyczące procesu transformacji ustrojowej, który ma miejsce od lat 90. XX wieku.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kształcenia ogólnego

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: I rok/semestr zimowy

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godzin (wykłady) i 18 godzin (ćwiczenia). Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej (12 godz. wykładu i 12 godz. ćwiczeń) oraz z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość - w formie e-learningu (6 godz. wykładu i 6 godz. ćwiczeń).

Metody dydaktyczne:

-wykład tradycyjny (angażujący studentów do zadawania pytań i dyskusji) oraz w formie e-learningu z uwzględnieniem zasad

projektowania uniwersalnego w edukacji, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia

- ćwiczenia: zajęcia w sali oraz w formie e-learningu z uwzględnieniem zasad

projektowania uniwersalnego w edukacji, w czasie zajęć ma miejsce prezentacja zagadnień objętych nauczaniem, dyskusja, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, studia przypadków, prace pisemne, samodzielna praca studentów, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia

Punkty ECTS: 6 (6x25godz.)

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 18 godz. (12 godz. w sali +6 godz. w formie e-learningu)

- studia literatury 48 godz.

- udział w ćwiczeniach 18 godz. (12 godz. w sali +6 godz. w formie e-learningu)

- przygotowanie do kolokwium 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu 30 godz.

- udział w egzaminie 2 godz.

- udział w konsultacjach 4 godz.

Wskaźniki ilościowe (nakład pracy studenta związany z zajęciami): - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 godz. (1,2 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kaliński J., Przygodzka R., Zalesko M., Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,

Białystok 2014.

2. Kaliński J., Noniewicz Cz., Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015.

3. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa 2008.

4. Skodlarski J., Historia gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

5. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 2007.

6. Dwilewicz Ł., Economic history - introduction and lectures, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Ciepielewski J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, PWE, Warszawa 1985.

2. Kaczyńska E., Piesowicz K., Wykłady z powszechnej historii gospodarczej, PWN, Warszawa 1977.

3. Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski. Wyd. Key Text, Warszawa 2010.

4. Morawski W., Dzieje gospodarcze Polski, Difin, Warszawa 2010.

5. Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski, PWN, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

1HIG_W01 Student posiada zaawansowaną wiedzę na temat teorii ekonomicznych i ich oddziaływania na system społeczno-gospodarczy z perspektywy historycznej (KP6_WG1)

1HIG_W02 Student posiada znaczącą wiedzę na temat roli instytucji w gospodarce w poszczególnych okresach historycznych (KP6_WG2)

1HIG_W03 Student posiada pogłębioną wiedzę na temat zmian w sferze struktur instytucji gospodarczych w kraju i na świcie w perspektywie historycznej (KP6_WG3)

1HIG_W04 Student posiada pogłębioną wiedzę na temat instytucjonalnych uwarunkowań relacji międzyludzkich w procesie gospodarowania w kraju i na arenie międzynarodowej w ujęciu historycznym (KP6_WG4)

1HIG_W05 Student posiada elementarną wiedzę umożliwiającą poprawne posługiwanie się zestawem pojęć z zakresu analiz społeczno-gospodarczych w perspektywie historycznej (KP6_WG5)

1HIG_W06 Student posiada wiedzę z zakresu prawidłowości rozwoju poszczególnych społeczeństw oraz tkwiące w przeszłości źródła współczesnych problemów gospodarczych (KP6_WG7)

1HIG_W07 Student posiada pogłębioną wiedzę na temat ewolucji poglądów na temat roli instytucji w gospodarce (KP6_WG8)

1HIG_U01 Student potrafi obserwować i analizować zjawiska społeczno-ekonomiczne oraz interpretować zachodzące między nimi zależności (KP6_UW1)

1HIG_U02 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z historii gospodarczej do pozyskiwania materiału badawczego i prowadzenia badań zjawisk społeczno-gospodarczych (KP6_UW3)

1HIG_U03 Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z historii gospodarczej do pozyskiwania materiału badawczego, prowadzenia analiz i dokonania oceny zjawisk społeczno-gospodarczych przy wykorzystaniu metod badawczych z obszaru ekonomii (KP6_UW5)

1HIG_U04 Student potrafi w odpowiedni sposób przedstawiać oraz oceniać przebieg procesów zachodzących w społeczeństwie i gospodarce w perspektywie historycznej (KP6_UK1)

1HIG_U05 Student potrafi przygotowywać prace pisemne dotyczące zagadnień z obszaru historii gospodarczej (KP6_UO1)

1HIG_U06 Student potrafi przygotowywać analizę wybranych zagadnień z zakresu historii gospodarczej dla zespołu badawczego w celu podjęcia próby wspólnego rozwiązania analizowanej kwestii (KP6_UO2)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, kolokwium oraz realizacji zadań w e-learningu.

Sposób oceniania: system punktowy - skala ocen: 51-60% (3,0), 61-70% (3,5), 71-80% (4,0), 81-90% (4,5), 91-100% (5,0)

- wykłady: egzamin z zagadnień omawianych na zajęciach w formie stacjonarnej oraz w formie e-learningowej - uzyskanie pozytywnej oceny wymaga zdobycia ponad 50% prawidłowych odpowiedzi, skala ocen: 51-60% (3,0), 61-70% (3,5), 71-80% (4,0), 81-90% (4,5), 91-100% (5,0)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Zalesko
Prowadzący grup: Marian Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Zalesko
Prowadzący grup: Marian Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)